ŠVENTOJO VINCENTO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus
Kankinių Karaliene, melski už mus
Šventasis Vincentai, melski už mus!
Šv. Vincentai, diakone ir kankiny,
Šv. Vincentai, vienas garsiausių Jėzaus Kristaus kankinių,
Šv. Vincentai, degantis meile,
Šv. Vincentai, nuo jaunystės pasišventęs šventiems mokslams,
Šv. Vincentai, nepalaužiamos dvasios, sustiprintas tikėjimu ir viltimi Jėzuje Kristuje,
Šv. Vincentai, nenugalimas Kristaus liudininke,
Šv. Vincentai, didis savo gimimu, tikėjimu, pamaldumu, išmintimi, pamokslais, orumu ir tarnyste,
Šv. Vincentai, pranašiško vardo – nugalėtojau,
Šv. Vincentai, nugalėtojau sausumoje ir jūroje, kiekvieno įžeidimo, skausmo ir baimės,
Šv. Vincentai, su didžiu uolumu ginantis Dievo vardą,
Šv. Vincentai, be baimės mokydavęs Dievo žodžio,
Šv. Vincentai, išpažinęs savo tikėjimą teisėjui Dacijui,
Šv. Vincentai, atsisakęs tarnauti netikriems dievams,
Šv. Vincentai, drąsiai paniekinęs pagonių stabus kaip tuštybes,
Šv. Vincentai, negailėjęs nei savo jaunystės nei gabumų,
Šv. Vincentai, pasmerktas kankinimams,
Šv. Vincentai, krosnyje kankintas ugnimi,
Šv. Vincentai, kankintas geležiniais kabliais,
Šv. Vincentai, pamestas ant ašmenų gulto tamsiame karceryje,
Šv. Vincentai, kuris matei ašmenis virstant rožėmis,
Šv. Vincentai, kalėjime apšviestas šviesa,
Šv. Vincentai, pačiose kančiose Dievo angelo sustiprintas ir paguostas,
Šv. Vincentai, nesileidęs suklaidinamas melagingų tikėjimų,
Šv. Vincentai, ramiai pakėlęs kančias, užgaulias, pataikavimą ir melą,
Šv. Vincentai, nepasidavęs po visų kankinimų,
Šv. Vincentai, nugalėtojau pačių kankinimų sūkuryje,
Šv. Vincentai, su džiaugsmu priėmęs nepykantą kaip vartus į amžiną garbę,
Šv. Vincentai, tironus nugalėjęs,
Šv. Vincentai, kurio kūnas buvo išmestas, bet paukščių ginamas nuo plėšrių žvėrių,
Šv. Vincentai, net savo mirusiu kūnu liudijęs Kristų,
Šv. Vincentai, kurio kančiomis buvo nugalėta pasaulio tamsa,
Šv. Vincentai, kurio triumfuojanti siela pakilo į dangų pas Viešpatį,
Šv. Vincentai, vynininkų ir vyndarių globėjau,

Šv. Vincento, vynininkų ir vyndarių globėjo užtarimu, suteik mums gausų mūsų darbų derlių, daug ištikimų bendradarbių, džiaugsmo kaip gero vyno, taip pat laimink mūsų pradėtus darbus!
-Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie.
Šv. Vincento užtarimu, suteikęs mums palaimą darbuose, suteik ir malonę nesavanaudiškai naudotis darbo vaisiais dėkinga širdimi!
Šv. Vincento užtarimu, jei mūsų artimam ko nors trūksta, suteik malonę turėti pasitikėjimo, kantrybės savo širdis atverti kenčiančiam artimui!
Šv. Vincento užtarimu, tegu Tavo saulė šviečia visiems, kuriuos mylime, taip kaip vynmedžiams! Tegu džiaugsmas pripildo mūsų žemę taip kaip švelnus lietus palaisto mūsų vynuogienojus! Ir jei gresia kokia nors audra, suteik mums džiugesio ir atleidimo!
Šv. Vincento užtarimu, kuris buvo diakonas, tai reiškia – tarnas, kreipk mūsų žvilgsnius į pačius vargingiausius, leisk, kad žmonės padėtų vieni kitų kūniškai ir dvasinei gerovei!
Šv. Vincento užtarimu, kuris atsisakęs išsižadėti savo tikėjimo, suteik malonę kad mūsų abejonės virstų užtikrintumu ir kad mūsų įsitikinimai mus priartintų prie Tavęs!
Šv. Vincento užtarimu, kuris patyrė tiek kančių, padaryk, kad tironas taptų apaštalu, kad piktavalis sušvelnėtų, kad jokia kančia nebūtų bergždžia! Padaryk, kad niekada nekeiktume nei savo artimo, nei savo priešo!
Šv. Vincento užtarimu, kuris dėl savo tikėjimo priėmė kentėjimus, Viešpatie, sustiprink mus išbandymuose!
Šv. Vincento užtarimu, kuris sutiko mirti už savo tikėjimą, Viešpatie, suteik mums tikrąją laisvę!
Šv. Vincento užtarimu, kuris iškeliavo į amžinybės puotą, Viešpatie, nutolink nuo mūsų tuščių žemiškų troškimų pragaištį!
Šv. Vincento užtarimu, Viešpatie, išlaisvink mus iš mūsų nuodėmių.

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus šventasis Vincentai
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų

Melskimės. Meldžiam Tave, Viešpatie, suteik mums savo gailestingumo ir sielos bei kūno sveikatos. Šventasis Vincentas buvo ištikimas savo diakono pašaukimui Bažnyčioje ir toks išliko iki pat kankinystės. Tegu jis būna mūsų užtarėjas prieš Tave, mes norime išlikti ištikimi savo tikėjimui šiais sunkiais laikais. Padėk mums, Viešpatie, suteik mums laimės ir džiaugsmo dabar ir visados per amžių amžius. Amen.

Šventasis Vincentas Kankinys mirė apie 304 m. Valencija, Ispanija.
Globėjas vynuogynų darbininkų, vyninkų, įvairių miestų.Iš prancūzų kalbos vertė Dalia Aleksandravičiūtė, kun Mindaugas Malinauskas SJ
.