ŠVENTOJO JONO BERCHMANSO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, galingoji gynėja tų, kuriems Viešpats skyrė savo palaiminimus ir malones, melski už mus!
Šv. Ignacai Lojola ir šv. Pranciškau Ksaverai, melskite už mus!
Šv. Aloyzai Gonzaga ir šv. Stanislovai Kostka, melskite už mus!

Šventasis Jonai Berchmansai, melski už mus!
Šv. Berchmansai, tikrasis ir vertasis šventojo Ignaco sūnau,
Šv. Berchmansai, Jėzaus draugijos puošmena ir nemirtinga šlove,
Šv. Berchmansai, amžinai atsidavęs Jėzui Kristui per vienuolinius įžadus Jėzaus draugijoje,
Šv. Berchmansai, ištikimasis Švč. Trejybės garbintojau,
Šv. Berchmansai, Švč. Jėzaus Širdies garbintojau,
Šv. Berchmansai, pagarbusis penkių Jėzaus žaizdų kontempliuotojau,
Šv. Berchmansai, Dievo pasirinktas spindėti kaip naujas šviesulys Bažnyčios skliaute,
Šv. Berchmansai, ištikimas dangiškų dalykų mylėtojau,
Šv. Berchmansai, ypatingasis, ištikimasis ir tobulasis šv. Aloyzo Gonzagos ir šv. Stanislovo Kostkos sekėjau,
Šv. Berchmansai, pasitikintis ir uolus šv. Juozapo gerbėjau,
Šv. Berchmansai, pagarbus ir pamaldus šv. Angelų Sargų tarne,
Šv. Berchmansai, pamaldumo Švč. Marijai ir šv. Juozapui skleidėjau,
Šv. Berchmansai, ištikimai pamaldus šventiesiems, ypač šlovingajam patriarchui šv. Ignacui ir šv. Pranciškui Ksaverui,
Šv. Berchmansai, uolusis ir ištikimasis Švč. Sakramento garbintojau ir mylėtojau,
Šv. Berchmansai, šventai susikaupęs dažnai artinęsis prie Švč. Sakramento,
Šv. Berchmansai, troškęs Jėzaus Šv. Eucharistijoje ir lankęs Jį adoracijoje septynis kartus per dieną,
Šv. Berchmansai, noriai su atsidavimu patarnavęs prie altoriaus šv. Mišiose,
Šv. Berchmansai, maldoje ir dažnoje sakramentų praktikoje radęs savo stiprybę ir saldžiausią paguodą,
Šv. Berchmansai, Dievo meile ir šviesa Šv. Eucharistijos puotoje spindėjęs,
Šv. Berchmansai, Marijos išsirinktasis sūnau,
Šv. Berchmansai, švelniai vadinęs Mariją savo Motina,
Šv. Berchmansai, laimingas atsidavęs Dangaus Karalienei,
Šv. Berchmansai, nuo ankstyvos vaikystės pasirinkęs Švč. Mergelę Mariją savo skaistybės sergėtoja,
Šv. Berchmansai, Marijos Nekaltojo Prasidėjimo gerbėjau ir gynėjau,
Šv. Berchmansai, savo krauju pasirašęs įžadą ginti Nekaltąjį Švč. Mergelės Marijos Prasidėjimą,
Šv. Berchmansai, Marijos Sodalicijų, brolijų Marijos garbei, spindesy, puošmena, kūrėjau ir rėmėjau,
Šv. Berchmansai, didysis ir tobulasis Švč. Mergelės Marijos garbintojau ir tarne,
Šv. Berchmansai, amžiumi ir išmintimi augęs,
Šv. Berchmansai, nuo pat jaunystės maldoje išminties ieškojęs,
Šv. Berchmansai, per trumpą laiką didelį tobulumą pasiekęs,
Šv. Berchmansai, išrinktasis, malonių turtais apdovanotas,
Šv. Berchmansai, jaunystės tvirtumo pavyzdy,
Šv. Berchmansai, kilniu pamaldumu savo tėvams džiugesį, paguodą ir pasididžiavimą teikęs,
Šv. Berchmansai, kruopštumu ir atsidėjimu studijoms savo mokytojų susižavėjimą ir pasididžiavimą kėlęs,
Šv. Berchmansai, tobulasis jaunystės dorybių pavyzdy,
Šv. Berchmansai, Viešpaties nuo blogio apsaugotas,
Šv. Berchmansai, paklusdamas Viešpaties balsui savo kūną ir kraują visiškai suvaldęs,
Šv. Berchmansai, net menkiausių savo Draugijos šventosios Regulos taisyklių stropiai ir ištikimai laikęsis,
Šv. Berchmansai, pirmenybę angeliškam tobulumui, o ne savo amžiaus malonumams teikęs,
Šv. Berchmansai, malonus ir mielas aplinkiniams būti stengęsis,
Šv. Berchmansai, verčiau tūkstantį kartų mirti nei nusidėti ar pažeisti vienuolyno taisyklę troškęs,
Šv. Berchmansai, kilnusis šio pasaulio malonumų niekintojau,
Šv. Berchmansai, žemiškas pagundas visiškai atmetęs,
Šv. Berchmansai, tyrumu ir kuklumu aplinkiniams gerus jausmus įkvėpdavęs,
Šv. Berchmansai, griežtasis švento paklusnumo sergėtojau ir pavyzdy,
Šv. Berchmansai, savo laiką veiklai ir maldai paskyręs,
Šv. Berchmansai, tikrojo, pagrįsto ir pastovaus pamaldumo paveiksle,
Šv. Berchmansai, kurio elgesyje nerasta jokio trūkumo,
Šv. Berchmansai, kurio kiekviena mintis buvo šventa,
Šv. Berchmansai, angelišką tyrumo dorybę budriai sergėjęs,
Šv. Berchmansai, nuolankumo, švelnumo ir gailestingumo stebukle ir pavyzdy,
Šv. Berchmansai, atidus savo žvilgsniui ir kalbai,
Šv. Berchmansai, net ir menkiausią darbą nepaprastai kruopščiai atlikęs,
Šv. Berchmansai, blaivus ir susitvardantis,
Šv. Berchmansai, didvyrišką tikėjimo, vilties ir meilės laipsnį pasiekęs,
Šv. Berchmansai, išminties ir krikščioniškosios stiprybės pavyzdy,
Šv. Berchmansai, savo nekaltą kūną griežtai auklėjęs,
Šv. Berchmansai, krikšto nekaltumą iki pat mirties išsaugojęs,
Šv. Berchmansai, nuolankume įsitvirtinęs,
Šv. Berchmansai, tvirtai ištikimas savo geriems ketinimams ir veikloje, ir mažuose dalykuose,
Šv. Berchmansai, apsimarinimų puoselėtojau,
Šv. Berchmansai, angeliškojo tyrumo atspindy,
Šv. Berchmansai, nuolankusis ir paklusnusis savo tėvams ir mokytojams,
Šv. Berchmansai, tobulas pavyzdy savo bendražygiams ir studentams,
Šv. Berchmansai, uolus ir atsidavęs šventojo evangelinio neturto mylėtojau,
Šv. Berchmansai, vienuolinio gyvenimo ir kuklumo pavyzdy,
Šv. Berchmansai, angeliško tyrumo ir kuklumo jaunuoli, kuris kaip ir jaunasis Tobijas, nesielgė vėjavaikiškai,
Šv. Berchmansai, savo bendramokslių` mokytojau,
Šv. Berchmansai, uolusis dieviškosios garbės skleidėjau,
Šv. Berchmansai, uolusis pasiaukojimo Švč. Marijai skatintojau,
Šv. Berchmansai, misijų mylėtojau, plėsti misijas Kinijoje ir Japonijoje karštai siekęs,
Šv. Berchmansai, gausinti Dievo tarnų skaičių uoliai siekęs,
Šv. Berchmansai, norėjęs pulti ant žemės, kad prieš mirtį priimtum Švč. Sakramentą,
Šv. Berchmansai, mirties patale kalbėjęs: „Aš noriu gyventi ir mirti kaip vaikas, priklausantis mūsų Motinai, šventajai Romos katalikų apaštalinei Bažnyčiai, ir kaip atsidavęs Jėzus draugijos sūnus“,
Šv. Berchmansai, iškvėpęs paskutinį atodūsį tardamas du brangius vardus: Jėzaus ir Marijos,
Šv. Berchmansai, paskutinę gyvenimo akimirką spaudęs tris brangius širdžiai daiktus: Kryžių, Rožinį ir Jėzaus draugijos Konstitucijų knygą,
Šv. Berchmansai, globėjau tų, kurie šaukiasi tavo pagalbos,
Šv. Berchmansai, tyrumo ir kuklumo angele, į kurį nukreiptas mūsų žvilgsnis, kurio atminimas, vardas ir relikvijos išsklaido pagundas,
Šv. Berchmansai, šv. Mišių patarnautojų globėjau ir pavyzdy,
Šv. Berchmansai, apšviestasis dvasini palydėtojau tų, kurie ieško savo pašaukimo,
Šv. Berchmansai, tvirtasis šventojo pašaukimo sergėtojau,
Šv. Berchmansai, naujokų ir pažengusių vienuolių gyvenimo pavyzdy,
Šv. Berchmansai, krikščioniškojo jaunimo ir mokinių brangakmeni, globėjau ir pavyzdy,
Šv. Berchmansai, mūsų galingasis užtarėjau prie Dievo sosto,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Jonai Berchmansai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Dieve, maldaujame, leisk mums, savo tarnams, Dievo tarnystėje sekti angeliškojo šv. Jono Berchmanso nekaltumo ir ištikimybės pavyzdžiu, kaip jis Tau paaukojo savo jaunystės gėlę. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Iš anglų, lenkų, prancūzų, olandų kalbų vertė JB, kun.MMSJ.
Šv. Jonas Berchmansas gimė 1599 metais Dieste, Belgijoje, mirė 1621 metais Romoje
Studentų, jaunimo, šv. Mišių patarnautojų, Jėzuitų scholastikų (besiruošiančių kunigystei studentų) globėjas.