ŠV. JONO NEUMANO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šv. Alfonsai, Redemptoristų įkūrėjau, melski už mus!
Šv. Jonai Nepomukai Neumanai, melski už mus!
Šv. Neumanai, švč. Trejybės mylėtojau,
Šv. Neumanai, užsidegęs Atpirkėjo meile,
Šv. Neumanai, Eucharistijos mylėtojau ir šaukly,
Šv. Neumanai, užsidegęs meile Nekalčiausiajai M. Marijai, jos kulto skleidėjau,
Šv. Neumanai, katalikų šeimos sūnau,
Šv. Neumanai, ištikimas šv. Alfonso sūnau,
Šv. Neumanai, šlovingasis Bohemijos žemės sūnau,
Šv. Neumanai, troškęs būti misionieriumi kituose kraštuose,
Šv. Neumanai, patrauklusis Redemptoristų bendruomeninio gyvenimo ideale,
Šv. Neumanai, naujųjų redemptoristų misionierių kartų ugdytojau,
Šv. Neumanai, Amerikos katalikybės stotelių kūrėjau,
Šv. Neumanai, evangelizacijos pradininke Šiaurės Amerikoje,
Šv. Neumanai, pirmasis Amerikos žemyno redemptoriste,
Šv. Neumanai, kelrodi Bažnyčiai sunkmečiu,
Šv. Neumanai, uolus, ištikimas ir atkaklus misionieriau,
Šv. Neumanai, tikras religinių bendruomenių tėve,
Šv. Neumanai, pasiaukojęs ganytojau,
Šv. Neumanai, vyskupe misionieriau,
Šv. Neumanai, vargšų ir Pamirštųjų vyskupe,
Šv. Neumanai, nuolankiųjų vyskupe,
Šv. Neumanai, vyskupe, gyvenęs skurde,
Šv. Neumanai, vyskupe, ypatingai atsidavęs Dievo Motinai,
Šv. Neumanai, kūrybingai atsiliepęs į savo laikų pastoracinius iššūkius,
Šv. Neumanai, rūpestingas katalikų intelektualiniame ugdyme,
Šv. Neumanai, katalikų mokyklų sistemos įkūrėjau,
Šv. Neumanai, atsidavęs vaikų ir jaunimo auklėtojau,
Šv. Neumanai, pašaukimų ugdytojau ir uolus švietimo namų steigėjau,
Šv. Neumanai, besirūpinęs laisvos ir brandžios sąžinės ugdymu,
Šv. Neumanai, Dievo žodžio šaukly ir liaudies misijų steigėjau,
Šv. Neumanai, pasiaukojantis tarnaujant ligoniams ir kenčiantiems,
Šv. Neumanai, nusidėjėlių drauge,
Šv. Neumanai, nenuilstantis apaštale klausant išpažinčių,
Šv. Neumanai, evangelizatoriau skirtinguose socialiniuose ryšiuose,
Šv. Neumanai, bendradarbiavimo tarp skirtingų žmonių vienareikšmiškas šalininke,
Šv. Neumanai, išmintingai sujungęs evangelizaciją ir socialinę pagalbą,
Šv. Neumanai, užsidegęs apleistų kaimo gyventojų misionieriau,
Šv. Neumanai, išmintingai atviras tikėjimo inkultūrizacijai,
Šv. Neumanai, emigrantų ir apleistųjų vilties sėjėjau,
Šv. Neumanai, pašaukimų skatintojau,
Šv. Neumanai, besirūpinęs kunigų gerbūviu, ugdymu ir ištikimybe,
Šv. Neumanai, prarastų sielų ieškotojau,
Šv. Neumanai, nenuilstantis savųjų žmonių darbininke, besidalinantis Jėzaus Kristaus šlove,
Šv. Neumanai, pasišventęs neturtėli teikiantis pirmenybę Dievo Karalystės turtui,
Šv. Neumanai, ištikimas duotam įžadui, gyventi nešvaistant laiko,
Šv. Neumanai, nepalaužiamas tikėjimo vyre,
Šv. Neumanai, evangelinio skaistumo paveiksle,
Šv. Neumanai, kantrusis susidūrus su įžeidimais, netinkamu elgesiu ir nesusipratimais,
Šv. Neumanai, atkaklus ir nepajudinamas sunkumuose ir kančiose,
Šv. Neumanai, mažo ūgio, bet didis Bažnyčios tarnystėje,
Šv. Neumanai, ištvermingas pasišventimo ir dvasinės pažangos paieškose,
Šv. Neumanai, paklusnusis vienuoli, teikęs pirmenybę Dievo valiai,
Šv. Neumanai, atsparusis misionieriaus gyvenimo nepritekliuose,
Šv. Neumanai, gailestingos meilės skatinamo gyvenimo,
Šv. Neumanai, uolus tiesos ieškotojau,
Šv. Neumanai, šventumo pavyzdy naujoms jaunimo kartoms,
Šv. Neumanai, vaikų globėjau,
Šv. Neumanai, katalikiškų mokyklų globėjau,
Šv. Neumanai, pamaldumo Jėzui Eucharistijoje globėjau,
Šv. Neumanai, Visų, kuriems reikia gydymo, globėjau,
Šv. Neumanai, imigrantų globėjau,
Šv. Neumanai, kunigų globėjau,
Šv. Neumanai, pašvęstųjų globėjau,
Būk mums maloningas,
-gelbėk mus, Viešpatie.
Nuo visokio blogio,
Nuo visokių nuodėmių,
Nuo amžinosios mirties,
Savo įsikūnijimu,
Savo kančia ir mirtimi ant kryžiaus,
Savo prisikėlimu,
Šventosios Dvasios išliejimu,
Nepaisydamas mūsų nuodėmių,
Jėzus, gyvojo Dievo Sūnau,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Jonai Nepomukai Neumanai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Dieve, pašaukęs žymų redemptoristų misionierių, vyskupą šv. Joną Nepomuką Neumaną, pastoracinei tarnybai labiausiai apleistiesiems, suteik mums malonę, kad, sekdami jo kasdienių pastangų pavyzdžiu, tarnautume tavo Bažnyčiai nešdami gerų vaisių. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kartu Šventąja Dvasia. Amen.

Melskimės. Dangiškasis Tėve, dėkojame tau už šventojo Jono Neumano gyvenimą ir pavyzdį. Lai ir mes būsime kaip jis ištikimi tavo Evangelijai ir tikri tavo Bažnyčios tarnai. Prašome per Jėzų mūsų Viešpatį. Amen.

Šventasis Jonas Nepomukas Neumanas 1811-1860 m. JAV, Filadelfija,
Katalikiško auklėjimo globėjas. I
š anglų ir portugalų kalbų vertė kun Mindaugas Malinauskas SJ