PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison!
Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus!
Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Nekaltai pradėtoji Marija, melski už mus!
Palaimintasis arkivyskupe Jurgi, melski už mus!
Didis Nekaltosios Mergelės Marijos mylėtojau,
Visada klusnus Šventajai Dvasiai,
Ištikimasis Bažnyčios sūnau,
Gerasis ir išmintingasis ganytojau,
Dvasinio atgimimo žadintojau,
Vienuolijų atnaujintojau ir kūrėjau,
Pašaukimų ugdytojau,
Vyskupų ir kunigų globėjau,
Darbininkų bičiuli ir švietėjau,
Jaunimo mokytojau ir kelrodi,
Nepalaužiamo tikėjimo vyre,
Darbštumo ir maldingumo pavyzdy,
Nuolankumo ir švelnumo mylėtojau,
Kantrybės ir savitvardos žiede,
Dvasinės giedros ir ramybės nešėjau,
Vienuoli pagal Dievo širdį,
Romusis žmonių ir tautų taikintojau,
Uolusis Kristaus Evangelijos šaukly,
Visuomenės sąžinės auklėtojau,
Atlaidumo priešams pavyzdy,
Blogio gerumu nugalėtojau,
Klystančių sielų gelbėtojau,
Našlaičių tėve ir užtarėjau,
Ligonių ir vargdienių guodėjau,
Naujųjų laikų šventumo žvaigžde,
Atgimstančios Tėvynės švytury,
Lietuvos vaikų užtarėjau,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!

Melski už mus, palaimintasis Jurgi!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Dieve, Tu palaimintojo vyskupo Jurgio širdį uždegei karšta Kristaus ir Jo Bažnyčios meile; meldžiame, suteik ir mums malonę, kad, jo pavyzdžio skatinami ir užtarimo remiami, ištikimai sektume Kristumi ir savo gyvenimą aukotume Jo mistinio Kūno – Bažnyčios ugdymui. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

IMPRIMATUR. + Vyskupas Juozas Žemaitis MIC, 1994 09 22 , Marijampolė