ŠV. POPIEŽIAUS JONO XXIII LITANIJA                                         INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventieji apaštalai, melskite už mus!
Šventieji Romos vyskupai, melskite už mus!

Šventasis popiežiau Jonai XXIII,
Šv. Jonai XXIII, Gerasis Popiežiau,
Šv. Jonai XXIII, gimęs paprastoje aplinkoje,
Šv. Jonai XXIII, dievobaimingoje ir pamaldžioje šeimoje užaugęs,
Šv. Jonai XXIII, vienatvę pamėgęs ir joje dvasia subrendęs,
Šv. Jonai XXIII, savo pašaukimu uoliai besekančiu vyru išugdytas,
Šv. Jonai XXIII, ypatingai gabus ir gerai išsilavinęs,
Šv. Jonai XXIII, visada turėjęs rimčiausią palinkimą į bažnytinį gyvenimą,
Šv. Jonai XXIII, vyskupo sekretoriau, profesoriau, rašytojau, vyskupe,
Šv. Jonai XXIII, Vyriausiąjį Gerąjį Ganytoją nuolat kontempliavęs,
Šv. Jonai XXIII, gerojo Ganytojo Jėzaus gerumo ir švelnumo ryški ikona,
Šv. Jonai XXIII, popiežium, Bažnyčios geruoju ganytoju tapti pramatytas,
Šv. Jonai XXIII, geruoju samariečiu tapęs,
Šv. Jonai XXIII, Kristaus pirmtako šv. Jono Krikštytojo vardą pasirinkęs,
Šv. Jonai XXIII, tėvišką Dievo veidą apreiškęs,
Šv. Jonai XXIII, paklusnusis Šventajai Dvasiai,
Šv. Jonai XXIII, gyvenęs Šventosios Dvasios dovanomis,
Šv. Jonai XXIII, Švč. Jėzaus Kraujo kunige,
Šv. Jonai XXIII, atsidavęs švenčiausiajam Jėzaus Kraujui,
Šv. Jonai XXIII, mokęsis iš šv. Juozapo pavyzdžio,
Šv. Jonai XXIII, pasitikėjęs šv. Marija Krikščionių Pagalba,
Šv. Jonai XXIII, gailestingasis gerasis ganytojau,
Šv. Jonai XXIII, apaštalini gerasis ganytojau,
Šv. Jonai XXIII, mylintis gerasis ganytojau,
Šv. Jonai XXIII, labai žmogiškas kunige,
Šv. Jonai XXIII, paprastas ir švelnus kunige,
Šv. Jonai XXIII, nuolankus ir ištikimas tarne,
Šv. Jonai XXIII, paklusnus Viešpačiui ir taikus Viešpatyje,
Šv. Jonai XXIII, visiškai atisidavęs Kristui ir ištikimas Bažnyčiai,
Šv. Jonai XXIII, sveiko optimizmo ir humoro pilnas,
Šv. Jonai XXIII, šių laikų Bažnyčios poreikius šventojoje Dvasioje atpažinęs ir į juos tinkamai atsiliepti pakvietęs,
Šv. Jonai XXIII, atpažinęs Bažnyčios tikruosius vargšus ir suskubęs jais pasirūpinti,
Šv. Jonai XXIII, kvietęs visus į vieną šeimą,
Šv. Jonai XXIII, pasauliečių dvasingumą skatinęs,
Šv. Jonai XXIII, skelbęs šeimos grožį,
Šv. Jonai XXIII, atviromis rankomis sėjęs viltį,
Šv. Jonai XXIII, nešęs Dievo ugnį ir uždegęs žmonių širdis gėrio troškimu,
Šv. Jonai XXIII, mylėjęs pasaulį su jo šviesa ir tamsa,
Šv. Jonai XXIII, tikėjęs, kad taika ir ramybė tarp žmonių yra įmanoma,
Šv. Jonai XXIII, apkabinęs verkiančius ir jų ašaras nušluostęs,
Šv. Jonai XXIII, užtarėjau su savo karšta malda,
Šv. Jonai XXIII, nuoširdžia ir šviesia šypsena guodžiantis pagyvenusių žmonių ir ligonių kančias,
Šv. Jonai XXIII, jaunimo užtarėjau,
Šv. Jonai XXIII, vaikų laimintojau,

Maldavimai:
Šv. Jono XXIII, nuolankiojo kunigo, užtarimu, mokyk mus Kristaus nuolankumo,
-Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie.
Šv. Jono XXIII, gerojo kunigo, užtarimu, mokyk mus Kristaus gerumo,
Šv. Jono XXIII, kantriojo kunigo, užtarimu, mokyk mus Kristaus kantrybės,
Šv. Jono XXIII, švelniojo kunigo, užtarimu, mokyk mus Kristaus švelnumo,
Šv. Jono XXIII, dorybingojo kunigo, užtarimu, mokyk mus Kristaus dorybių,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis popiežiau Jonai XXIII-asis!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Visagali Dieve, šventojo popiežiaus Jono XXIII širdį subrandinęs Evangelijos tarnystei nuo kuklaus kunigo iki visuotinės Bažnyčios gerojo ganytojo pareigų. Jo pontifikatą lydėję devizo „Paklusnumas ir Taika“ žodžiai pagimdė Vatikano II Susirinkimo viziją, o drąsa ir ištikimybė - „atvirų Bažnyčios langų“ vizijai, atgaivino stebuklus, tokius kaip Antrosios Sekminės. Suvienyk mus tokioje pat Bažnyčios maldoje ir viso pasaulio evangelizacijoje, užtariant Marijai, Jėzaus Motinai, kad vadovaujant dabartiniam popiežiui, džiaugsmingai skelbtume teisingumo, meilės ir taikos karalystę. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Melskimės. Visagali amžinai gyvasis Dieve, davęs popiežiuje šventajame Jone XXIII –ajame gyvą Kristaus, Gerojo Ganytojo, pavyzdį, spindėti visame pasaulyje, meldžiame, suteik mums malonę, jo užtarimu ir mums džiaugsmingai lieti krikščioniškos meilės gausą. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris gyvena ir viešpatauja su tavimi ir Šventąja Dvasia, per amžius. Amen.

Šventasis Popiežius Jonas XXIII Angelo Giuseppe Roncalli
1881 m. Bergamas - 1963 m. Vatikanas
Popiežiaus delegatų, Venecijos patriarchato, II Vatikano susirinkimo, Krikščionių vienybės, Bergamo vyskupijos, Italijos armijos globėjas.
Vertėi š lenkų kalbos  ir kūrė kun Mindaugas Malinauskas SJ