ŠV. MARGARETOS VENGRĖS IŠ ARPATŲ GIMINĖS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Mergele Marija, šventoji Dievo Motina, melski už mus!

Šventoji mergele Margarita Vengre iš Arpatų giminės, melski už mus!
Šv. Margarita, kilnioji ir gražioji šventųjų sodo gėle,
Šv. Margarita, Eucharistinio Jėzaus įkvėpta,
Šv. Margarita, ištikima Švč. Sakramento garbintoja,
Šv. Margarita, maldoje Viešpatį garbinusi,
Šv. Margarita, atsidavimo Išganytojui pavyzdy,

Šv. Margarita, Kristaus kančios sugraudintoji,
Šv. Margarita, ugninga Šventojo Kryžiaus mylėtoja,
Šv. Margarita, didvyriška nukryžiuoto Jėzaus sužadėtine,

Šv. Margarita, deganti Dievo Motinos gerbėja,
Šv. Margarita, niekieno nuo Dievo meilės neatitraukta,
Šv. Margarita, lelija, Dievo meilę šlovinanti,
Šv. Margarita, atsiteisimo Dievui atlete,

Šv. Margarita, puošni Arpatų karališkosios giminės palikuone,
Šv. Margarita, tėvų dar prieš jai gimstant tarnauti Dievui pažadėta,
Šv. Margarita, vengrų tautos atnaša ir prisikėlimo išpirka,
Šv. Margarita, nuostabus vengrų tautos perle ir šalies dovana,
Šv. Margarita, princese, dieviška meile liepsnojusi,
Šv. Margarita, Dievui pašvęstą gyvenimą didingesniu nei karališkas spindesys laikiusi,
Šv. Margarita, savo karališkų tėvų gelbėtoja,
Šv. Margarita, dvylikos metų sąmoningai paskyrusi savo gyvenimą Dievui, kad savo šalį išgelbėtų,
Šv. Margarita, puošni Šv. Dominyko sodo gėle,
Šv. Margarita, seserų vienuolijos įkūrėja,
Šv. Margarita, tikroji Dievo Bažnyčios dukra,

Šv. Margarita, spindintis atsidavimo stebukle,
Šv. Margarita, supratingumo ir ramybės angele,
Šv. Margarita, broliškos meilės ir kantrybės rože,
Šv. Margarita, puikus švelnumo ir nuolankumo pavyzdy,
Šv. Margarita, savo vienuoliniam įžadui su tvirtu pasiryžimu ištikima likusi,
Šv. Margarita, mergelės tyrumo pavyzdy,
Šv. Margarita, su džiaugsmu visų regulos taisyklių laikiusi,
Šv. Margarita, Kristaus neturtą pasirinkusi,
Šv. Margarita, nuolankaus Jėzaus sekėja,
Šv. Margarita, sąmoningai nuolatos paskutinės vietos ieškojusi ir rinkusi,
Šv. Margarita, savo vyresniųjų paliepimus vykdyti stengusi,
Šv. Margarita, atgailos pavyzdy,
Šv. Margarita, nuolankios tarnystės mylėtoja,
Šv. Margarita, mergelė, drąsiai skausmą ištvėrusi,
Šv. Margarita, ištikima Dievo įžadui,
Šv. Margarita, evangeliniu skurdu gyvenusi,
Šv. Margarita, nepertraukiamos maldos raišti,

Šv. Margarita, pirmiausia kitiems patarnavusi,
Šv. Margarita, niekada vargšų ir nuskriaustųjų nepamiršusi,
Šv. Margarita, angeliška nuliūdusių ir kenčiančių guodėja
Šv. Margarita, gedinčius ir liūdinčius guodusi,
Šv. Margarita, nė vieno neniekinusi ir neteisusi,
Šv. Margarita, mylinti ligonių slaugytoja,
Šv. Margarita, ligonius ir vargšus atjautusi,
Šv. Margarita, slaugydama ligonius savęs netausojusi,
Šv. Margarita, slaugytoja, ligoniuose Kristų kontempliavusi,
Šv. Margarita, kiekvienam su dievišku švelnumu ir dėmesingumu atleidusi,
Šv. Margarita, taikos ir ramybės tarpininke,
Šv. Margarita, ramybę savo bendruomenei ir šeimai suteikusi,

Šv. Margaritą, Švč. Mergelės Marijos į dangų pakviestoji,
Šv. Margarita, su šventu džiaugsmu amžinam gyvenimui gimusi,
Šv. Margarita, seserų dominikonų kongregacijos Vengrijoje globėja,
Šv. Margarita, mirštančiųjų dvasine pagalba,
Šv. Margarita, krikščionių nuodėmes permaldaujanti,
Šv. Margarita, mergele, gyvenime ir po mirties stebuklais puoštoji,
Šv. Margarita, savo stebuklais daugeliui net ir po savo mirties padėjusi,
Šv. Margarita, visų fizinių ir psichinių ligų gydytoja,
Šv. Margarita, švelnus avinėli, už tėvynę Vengriją besimeldžiantis,
Šv. Margarita, mūsų maloninga dangiškoji globėja,

Šv. Margaritos užtarimu, nesutarimus tarp tautų nuraminti teikis,
-Meldžiam tave, išklausyk mus, Viešpatie
Šv. Margaritos užtarimu, visada mūsų šalyje atsiteisimą duoti teikis,
Šv. Margaritos užtarimu, ištesėti savo pažadą Dievui mums padėti teikis,
Šv. Margaritos užtarimu, sutuoktinių kivirčus ir išsiskyrimus sutaikinti teikis,
Šv. Margaritos užtarimu, niekada nepalikti savo kasdienių maldų drąsinti teikis,
Šv. Margaritos užtarimu, nemaištauti prieš nepriteklius mokyti teikis,
Šv. Margaritos užtarimu, melstis su meile prie mirštančiųjų išmokyti teikis,
Šv. Margaritos užtarimu, kreipti dėmesį į Dievą, o ne į pasaulio pagundas mokyti teikis,
Šv. Margaritos užtarimu, kunigo šventimus priėmusius apsaugoti teikis,
Šv. Margaritos užtarimu, vienuolių įžadų besilaikančius sustiprinti teikis,
Šv. Margaritos užtarimu, nuolankiai tarnauti mus pamokyti teikis,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventoji Margarita!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Dieve, šv. Margaritos iš Arpatų giminės, šventos mergelės gyvenimo grožį išaudei iš jos gerų darbų nuopelnų. Jos užtarimu, padėk mums susigrąžinti savo sielos tyrumą, kad būtume išgelbėti per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen
Dieve, iš Tavo malonės Šv. Margarita, suvienijusi mergelės tyrumo grožį su gerų darbų nuopelnais, paaukojo save kaip atperkančią auką; meldžiame Tave, padėk mums kasdien atsiversti ir labiau atgaila gyventi. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen
.

Sausio 18 dieną minima Šventoji Margarita iš Vengrijos. Gimė 1242 m. dabartinėje Kroatijoje – mirė 1270 m. dabartinėje Vengrijoje.
Globėja nuo potvynių, prašant pagalbos asmeninei pasninkui ir maldai.
Iš vengrų ir anglų kalbų vertė JB. Kun Mindaugas Malinauskas SJ