ŠV. PRANCIŠKAUS PAULIEČIO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Dievo Motina, melski už mus
Šventoji Mergelių Mergele, melski už mus
Šv. Pranciškau Paulieti, melski už mus
Šv. Pranciškau, Mažiausiųjų ordino įkūrėjau,
Šv. Pranciškau, uoliausiasis ganytojau,
Šv. Pranciškau, švelniausiasis ganytojau,
Šv. Pranciškau, malonės vaike,
Šv. Pranciškau, nekaltumo sėkla,
Šv. Pranciškau, skaistumo gėle,
Šv. Pranciškau, susilaikymo pavyzdy,
Šv. Pranciškau, Šventosios Dvasios pilnasis,
Šv. Pranciškau, tyrumo pavyzdy,
Šv. Pranciškau, atgailos stebukle ir pavyzdy,
Šv. Pranciškau, demonų siaube,
Šv. Pranciškau, gerumo veidrodi,
Šv. Pranciškau, kantrybės pavyzdy,
Šv. Pranciškau, kontempliuojantis dangaus galybes,
Šv. Pranciškau, meilės atradėjau,
Šv. Pranciškau, meilės šaukly,
Šv. Pranciškau, neturto sekėjau,
Šv. Pranciškau, nuolankumo pavyzdy,
Šv. Pranciškau, prilygęs angelams,
Šv. Pranciškau, prilygęs apaštalams,
Šv. Pranciškau, prilygęs kankiniams,
Šv. Pranciškau, prilygęs mergelėms,
Šv. Pranciškau, prilygęs patriarchams,
Šv. Pranciškau, prilygęs visiems šventiesiems,
Šv. Pranciškau, įvairiausių stebuklų padaręs,
Šv. Pranciškau, turintis galią žemės elementams,
Šv. Pranciškau, nugalėjęs demonus ir nuodėmes,
Šv. Pranciškau, akių atvėrėjau,
Šv. Pranciškau, daugelio tautų tėve,
Šv. Pranciškau, duodantis jėgų nusikamavusiems,
Šv. Pranciškau, jūreivių sergėtojau,
Šv. Pranciškau, karalių pagalbininke,
Šv. Pranciškau, stropusis sielų sergėtojau,
Šv. Pranciškau, ligonių gydytojau,
Šv. Pranciškau, malonių išmeldėjau,
Šv. Pranciškau, mylimasis globėjau,
Šv. Pranciškau, mirusiųjų prikėlėjau,
Šv. Pranciškau, našlaičių padėjėjau,
Šv. Pranciškau, neturtingųjų tėve,
Šv. Pranciškau, padėjėjau sielvartuose,
Šv. Pranciškau, priebėga stokoje,
Šv. Pranciškau, stropusis sergėtojau,
Šv. Pranciškau, vaikų apsauga,
Šv. Pranciškau, visų nelaimėlių prieglobsti,
Šv. Pranciškau, suvargusiųjų guodėjau,
Šv. Pranciškau, mūsų gynėjau,
Šv. Pranciškau, nuostabusis užtarėjau,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventasis Pranciškau Paulieti!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Visagali gailestingasis Dieve, nuolankiųjų didingume, išsirinkęs šv. Pranciškų Paulietį, mažiausiąjį iš savo brolių, iškėlęs jį į šventumo viršūnes ir padovanojęs savo tautai kaip pavyzdį ir sergėtoją, suteik malonę sekti jo pavyzdžiu, kad dalintumėmės su juo amžinuoju palikimu, skirtu romiesiems ir nuolankiaširdžiams. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Balandžio 2 d. minimas Šventasis Pranciškus Paulietis, atsiskyrėlis (1416, Neapolis, Italija - 1507, Prancūzija)
VERTĖ: iš prancūzų ir italų kalbų kun. MMSJ