ŠVENTOJO Rapolo Kalinausko litanija                                       INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventasis Rapolai, melski už mus
Šv. Rapolai, Bažnyčios vienybės apaštale,
Šv. Rapolai, didysis Dievo mylėtojau,
Šv. Rapolai, ištikimasis Kryžiui ir Evangelijai,
Šv. Rapolai, Gailestingumo Motinos garbintojau,
Šv. Rapolai, šv. Juozapo sekėjau,
Šv. Rapolai, Karmelitų ordino šventasis kunige,
Šv. Rapolai, uolusis sielų ganytojau,
Šv. Rapolai, tikėjimo kankiny,
Šv. Rapolai, pasiaukojimo ir atsidavimo pavyzdy,
Šv. Rapolai, viltingos ir atkaklios maldos mokytojau,
Šv. Rapolai, neturto, skaistumo ir paprastumo mylėtojau,
Šv. Rapolai, didvyriškas paklusnumo pavyzdy,
Šv. Rapolai, didžio nuolankumo vyre,
Šv. Rapolai, pasitikėjimo dieviškąja Apvaizda pavyzdy,
Šv. Rapolai, kupinas kilnios meilės tėvynei,
Šv. Rapolai, kalinamųjų ir persekiojamųjų užtarėjau,
Šv. Rapolai, atlaidus priešams,
Šv. Rapolai, palaikantis tremtinių viltį,
Šv. Rapolai, kenčiančiųjų paguoda,
Šv. Rapolai, našlaičių globėjau,
Šv. Rapolai, mokytojų pavyzdy,
Šv. Rapolai, jaunimo patarėjau,
Šv. Rapolai, tremtinių globėjau,
Šv. Rapolai, emigrantų globėjau,
Šv. Rapolai, geležinkelininkų globėjau,
Šv. Rapolai, inžinierių ir kareivių globėjau,
Šv. Rapolai, pasauliečių apaštalavimo pradininke,
Šv. Rapolai, šventojo škaplieriaus apaštale,
Šv. Rapolai, ištikimasis Karmelio Karalienės tarne,
Šv. Rapolai, didis mūsų užtarėjau Danguje,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Rapolai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Dieve, šventąjį kunigą Rapolą, susidūrusį su priešiškumu, pripildęs galybės dvasios ir ypatingos meilės Bažnyčios vienybei, suteik mums jo užtarimu malonę, kad tvirtai tikėdami ir vieni kitus mylėdami nuoširdžiai drauge darbuotumės dėl vienybės visų, tikinčiųjų Kristų, kuris su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžių amžius. Amen.

Šventasis Rapolas Kalinauskas
Sukilėlis, tremtinys, basasis karmelitas.
Gimė 1835 m. Vilniuje, Lietuva, mirė 1907 m. Vadovicuose, Lenkijoje
Tremtinių, emigrantų, geležinkelininkų, inžinierių, kareivių globėjas