PRO VITA ©  LITANIJOS

1601 m. popiežius Klemensas VII patvirtino Visų Šventųjų ir Loreto Marijos litanijas.
Vėliau  Apaštalų Sostas patvirtino viešam naudojimui  Jėzaus Vardo,  Jėzaus Širdies,  Kristaus Kraujo  ir  Šv. Juozapo litanijas.
Visos kitos litanijos, nors ir vietos vyskupų patvirtintos, yra skirtos privačiam naudojimui.


ŠVENČIAUSIOS TREJYBĖS LITANIJA
ŠVENTOSIOS DVASIOS LITANIJA
ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES LITANIJA 
ŠVČ. JĖZAUS VEIDO LITANIJA
ŠVČ. JĖZAUS VARDO LITANIJA
ŠVČ. JĖZAUS GALVAI LITANIJA
ŠVČ. JĖZAUS GALVOS LITANIJA
ŠVČ. KRISTAUS KRAUJO LITANIJA
DIEVO GAILESTINGUMO LITANIJA
KRISTAUS KARALIAUS LITANIJA
KRISTAUS - KUNIGO ir AUKOS –
LITANIJA – 1
KRISTAUS - KUNIGO ir AUKOS –
LITANIJA -2 
JĖZAUS GYVENIMO IR KANČIOS LITANIJA
ŠVČ. SAKRAMENTO LITANIJA

ŠVČ. SAKRAMENTO PERMALDAVIMO LITANIJA

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS LITANIJA
BESILAUKIANČIOSIOS ŠVČ. MARIJOS  LITANIJA
GRAŽIOSIOS MEILĖS MOTINOS LITANIJA
KARMELIO KARALIENĖS LITANIJA
NEKALTOSIOS MARIJOS ŠIRDIES LITANIJA
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS - GEROSIOS PATARĖJOS LITANIJA
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS LIGONIŲ SVEIKATOS LITANIJA
SOPULINGOSIOS  DIEVO  MOTINOS  LITANIJA
LURDO DIEVO MOTINOS LIGONIŲ SVEIKATOS LITANIJA
ŠV. ŠEIMOS LITANIJA
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS, PASLAPTINGOSIOS ROŽĖS, LITANIJA
ŠV. JUOZAPO LITANIJA
 

ŠV. ARKANGELO GABRIELIAUS LITANIJA
ŠV. ARKANGELO RAPOLO LITANIJA
ŠV. ARKANGELO MYKOLO LITANIJA
ŠV. ANGELŲ LITANIJA
ANGELO SARGO LITANIJA


ATSILYGINIMO LITANIJA
ATGAILOS LITANIJA

LAIMINGOS MIRTIES LITANIJA
LIETUVOS ATGAILOS AKTAS (Petro Cidziko)
NUSIŽEMINIMO LITANIJA
SIBIRO MADONOS LITANIJA
TREMTINIO MALDA

ŠV. APAŠTALŲ PILYPO IR JOKŪBO LITANIJA
ŠV. APAŠTALO JUDO TADO LITANIJA
ŠV. APAŠTALO PAULIAUS LITANIJA
ŠV. APAŠTALO TOMO  LITANIJA
ŠV. APAŠTALO BARNABO LITANIJA
ŠV. EVANGELISTO LUKO LITANIJA

VISŲ  ŠVENTŲJŲ LITANIJA


ŠV. AGNIETĖS, MERGELĖS IR KANKINĖS LITANIJA
ŠV. ALBERTO DIDŽIOJO LITANIJA
ŠV. ALBINO IŠ ANŽERO LITANIJA
ŠV. ALFONSINOS GAZINET LITANIJA
Šv. Alfonso Marijos Liguorio litanija
ŠV. ALFONSO RODRIGEZO LITANIJA

ŠV. ALOYZO GONZAGOS LITANIJA
ŠV. ALOYZO ORIONE LITANIJA
Šv. Andriejaus Bobolos litanija
ŠV. ANGELOS MERIČI LITANIJA
ŠV. ANTANO ABATO LITANIJA
ŠV. ANTANO LITANIJA -1
ŠV. ANTANO LITANIJA-2

Šv. Apolonijos litanija
Šv. Augustino litanija
ŠV. AUGUSTINO KENTERBERIEČIO LITANIJA
ŠV. BEATO LITANIJA

ŠV. BENO IŠ MAIZENO LITANIJA
ŠV. BENEDIKTO LITANIJA-1
ŠV. BENEDIKTO LITANIJA-2

ŠV. BENEDIKTO MAURO LITANIJA
ŠV. BERNADETOS LITANIJA
ŠV. BERNARDINO SIENIEČIO LITANIJA
ŠV. BERNARDO MONTENIEČIO LITANIJA

ŠV. BERTOLDO LITANIJA
ŠV. BONAVENTŪRO LITANIJA
ŠV. BONIFACO LITANIJA
ŠV. BRIGITOS IŠ KILDARĖS LITANIJA
ŠV. BRUNONO BONIFACO LITANIJA
ŠV. CECILIJOS LITANIJA
ŠV. DIEVO JONO LITANIJA
ŠV. DIMFNOS LITANIJA
ŠV. DOMININKO SAVIO LITANIJA
ŠV. EDITOS ŠTEIN (KRYŽIAUS TERESĖS BENEDIKTOS) LITANIJA
ŠV. EKSPEDITO LITANIJA
Šv. Elžbietos Onos Beili Seton litanija
ŠV. FAUSTINOS LITANIJA
ŠV. FELIKSO IŠ KANTALICĖS LITANIJA
ŠV. FIDELIO SIGMARINGENIEČIO LITANIJA
ŠV. FLORIJONO LITANIJA
ŠV. FOKO IŠ SINOPĖS LITANIJA
ŠV. ABATO FRIDOLINO LITANIJA

ŠV. GABRIELIAUS POSSENTI LITANIJA
Šv. Grigaliaus Didžiojo litanija 
ŠV. HUBERTO LITANIJA

ŠV. IGNACO LOJOLOS LITANIJA
ŠV. IGNOTO ANTIOCHIEČIO LITANIJA
ŠV. IRENĖJAUS LITANIJA
ŠV. IRMGARDOS LITANIJA
Šv. Izidoriaus Artojo litanija
Šv. Jeronimo  LITANIJA
ŠV. JĖZAUS MARIJOS EUGENIJOS LITANIJA
ŠV. JĖZAUS DRAUGIJOS IR PALAIMINTŲJŲ LITANIJA
ŠV. JOAKIMO IR ONOS LITANIJA
ŠV. JOANOS ARKIETĖS LITANIJA
ŠV. JOANOS MOLOS LITANIJA
ŠV. JOANOS PRANCIŠKOS ŠANTALIETĖS LITANIJA
ŠV. JONO BERCHMANSO LITANIJA
ŠV. JONO BOSKO LITANIJA
ŠV. JONO DIEGO LITANIJA
ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO LITANIJA
ŠV. JONO NUO KRYŽIAUS LITANIJA
ŠV. JONO –PAULIAUS II LITANIJA

ŠV. JONO PRANCIŠKAUS REDŽIO LITANIJA
ŠV. JOSÉ SÁNCHEZ DEL RÍO LITANIJA
ŠV. JONO SARKANDRO LITANIJA
ŠV. JUOZAPINOS BAKHITOS LITANIJA
ŠV. JUOZAPO MOSKAČIO LITANIJA
ŠV. JURGIO LITANIJA
ŠV. KAZIMIERO LITANIJA
ŠV. KIRILO IR METODIJAUS LITANIJA
ŠV. KAROLIO BOROMĖJAUS LITANIJA
ŠV. KLAUDIJAUS KOLOMBIERO LITANIJA
ŠV. KLEMENSO MARIJOS HOFBAUERIO LITANIJA
ŠV. KLEMENSO ROMIEČIO LITANIJA
ŠV. KLOTILDOS LITANIJA
ŠV. KOLETĖS LITANIJA
ŠV. KOLUMBANO LITANIJA
ŠV. KOLUMBO LITANIJA
ŠV. KOTRYNOS DREKSEL LITANIJA
Šv. Kotrynos Sienietės litanija
ŠV. KOTRYNOS TEKAKVITOS (TEKAKWITHA) LITANIJA
ŠV. KOZMO IR DAMIJONO LITANIJA
ŠV. KRISTINOS LITANIJA
ŠV. KRYŽIAUS JONO JUOZAPO LITANIJA
ŠV. KŪDIKĖLIO JĖZAUS TERESĖS LITANIJA
ŠV. LAURYNO BRINDIZIEČIO LITANIJA
ŠV. LEONARDO LITANIJA
ŠV. LEOPOLDO BOGDANO MANDIČIAUS LITANIJA
ŠV. LUIZOS DE MARILJAK LITANIJA

ŠV. MAGNUSO LITANIJA
ŠV. MARGARITOS ANTIOCHIETĖS LITANIJA
ŠV. MARGARITOS IŠ KORTONOS LITANIJA
ŠV. MARIJOS ALFONSINOS LITANIJA
ŠV. MARIJOS EGIPTIETĖS LITANIJA
ŠV. MARIJOS GORETI LITANIJA
ŠV. MARIJOS KRESCENCIJOS LITANIJA
ŠV. MARIJOS MAGDALIETĖS LITANIJA

ŠV. MARIJOS MAGDALENOS DE PACI LITANIJA
ŠV. MARTYNO PORESO LITANIJA
ŠV. MATILDOS LITANIJA
ŠV. MEDARDO NOJONIEČIO LITANIJA
ŠV. MIKALOJAUS IŠ FLUE LITANIJA
ŠV. MIKALOJAUS TOLENTINIEČIO LITANIJA
ŠV. MORTOS LITANIJA
ŠV. ONOS LITANIJA
ŠV. PANKRATO LITANIJA
ŠV. PANTALEONO LITANIJA
ŠV. PASKALIO BAILONO LITANIJA
ŠV. PATRIKO LITANIJA
ŠV. POPIEŽIAUS PAULIAUS VI LITANIJA
ŠV. PELAGIJOS LITANIJA
ŠV. PIJAUS X LITANIJA
ŠV. PILYPO NERIO LITANIJA
ŠV. POLIKARPO LITANIJA
ŠV. PRANCIŠKAUS IŠ ASYŽIAUS LITANIJA - 1
ŠV. PRANCIŠKAUS IŠ ASYŽIAUS LITANIJA – 2
ŠV. PRANCIŠKAUS IŠ ASYŽIAUS LITANIJA – 3

ŠV. PRANCIŠKAUS BORDŽIJOS LITANIJA
ŠV. PRANCIŠKAUS IR JACINTOS MARTO LITANIJA
ŠV. PRANCIŠKAUS JERONIMO LITANIJA
ŠV. PRANCIŠKAUS PAULIEČIO LITANIJA
ŠV. PRANCIŠKOS ROMIETĖS LITANIJA
ŠV. PRANCIŠKAUS SALEZO LITANIJA
ŠV. PROKOPO LITANIJA
ŠV. RAFKOS LITANIJA
ŠV. RAIMONDO NONATO LITANIJA
ŠV. Rapolo Kalinausko litanija
ŠV. RIČARDO PAMPURI LITANIJA
ŠV. RITOS KAŠIETĖS LITANIJA

Šv. Roberto Belarmino litanija
ŠV. ROKO LITANIJA
ŠV. SEBASTIJONO LITANIJA
ŠV. SOLANŽOS LITANIJA
ŠV. ŠARBELIO LITANIJA
ŠV. TEKILDĖS LITANIJA
ŠV. MOT. TERESĖS IŠ KALKUTOS LITANIJA
ŠV. TARCIZIJAUS LITANIJA
ŠV. TOMO AKVINIEČIO LITANIJA
Šv. Tomo Moro litanija
ŠV. UGANDOS KANKINIŲ LITANIJA
ŠV. URŠULĖS ir jos draugių kankinių LITANIJA
ŠV. NEK. VAIKELIŲ KANKINIŲ LITANIJA
ŠV. VAITIEKAUS LITANIJA
ŠV. VALENTINO LITANIJA
ŠV. VALPURGOS LITANIJA
ŠV. VERONIKOS DŽIULIANI LITANIJA
ŠV. VERONO LITANIJA
ŠV. VIKTORO LITANIJA
ŠV. VINCENTO FERERO LITANIJA
ŠV. VITO LITANIJA
ŠV. ZITOS LITANIJA
PAL. ELŽBIETOS SANNOS LITANIJA
PAL. JONO MERCO LITANIJA
PAL. JUOZAPOS STENMANS (STENMANNS) LITANIJA
PAL. JURGIO LITANIJA
PAL. MYKOLO GIEDRAIČIO LITANIJA
PAL. TEOFILIO LITANIJA

PAL. RIČARDO PAMPURI LITANIJA
DT BARBOROS ŽAGARIETĖS LITANIJA


ŠV. BROLIO ALBERTO CHMIELIOVSKIO LITANIJA
ŠV. JONO IŠ DUKLOS LITANIJA
ŠV. JONO KANTIEČIO LITANIJA
ŠV. JUOZAPO BILČEVSKIO LITANIJA
ŠV. SIMONO IŠ LIPNICOS LITANIJA

ŠV. STANISLOVO LITANIJA
ŠV. STANISLOVO KAZIMIERAIČIO LITANIJA
ŠV. STANISLOVO (JĖZAUS IR MARIJOS) PAPČINSKIO LITANIJA
ŠV. URŠULĖS LEDOCHOVSKOS LITANIJA
ŠV. ZIGMUNDO GORAZDOVSKIO LITANIJA
pal. Anelės Salavos Litanija
PAL. JONO BALICKIO LITANIJA
PAL. JURGIO POPIELUŠKO LITANIJA
PAL. MYKOLO SOPOČKOS LITANIJA
PAL. MOTINOS MARGARITOS LIUCIJOS LITANIJA
Pal. Pratulino kankinių litanija
PAL. STEPONO VINCENTO FRELICHOVSKIO LITANIJA
PAL. NATALIJOS TULASEVIČ LITANIJA

PAL. MOTINOS SOFIJOS ČEKĖS
LITANIJA

PAL.STANISLOVO KUBISTOS LITANIJA
PAL. VLADISLOVO IŠ GELNIOVO LITANIJA
PAL. VYSKUPO VLADISLOVO GORALO LITANIJA

236 LITANIJOS

Puslapį parengė kun. Robertas Skrinskas