ŠVENTOJO JONO IŠ DUKLOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji, melski už mus!
Šventasis tėve Pranciškau, melski už mus!
Šv. Bernardinai Sienieti, melski už mus!
Šv. Jonai Kapistranai, melski už mus!
Šventasis Jonai iš Duklos, melski už mus.
Šv. Jonai, ištikimasis Jėzaus sekėjau,
Šv. Jonai, Kristaus kryžiaus mylėtojau,
Šv. Jonai, didis Švč. Mergelės Marijos garbintojau,
Šv. Jonas, ištikimasis mūsų tėvo šv. Pranciškaus sūnau,
Šv. Jonai, Mažesniųjų Brolių Pranciškonų ordino šlove ir lobi,
Šv. Jonai, apie Dievo slėpinius giliai ir nenuilstamai mąstęs,
Šv. Jonai, praturtinanti Bažnyčios šventenybe,
Šv. Jonai, uolusis Dievo karalystės apaštale,
Šv. Jonai, nauja Dievo Bažnyčios puošmena,
Šv. Jonai, gyvojo tikėjimo šaltini,
Šv. Jonai, tobulumo pavyzdy,
Šv. Jonai, gyvo tikėjimo vyre,
Šv. Jonai, krikščioniškos vilties vyre,
Šv. Jonai, Dievo meilės malonę savo gyvenimu skelbęs,
Šv. Jonai, nuolankumo pavyzdy,
Šv. Jonai, neturto ženkle,
Šv. Jonai, tyrumo ir nekaltumo pavyzdy ir perle,
Šv. Jonai, kantrybės mokytojau,
Šv. Jonai, švento neturto ir nuolankumo mokytojau,
Šv. Jonai, meilės Dievui ir savo artimui ideale ir pavyzdy,
Šv. Jonai, krikščioniškų papročių tvirtai besilaikęs,
Šv. Jonai, angele savo gyvenimu ir papročiais,
Šv. Jonai, uolusis ir ištvermingasis išpažinėjau,
Šv. Jonai, išpažinėjų šlove ir lobi,
Šv. Jonai, kankinystės troškęs,
Šv. Jonai, padėti vargstantiems visada skubėjęs,
Šv. Jonai, dosnusis šventųjų sakramentų tarne,
Šv. Jonai, uolusis ir ugningasis atgailos pamokslininke,
Šv. Jonai, prarastų sielų nenuilstamai ieškojęs,
Šv. Jonai, malone išgydyti ligonius apdovanotasis,
Šv. Jonai, nuliūdusiųjų paguoda,
Šv. Jonai, susivaidijusių ir trokštančių susitaikyti pagalba,
Šv. Jonai, tikrasis vargšų tėve,
Šv. Jonai, nuostabusis stebuklų darytojau,
Šv. Jonai, mirštančiųjų gyvenime ir ligonių sveikata,
Šv. Jonai, nuliūdusiųjų ir praradusiųjų viltį paguoda,
Šv. Jonai, ypatingasis žmonių užtarėjau gyvenime ir po mirties,
Šv. Jonai, Dievo malonę dosniai dalijęs,
Šv. Jonai, visų šventųjų bendradarbi ir drauge,
Šv. Jonai, ypatingasis Lvovo ir Rytų Lenkijos pasienio globėjau,
Šv. Jonai, Lietuvos ir Lenkijos globėjau,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Jonai iš Duklos!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Dieve, apdovanojęs šventąjį kunigą Joną iš Duklos nuolankumo ir kantrybės dorybėmis, suteik mums malonę sekti jo pavyzdžiu ir pelnyti panašų atlygį. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Rugsėjo 28 dieną minimas Šv. Jonas iš Duklos
Gimė 1414 m. Lenkijoje, Dukloje, mirė 1484 m. Lvove.
Pamokslavo Ukrainos, Lenkijos, Lietuvos ir Moldovos teritorijose. Lietuvos ir Lenkijos, ypač Lvovo ir Rytų Lenkijos pasienio, globėjas.
Iš lenkų ir ukrainiečių kalbų vertė kun. MMSJ