Šventosios Elžbietos Onos Beili Seton litanija                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!

Šventoji Elžbieta Ona, melski už mus!
Šv. Elžbieta Ona, mylinčioji gynėja,
Šv. Elžbieta Ona, visų motina,
Šv. Elžbieta Ona, ištikimoji Dievo dukra,
Šv. Elžbieta Ona, atsidavusioji Marijai,
Šv. Elžbieta Ona, Šv. Juozapo meilės seserų vienuolijos įkūrėja,
Šv. Elžbieta Ona, neturtingoji našle,
Šv. Elžbieta Ona, didžioji Eucharistijos garbintoja,
Šv. Elžbieta Ona, perkeistoji ir nuramintoji kančioje,
Šv. Elžbieta Ona, visada pasirengusi priimti Dievo valią,
Šv. Elžbieta Ona, randanti džiaugsmą sielvarte,
Šv. Elžbieta Ona, tobuloji gyvenimo kryžių nešėja,
Šv. Elžbieta Ona, našlių globėja,
Šv. Elžbieta Ona, patyčias patiriančiųjų globėja,
Šv. Elžbieta Ona, našlaičių globėja,
Šv. Elžbieta Ona, ištikimoji savo pradėtojo apaštalavimo globėja,
Šv. Elžbieta Ona, mylinčioji dukra, padrąsink visus vaikus paklusti ir mylėti!
Šv. Elžbieta Ona, patyrusioji sunkumų paauglystėje, prabilk besiblaškančiam ir kartais skriaudžiamam jaunimui!
Šv. Elžbieta Ona, pamaldi nuo pat vaikystės Episkopalinėje bendruomenėje, įkvėpk mus būti pamaldžius!
Šv. Elžbieta Ona, dorybingoji mokine, įkvėpti mus būti dorybingus!
Šv. Elžbieta Ona, pamėgusi skaityti Bibliją, įkvėpk mus mylėti Gerąją Naujieną!
Šv. Elžbieta Ona, pamilusi psalmes, įkvėpk mus mėgti melstis psalmėmis!
Šv. Elžbieta Ona, ištikimoji žmona, suteik meilės ir dosnumo dovanų visiems sutuoktiniams!
Šv. Elžbieta Ona, rūpestingoji motina, apglėbk savo motiniška širdimi visus tėvus!
Šv. Elžbieta Ona, žmona ir penkių vaikų motina, būk visų motinų drauge!
Šv. Elžbieta Ona, mirštančio vyro globėja, būk drauge su visais slaugytojais!
Šv. Elžbieta Ona, sielvartaujanti našle, pažvelk su gailestingumu ir užuojauta į visas netekties slegiamas našles!
Šv. Elžbieta Ona, ištikimoji drauge, pamokyk mus dosniai dalytis draugyste!
Šv. Elžbieta Ona, didvyriškoji tiesos ieškotoja, vesk visus, baimėse ir abejonėse ieškančius išeities!
Šv. Elžbieta Ona, atsivertusioji į katalikybę, būk neokatechumenų bendražyge!
Šv. Elžbieta Ona, drąsioji atsivertėle, stiprink naujai pakrikštytuosius, priimančius tikėjimą!
Šv. Elžbieta Ona, savo svainės evangelizuotoja, būk visų Evangelijos skelbėjų palydove!
Šv. Elžbieta Ona, liūdinčiųjų motina, paguosk tėvus, netekusius vaikų!
Šv. Elžbieta Ona, mokyklos įkūrėja, mokyk mus dvasinio augimo!
Šv. Elžbieta Ona, Meilės seserų įkūrėja, padėk mums skleisti tavo meilės dvasią!
Šv. Elžbieta Ona, pasaulinės seserijos įkūrėja, įkvėpti mus puoselėti pašaukimų kultūrą!
Šv. Elžbieta Ona, tvirtoji vienuole, įkvėpk jaunas moteris sekti tavo keliu!
Šv. Elžbieta Ona, gailestingumo darbų pradininke, padėk mums sekti tavo gailestingąja širdimi!
Šv. Elžbieta Ona, visų moterų moterie, apdovanok savo meilės ir tarnystės charizma visas šiandienos moteris!

Šventoji Elžbieta, mes pasitikime tavimi!
O brangioji Šv. Elžbieta Ona, saugok mus!
Savo rūbu apgaubk mus!
Savo rankomis apglėbk mus!
Savo širdyje mylėk mus!

Mokyk mus tobulai mylėti Dievą!
Mokyk mus iš tikrųjų priimti Jo valią!
Mokyk mus stiprybės ir atkaklumo!
Mokyk mus patikti Jam taip, kaip tu!

Išmelsk brangiausios Marijos, mūsų visų Motinos, globos mums!
Panardink mus jos nesuteptojoje širdyje!
Tegul visos mūsų maldos būna aukojamos per ją!
Tegu mes sielvartausime su ja po kryžiumi!
Tegu mes mylėsime, gerbsime ir pasitikėsime ja, taip kaip tu!

Viešpatie, padaryk mus nuolankius!
Padaryk mus tyrus!
Pašalink mūsų ydas, mūsų prisirišimą prie pasaulio!
Panaikink mumyse visa, kas nepatinka Tau!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventoji Elžbieta Ona!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės.
Dieve, panoręs pasiųsti į šį pasaulį Elžbietą Oną Beili Seton, kad jos pavyzdžiu pažintume, kaip iš tikrųjų priimti Tavo valią ir pasitikėti Tavimi, net jei tai atneša kančių, meldžiame Tave per jos sielvartą, maldas, nuopelnus ir užtarimą suteik tai, ko dabar meldžiame [pasakyti intenciją]. Amen.

Šventoji Elžbieta Ona Beili Seton (Elizabeth Ann Bayley Seton) 1774, Njujorkas, JAV, mirė 1821, Emitsburgas, Merilandas, JAV
Pirmoji JAV gimusi šventoji. Mokyklų, vienuolinės bendruomenės kūrėja.
Katalikiškų mokyklų, keliautojų jūromis, našlių, Merilando valstijos globėja