ŠVENTOJO APAŠTALO ANDRIEJAUS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Marija, Apaštalų Karaliene, melski už mus!
Šventieji Jėzaus Apaštalai, melskite už mus!
Šventasis Apaštale Andriejau, melski už mus!
Šv. Andriejau, Betsaidos Galilėjoje gyventojau,
Šv. Andriejau, žvejy, Jonos sūnau,
Šv. Andriejau, Apaštalo Simono Petro broli,
Šv. Andriejau, garsusis Dovydo palikuoni,
Šv. Andriejau, ieškojęs Viešpaties,
Šv. Andriejau, pakrikštytasis Jordane Jono Krikštytojo mokiny,
Šv. Andriejau, pirmasis iš apaštalų Jėzaus pašauktasis,
Šv. Andriejau, anksčiausiai iš visų Jėzaus balso paliestas ir patrauktas,
Šv. Andriejau, Jėzuje savo tikrąjį gyvenimą atpažinęs,
Šv. Andriejau, prie Jordano Jėzų pripažinęs Mesiju,
Šv. Andriejau, skubėjęs pranešti Petrui apie Jėzų,
Šv. Andriejau, atvedęs brolį pas Jėzų ir jį supažindinęs,
Šv. Andriejau, ištikimasis Jėzaus tarne ir sekėjau,
Šv. Andriejau, Jėzaus drauge ir šaukly,
Šv. Andriejau, nuostabus žmonių žvejy,
Šv. Andriejau, iš nusidėjėlio tapęs apaštalu,
Šv. Andriejau, Gerosios Naujienos apaštale,
Šv. Andriejau, romusis apaštale ir drąsusis kankiny,
Šv. Andriejau, su Jėzumi pasilikęs ir daug iš Jo išmokęs,
Šv. Andriejau, Jėzaus mokymo ir stebuklų liudytojau,
Šv. Andriejau, padėjęs pamaitinti penkis tūkstančius,
Šv. Andriejau, Viešpaties nukryžiavimo dalyvi,
Šv. Andriejau, po Jėzaus Dangun žengimo Evangeliją pagonims skelbęs,
Šv. Andriejau, ištikimasis Dievo tarne,
Šv. Andriejau, tikėjimo ir vilties vyre,
Šv. Andriejau, dosnios prigimties vyre,
Šv. Andriejau, linksmos dvasios vyre,
Šv. Andriejau, tyrasis ir gerasis vyre,
Šv. Andriejau, romumo ir malonės kupinas vyre,
Šv. Andriejau, dangiško tobulumo vyre,
Šv. Andriejau, teisingais ir nuoširdusis,
Šv. Andriejau, išmintingasis ir paklusnusis,
Šv. Andriejau, tvirtasis ir ištikimasis,
Šv. Andriejau, neturto mylėtojau,
Šv. Andriejau, neįveikiamos kantrybės,
Šv. Andriejau, uolusis tikintysi,
Šv. Andriejau, Kristaus pavestą darbą išpildęs
Šv. Andriejau, savo darbais Jėzaus žodžius patvirtinęs,
Šv. Andriejau, nenuilstantis išganymo skelbėjau,
Šv. Andriejau, nenuilstantis Viešpatie vynuogyno darbininke,
Šv. Andriejau, nenuilstamas Dievo Žodžio skelbėjau,
Šv. Andriejau, dieviškų tiesų daktare,
Šv. Andriejau, žmonių mylėtojau,
Šv. Andriejau, Evangelijos skelbėjau ir uolusis Bažnyčios ganytojau,
Šv. Andriejau, nepailstantis evangelizuotojau,
Šv. Andriejau, vaikų ir senelių bičiuli,
Šv. Andriejau, išgydęs žmones iš ligų,
Šv. Andriejau, Dievo meilės pamokslininke,
Šv. Andriejau, įžvalgusis Kristaus tiesos gynėjau,
Šv. Andriejau, Bažnyčios mokytojau ir vedly,
Šv. Andriejau, savo tinklu žmones iš neramaus pasaulio gelmių traukęs,
Šv. Andriejau, davęs pažinti Jėzaus vardą pagonių Trakijos tautai,
Šv. Andriejau, įkūręs Bažnyčią Graikijos miestuose,
Šv. Andriejau, Dievo Bažnyčios kolona,
Šv. Andriejau, vyskupų šviesa,
Šv. Andriejau, didis Kryžiaus mylėtojau ir skelbėjau,
Šv. Andriejau, kryžiuje džiaugęsi atradęs Atpirkėją,
Šv. Andriejau, patrauktas Jėzaus kryžiaus pažadėto džiaugsmo,
Šv. Andriejau, Uolusis Kristaus Kryžiaus kontemliuotojau,
Šv. Andriejau, užantspaudavęs Jėzaus Tiesą savo krauju,
Šv. Andriejau, sumokėjęs tokią brangią kainą,
Šv. Andriejau, kankinystę už meilę Kristui ir Jo Įsakymus kentęs,
Šv. Andriejau, Dievo Avinėlio kankiny,
Šv. Andriejau, atsisakęs aukoti stabams,
Šv. Andriejau, pasirinkęs kankinystę,
Šv. Andriejau, karūnuotasis kankinyste,
Šv. Andriejau, kantriai ištvėręs plakimus,
Šv. Andriejau, bebaimis bedievių akivaizdoje,
Šv. Andriejau, dėl Jėzaus vardo mirti ant kryžiaus pasmerktas,
Šv. Andriejau, nukryžiuotas dėl Evangelijos
Šv. Andriejau, su dideliu džiaugsmu ištiestomis rankomis savo kryžių pasveikinęs ir pagarbinęs,
Šv. Andriejau, nuo kryžiaus mokęs žmones,
Šv. Andriejau, skelbęs Evangeliją savo kančiose ant kryžiaus,
Šv. Andriejau, džiaugsmingai pasveikinęs savo kryžių,
Šv. Andriejau, prašęs savo kryžiaus sugrąžinti pas savo Mokytoją,
Šv. Andriejau, ant kryžiaus užlietas dangiška šviesa,
Šv. Andriejau, miręs ant kryžiaus,
Šv. Andriejau, kurio kryžius tapo tavo aukos altorium, pakilimu į dangų ir triumfo karieta,
Šv. Andriejau, Karaliaus karūna vainikuotas,
Šv. Andriejau, Dar kartą ateisiančio Kristaus pasaulio teisėjau,
Šv. Andriejau, po mirties mus nuvedantis pas Jėzų,
Šv. Andriejau, pasaulio gynėjau paskutiniame teisme,
Šv. Andriejau, prispaustų krikščionių paguodos tėve,
Šv. Andriejau, nuodėmėse skęstančių gelbėtojau,
Šv. Andriejau, parama šeimoms,
Šv. Andriejau, nelaimingųjų pagalba,
Šv. Andriejau, ligonių viltie,
Šv. Andriejau, žvejų globėjau,
Šv. Andriejau, demonų siaube,
Šv. Andriejau, pragaro galiūnų baime,
Šv. Andriejau, galingas užtarėjau,

Šv. Andriejaus užtarimu, suteik malone žmonėms misijų kraštuose rasti Mesiją,
-Tave meldžiame , išklausyk mus, Viešpatie.
Šv. Andriejaus užtarimu, lai Evangelija yra skelbiama mūsų aplinkoje maldomis, šlovinimu ir tarnyste.
Šv. Andriejaus užtarimu, tebūna tikėjimas perduodamas parapijos mokyklose, tikybos pamokose ir neokatechumenatuose,
Šv. Andriejaus užtarimu, lai žmonės sutinka Jėzų besklindančiose tarnystėje iki žmonijos paribių,
Šv. Andriejaus užtarimu, tebūna pasirūpinta sergančiaisiais ir vienišaisiais,
Šv. Andriejaus užtarimu, tebūna teikiama paguoda netekusiems artimųjų,
Šv. Andriejaus užtarimu, tebūna svetingumas tiems, kurie pasiklydę ir atstumti,
Šv. Andriejaus užtarimu, tepasiekia gerumas tuos, kurie yra pamiršti,
Šv. Andriejaus užtarimu, tepasiekia atleidimas tuos, kurie yra atsiskyrę nuo kitų,
Šv. Andriejaus užtarimu, tepasiekia švelnumas tuos, kurie yra nuskriausti ir išnaudoti,

Kad šv. Andriejaus užtarimu tikraisiais kryžiaus mokiniais taptume,
-Tave meldžiame , išklausyk mus, Viešpatie.
Kad šv. Andriejaus užtarimu mus nuo visų pavojų saugotum,
Kad šv. Andriejaus užtarimu mus nuo šėtono klastos apsaugotum,
Kad šv. Andriejaus užtarimu mus kitus atversti kviesti patrauktum,
Kad šv. Andriejaus užtarimu mums ryžtą priimti kančią įkvėptum,
Kad šv. Andriejaus užtarimu pasirengusią širdį išganingam mokslui suteiktum,
Kad šv. Andriejaus užtarimu dirbti išganymo labui skatintum,
Kad šv. Andriejaus užtarimu nešti savo kryžių Jėzaus labui su meile trokštume,
Kad šv. Andriejaus užtarimu savo kryžių su meile ir džiaugsmu apkabintume,
Kad šv. Andriejaus užtarimu mes tik Kristaus kryžiumi girtis galėtume,
Kad šv. Andriejaus užtarimu mes imtume savo kryžių ir Kristumi sektume,
Kad šv. Andriejaus užtarimu mus Kristaus kryžius mirtyje apsaugotų,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis apaštale Andriejau!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Visagali Dieve, nuolankiai Tavęs meldžiame, kad šventasis Apaštalas Andriejus, Tavo Bažnyčios Evangelijos skelbėjas ir Ganytojas, nuolat mus užtartų. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
Melskimės. Visagalis Dieve, išklausyk mūsų maldą apaštalo šventojo Andriejaus šventėje; Jis tavo Bažnyčios Evangelijos skelbėjas ir ganytojas, visada tebūna mūsų užtarėju danguje. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Iš anglų, lenkų, prancūzų, italų kalbų vertė JB, kun. Mindaugas Malinauskas SJ