ŠVENTOJO PROKOPO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventasis Prokopai, melski už mus!
Šv. Prokopai, Čekijos globėjau,
Šv. Prokopai, Čekijos apvaizdos akie,
Šv. Prokopai, Kristaus išpažinėjau,
Šv. Prokopai, tikrasis Kristaus sekėjau,
Šv. Prokopai, atsiskyrėlių paveiksle,
Šv. Prokopai, pasišventusiųjų pavyzdy,
Šv. Prokopai, orusis abate,
Šv. Prokopai, šventojo tėvo Benedikto pasididžiavime,
Šv. Prokopai, benediktinų vienuolynų įkūrėjau,
Šv. Prokopai, įvairiomis dorybėmis apdovanotas šventasis,
Šv. Prokopai, nuostabusis šventasis tarp šventųjų,
Šv. Prokopai, angeliško gyvenimo ir doros,
Šv. Prokopai, skaistusis kūnu ir siela,
Šv. Prokopai, dvasinis kankiny apmarintame kūne,
Šv. Prokopai, nenorėjęs būti laikomas šventuoju,
Šv. Prokopai, žodžiais ir darbais ištikimai liudijęs Kristų,
Šv. Prokopai, nuolat siekęs apaštalavimu gelbėti sielas,
Šv. Prokopai, laimėjęs Bažnyčiai aukšto rango dvasininkų,
Šv. Prokopai, mūsų ypatingasis pagalbininke,
Šv. Prokopai, prie tavęs artėjančiųjų pagalbininke,
Šv. Prokopai, vargšų tėve,
Šv. Prokopai, luošųjų ramsti,
Šv. Prokopai, našlaičių globėjau,
Šv. Prokopai, susivaldymo meistre,
Šv. Prokopai, demonų išvarytojau,
Šv. Prokopai, kalinių gelbėtojau,
Šv. Prokopai, liūdinčiųjų paguoda,
Šv. Prokopai, ligonių sveikata,
Šv. Prokopai, aklųjų žvilgsni, kurčiųjų klausa, nebylių kalba,
Šv. Prokopai, luošųjų, kuprotųjų, sužeistųjų ir neišgydomųjų gydytojau,
Šv. Prokopai, išlaisvinantis tavęs besišaukiančius nuo neregimų kenkėjų,
Šv. Prokopai, savo krašto nuo piktųjų dvasių apvalytojau,
Šv. Prokopai, apsėstųjų vaduotojau nuo demonų,
Šv. Prokopai, išvaręs išpuikusius velnius į dykrą,
Šv. Prokopai, pavertęs vandenį vynu,
Šv. Prokopai, padaręs stebuklą vasarą užšaldydamas upę,
Šv. Prokopai, skenduolio prikėlėjau iš numirusiųjų,
Šv. Prokopai, net po mirties pamokęs savo persekiotojus,
Šv. Prokopai, visų šventųjų drauge,
Šv. Prokopai, mūsų didysis užtarėjau,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventasis Prokopai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Gailestingasis Dieve, savo neapsakoma apvaizda šventąjį Prokopą, Čekijos vienuolyno abatą, su meile išsirinkai ir pagerbei, paskirdamas savo namų ir šeimynos prievaizdu, kad jie klestėtų, kad Tu mums suteiktum tai, ko labiausiai trūksta, ir laisvintum iš visokio blogio, kad mes Tau uoliau tarnautume. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Kovo 25 d.
Šventasis Prokopas iš Sazavos (970–1053) Bohemija (Čekija)