KARMELIO KARALIENĖS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau,
Šventoji Dvasia, Dieve,
Šventoji Trejybe, vienas Dieve,

Karmelio Karaliene, melski už mus nusidėjėlius
Karmelio Karaliene, Piktojo Nugalėtoja,
Karmelio Karaliene, Klusniausioji Dukra,
Karmelio Karaliene, Tyriausioji Mergele,
Karmelio Karaliene, Maldingoji Sužadėtine,
Karmelio Karaliene, Švelniausioji Motina,
Karmelio Karaliene, Tobuliausias dorybių pavyzdy,
Karmelio Karaliene, Tvirčiausias vilties inkare,
Karmelio Karaliene, Gynėja gundymuose,
Karmelio Karaliene, Dievo malonių dalintoja,
Karmelio Karaliene, Pagalba pavojuose,
Karmelio Karaliene, Kelias vedantis pas Jėzų,
Karmelio Karaliene, Šviesa mūsų tamsybėse,
Karmelio Karaliene, Paguoda mirties valandą,
Karmelio Karaliene, Užtarėja didžiausių nusidėjėlių,

Už žūstančius nuodėmėse, - pasitikėdami ateiname pas Tave, Karmelio Karaliene
Už skaudinančius Tavo Sūnų, -
Už nesimeldžiančius, -
Už neatgailaujančius, -
Už neatsiverčiančius, -
Už kenčiančius Skaistykloje, -
Už Tavęs nemylinčius, -

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Karmelio Karaliene, Nuliūdusiųjų Paguoda, - užtark mus pas savo Sūnų.

Melskimės. Škaplieriaus Mergele Marija, Karmelio kalno Karaliene ir garbingoji Angelų Valdove, Nusidėjėlių Gynėja ir Užtarėja, - su pasitikėjimu pasivedu Tau, prašydamas suteikti šią malonę [paminėti]. Prižadu visuomet šauktis Tavęs savo varguose, kentėjimuose bei pagundose. Prižadu skirti visas savo jėgas, idant įtikinčiau kitus mylėti Tave, garbinti ir šauktis Tavęs visuose savo reikaluose. Dėkoju Tau, už nesuskaičiuojamas malones, kurias gavau Tavo galingojo užtarimo dėka. Būk ir toliau mano skydas pavojuose, Vadovė dabar ir mano mirties valandą. Amen