ŠV. APAŠTALO PAULIAUS LITANIJA                                        INDEX

Kýrie, eléison.
Christe, eléison. Kýrie, eléison.
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Šv. Marija, Dievo Motina, Karaliene, be gimtosios nuodėmės pradėtoji,
Šv. Pauliau, melski už mus
Šv. Pauliau, pagonių apaštale (1 Tim 2,7),
Šv. Pauliau, rinktini Dievo įranki (Apd 9,15),
Šv. Pauliau, pagautas ir iškeltas iki trečiojo dangaus (2 Kor 12,2),
Šv. Pauliau, girdėjęs slaptingus žodžius, kurių nevalia žmogui ištarti (2 Kor 12, 4),
Šv. Pauliau, nežinojęs nieko kito, kaip tik Jėzų Kristų, ir Tą nukryžiuotą (1 Kor 2,2),
Šv. Pauliau, kurio meilė Kristui buvo stipresnė už mirtį (Fil 1,23),
Šv. Pauliau, norėjęs mirti ir būti su Kristumi (Fil 1,23),
Šv. Pauliau, kurio uolumas neturėjo ribų (2 Kor 11, 28),
Šv. Pauliau, visiems tapęs viskuo, kad visus išgelbėtum Kristui (1 Kor 9,22),
Šv. Pauliau, vadinęs save Kristaus kaliniu dėl mūsų (Ef 3, 1),
Šv. Pauliau, pavyduliavęs dėl mūsų Dievo pavydu (2 Kor 11,2),
Šv. Pauliau, gyręsis tik Kristaus Kryžiumi (Gal 6,14),
Šv. Pauliau, savo kūne nešiojęs Jėzaus žymes (Gal 6,17),
Šv. Pauliau, sušukęs: esu nukryžiuotas kartu su Kristumi! (Gal 2,19),
Kad pabustume ir nebenusidėtume (1 Kor 15,34),
Kad neimtume Dievo malonės veltui (2 Kor 6,1),
Kad pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą (Rom 6,4),
Kad darbuotumės savo išganymui su baime ir drebėdami (Fil 2,12),
Kad apsiginkluotume visais Dievo ginklais (Ef 6,11),
Kad galėtume išsilaikyti prieš velnio klastas (Ef 6,11),
Kad galėtume tvirtai atsilaikyti iki pabaigos (Ef 6,13),
Kad veržtumėmės pirmyn į tikslą (Fil 3,13-14.16),
Kad laimėtume teisumo vainiką (2 Tim 4,8),

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Jėzau!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Jėzau!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
V. Didysis šventasis Paulius, Dievo rinktinis įrankis, iš tikrųjų vertas garbinimo.
R. Nes jis nusipelnė užimti dvyliktąjį sostą.

Meskimės
Dieve, kuris apšvietei visą pasaulį šventojo apaštalo Pauliaus skelbimu: leisk mums, švenčiantiems jo minėjimą, kad sekdami jo pavyzdžiu būtume patraukti prie Tavęs. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.
Imprimatur Ep. Juozas Tunaitis Vicarius Generalis
Vilnius, 2008 08 08 Nr. 441
vievioparapija.eu