PALAIMINTOJO MYKOLO GIEDRAIČIO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison!
Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus!
Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventasis Juozapai,
Šventasis Augustinai,
Palaimintasis Mykolai,
Garbingasis Giedraičių giminės atstove,
Nukryžiuotosios Meilės išpažinėjau,
Paslėpto gyvenimo Dvasioje vadove,
Stropusis Bažnyčios tarne,
Rūpestingasis Dievo namų prižiūrėtojau,
Nuolankusis Altoriaus patarnautojau,
Dalyvaujančių liturgijoje globėjau,
Šventumo kasdienybėje skleidėjau,
Išmintingasis kuklumo pavyzdy,
Užtariant palaimintajam Mykolui:
- Gilesnio Dievo žodžio pažinimo išmokyk mus, Viešpatie!
- Maldingo dalyvavimo liturgijoje išmokyk mus, Viešpatie!
- Tavo artumo troškimo išmokyk mus, Viešpatie!
- Tvirtumo tikėjime išmokyk mus, Viešpatie!
- Negęstančios vilties išmokyk mus, Viešpatie!
- Veiklios ir gailestingos meilės išmokyk mus, Viešpatie!
- Tikėjimo džiaugsmo išmokyk mus, Viešpatie!
- Ištikimybės mažuose dalykuose išmokyk mus, Viešpatie!
- Kantrybės kentėjimuose išmokyk mus, Viešpatie!
- Tikro pamaldumo išmokyk mus, Viešpatie!
- Savo pašaukimo pažinimo išmokyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, palaimintasis Mykolai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės. Visagali Gailestingasis Dieve, ištikimam savo tarnui Mykolui suteikęs nepaprastą meilę Nukryžiuotajam Kristui ir įkvėpęs nuoširdų tarnavimą Dieviškajai liturgijai, leisk mums jo pavyzdžio paskatintiems malda, nuolankumu ir kuklumu siekti šventumo. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.