ŠV. ZIGMUNDO GORAZDOVSKIO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Marija, geriausiai pažįstanti Dievo Gailestingumo paslaptį, melski už mus!
Šventasis Juozapai, paties Dievo paslapties sergėtojau, melski už mus!
Šventasis Pranciškau, uolusis Kristaus sekėjau, melski už mus!
Šventoji Elžbieta, nepavargstanti gailestingumo darbininke, melski už mus!
Šventasis Zigmundai, melski už mus!
Šv. Zigmundai, visa širdimi mylintis Dievą ir noriai Jam su džiaugsmu tarnaujantis,
Šv. Zigmundai, priimantis Dievą kaip savo gyvenimo Viešpatį, kaip savo kunigystės jėgą,
Šv. Zigmundai, tvirtai tikintis Dievo apreiškimu ir Bažnyčios mokymu,
Šv. Zigmundai, savo viltį sudedąs į Dievą, Jo gailestingumą ir apvaizdą,
Šv. Zigmundai, kuriam Kristus buvo jausmų ir uolumo šaltinis,
Šv. Zigmundai, per eucharistinį pamaldumą tapęs Dievo paslapčių dalininku,
Šv. Zigmundai, Kristaus meilę paverčiantis savo geradarysčių ir visuomeninės veiklos pagrindu,
Šv. Zigmundai, savo tikėjimą stiprinęs per atsidavimą Šventosios Dvasios veikimui,
Šv. Zigmundai, paklusnus Dievo valiai,
Šv. Zigmundai, kryptingai einantis šventumo keliu,
Šv. Zigmundai, su antgamtišku įžvalgumu pasirenkantis tinkamiausius šventėjimo kelius,
Šv. Zigmundai, didžiadvasiškai ir su dvasiniu džiaugsmu praktikuojantis krikščioniškas dorybes,
Šv. Zigmundai, savo gyvenimą pavertęs meilės tarnyste, vykdoma su dideliu gerumu ir švelnumu,
Šv. Zigmundai, tarnaujantis Dievui ir artimui aukos dvasia ir valios pastangomis,
Šv. Zigmundai, saikingumo ir nuolankumo dorybių puoselėtojau,
Šv. Zigmundai, uolus skaistumo malonės sergėtojau,
Šv. Zigmundai, pasitikintis maldos veiksnumu,
Šv. Zigmundai, vyriškai ir ramiai ištveriantis netikėtus rūpesčius ir nemalonumus,
Šv. Zigmundai, kantriai nugalintis nuovargį ir vyriškai ištveriantis ligą,
Šv. Zigmundai, nesiskųsdamas kantriai dirbantis ir kenčiantis Dievo garbei,
Šv. Zigmundai, su ypatingu užsidegimu skelbiantis Gerąją Naujieną vargdieniams,
Šventasis Zigmundai, pilnas užsidegimo ir drąsos apaštališkame darbe,
Šv. Zigmundai, ištvermingas darbuose, nepalaužiamas sunkumuose, geravalis išbandymuose,
Šv. Zigmundai, nenuilstantis kunige ir vargdienių tėve,
Šv. Zigmundai, besidalijantis su stokojančiais viskuo, ką turi,
Šv. Zigmundai, dėkingas geradariams ir nešališkas,
Šv. Zigmundai, karštai siekiantis Bažnyčios vienybės,
Šv. Zigmundai, kuriam buvo svetima prisirišti prie šio pasaulio reikalų,
Šv. Zigmundai, iki pat savo dienų galo gyvenantis ir besielgiantis šventai,
Šv. Zigmundai, su negęstančia viltimi keliaujantis pasiekti amžinosios laimės, kuria Dievas apdovanoja savo bičiulius.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šv. Zigmundai,
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Visagali ir gailestingasis Dieve, kuris šventajam kunigui Zigmundui davei tarnystės vargšams ir kenčiantiems malonę, padaryk, prašome, kad per jo užtarimą apgaubtume evangeliniu rūpesčiu stokojančius brolius. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris su Tavimi gyvena ir viešpatauja vienybėje su Šventąja Dvasia, Viešpats Dievas per visus amžių amžius. Amen.

Šventasis Zigmundas Gorazdovskis (Zygmunt Gorazdowski)
(1845 Sanokas, Lenkija + 1920, Lviovas, Ukraina)
VERTĖ: iš lenkų kalbos Natalija Maciulevičienė