PALAIMINTOJO PETRO JURGIO FRASAČIO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!
Šv. Domininkai, melski už mus!
Visi angelai ir šventieji, melskite už mus!

Palaimintasis Petrai Jurgi Frasati, melski už mus!
Pal. Frasati, besišypsantis šventasis,
Pal. Frasati, buvęs visiškai normaliu ir gyvenęs Jėzumi,
Pal. Frasati, įsimylėjęs Jėzų,
Pal. Frasati, ištikimasis Krikšto pažadams,
Pal. Frasati, ugningasis Eucharistijos garbintojau,
Pal. Frasati, Dievo Karalystės galiūne,
Pal. Frasati, degantis Šventojo Rašto mokiny,
Pal. Frasati, pasišventęs Šv. Domininko sekėjau,
Pal. Frasati, savo gyvenimą rėmęs tikėjimu kaip granito pagrindu,
Pal. Frasati, atsidavęs Dievo Motinos vaike,
Pal. Frasati, pamaldusis švč. Mergelei Marijai,
Pal. Frasati, ištikimasis Bažnyčios sūnau,
Pal. Frasati, dalyvavęs įvairiose katalikiškose asociacijose,
Pal. Frasati, “įtartinų tipų draugija” jaunimo grupės, paremtos draugyste, džiaugsmu, tikėjimu ir tarpusavio malda, kūrėjau,
Pal. Frasati, patriotiškas savo tautos pilieti,
Pal. Frasati, jaunuoli kupinas gyvenimo,
Pal. Frasati, jaunas ir išvaizdus šventasis,
Pal. Frasati, mylimas sūnau ir broli,
Pal. Frasati, griežtai auklėtas šeimoje,
Pal. Frasati, niekada pilnai nesuprastas savo namuose
Pal. Frasati, šeimyninio gyvenimo parama,
Pal. Frasati, kentęs tėvų skirtingumus ir nesutarimus,
Pal. Frasati, pasirengęs atsižadėti savęs dėl paklusnumo tėvui,
Pal. Frasati, prasmingų nuotykių ieškotojau,
Pal. Frasati, gamtos vaike,
Pal. Frasati, gyvenimo kalnų nugalėtojau,
Pal. Frasati, tvirto charakterio vyre,
Pal. Frasati, įvairiausių sporto šakų praktikuotojau,
Pal. Frasati, sporto, muzikos, poezijos mylėtojau,
Pal. Frasati, žygeivi, ugningasis alpiniste, slidininke, rūkęs pypkę,
Pal. Frasati, visada džiugus ir gyvenimo energijos pilnas,
Pal. Frasati, sutaikinęs savyje evangeliją ir nuotykio patyrimą,
Pal. Frasati, save laikęs, iš seniau išlikusiu krikščionimi,
Pal. Frasati, sėmęsis ugnies visiems gyvenimo dalykams iš meilės Jėzui,
Pal. Frasati, norėjęs sujungti visa su malda,
Pal. Frasati, kasdienę Komuniją priimdavęs,
Pal. Frasati, ypatingai garbinęs Jėzų Eucharistijoje,
Pal. Frasati, leidęs naktis Švenčiausiojo Sakramento Adoracijoje,
Pal. Frasati, rožančiau mylėtojau ir jo mokytojau tarp draugų,
Pal. Frasati, drąsiai griebęsis visų reikalingų darbų,
Pal. Frasati, džiaugsmingasis visose gyvenimo aplinkybėse,
Pal. Frasati, kruopštusis darbe ir studijose,
Pal. Frasati, nuolankumo pavyzdy, niekada nesididžiavęs savo darbais,
Pal. Frasati, tylusis skausme ir kančioje,
Pal. Frasati, tvirtasis skaistumo sergėtojau,
Pal. Frasati, paklusnumo paveiksle,
Pal. Frasati, palaiminimų vyre,
Pal. Frasati, jaunimo vadove,
Pal. Frasati, studentų globėjau,
Pal. Frasati, kūręs draugystes labai gilias,
Pal. Frasati, pajėgęs draugus atvesti į šv. Mišias,
Pal. Frasati, vesdamas draugus į kalnų viršūnes, vedęs į didesnę gyvenimo prasmę,
Pal. Frasati, vykdydamas krikščionio pareigą domėjosi politika,
Pal. Frasati, kovotojau su visokiu neteisingumu,
Pal. Frasati, kovojęs prieš diktatūrą iš visų jėgų,
Pal. Frasati, meilei ieškojęs tikrų visuomenės reformų,
Pal. Frasati, tiesos ir dorybės gynėjau,
Pal. Frasati, mokslus iškeitęs į veiklą,
Pal. Frasati, matęs ir lankęs Jėzų vargšuose,
Pal. Frasati, kalnakasių apaštale, siekęs pagerinti jų darbo sąlygas,
Pal. Frasati, meilėje artimui atidavęs visa save,
Pal. Frasati, atidavęs sveikatą tiems, kurie jos neturi,
Pal. Frasati, ligonių paguoda,
Pal. Frasati, neturtingųjų globėjau,
Pal. Frasati, stokojančiųjų pagalba,
Pal. Frasati, vienišųjų drauge,
Pal. Frasati, savo visus pinigus išdalinęs vargšams ir kareivių šeimoms,
Pal. Frasati, vargšams save visiškai išdalinęs,
Pal. Frasati, nepritaręs tik daliniam gyvenimui,
Pal. Frasati, gailestingosios meilės mokytojau,
Pal. Frasati, maldos ir pasninko apaštale,
Pal. Frasati, vedly į gilią meilę Jėzui,
Pal. Frasati, kvietęs pilnai gyventi, o ne iš dalies,
Pal. Frasati, nešantis ir skleidžiantis žinią su šūkiu „Aukštyn”,
Pal. Frasati, skelbęs Dievą sukūrusį pasaulį džiaugsmui ir tarnystei,
Pal. Frasati, palietęs tūkstančių žmonių širdis,
Pal. Frasati, ligos patale būdamas vis besirūpinęs kitais,
Pal. Frasati, jaunas miręs vienas ligos kančioje,
Pal. Frasati, savo mirtimi paskatinęs atsiversti savo tėvą,
Pal. Frasati, nesuskaičiuojamos minios palydėtas į dangiškuosius namus,
Pal. Frasati, modernusis vilties liudininke,
Pal. Frasati, naujas pasaulio atsisakiusiojo pavyzdy,
Pal. Frasati, džiaugsmingas katalikas, šalinantis liūdesį iš tikinčiųjų širdžių,
Pal. Frasati, krikščioniškasis bendražygi,
Pal. Frasati, savo pavyzdžiu traukiantis sekti tavimi, kaip tu sekei Jėzumi,
Pal. Frasati, šių laikų jaunimo gynėjau,

Maldavimai
Pal. Frasačio užtarimu, tikro dvasios neturto, su kuriuo atpažintume, kad be Tavęs negalime nieko, malonę suteiki,
-Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie.
Pal. Frasačio užtarimu, suprasti, kad Dangaus karalystė svarbiausia vertybė yra, malonę suteiki,
Pal. Frasačio užtarimu, kad būtume tikri krikščionys, kurių gyvenimas nuolatinis egoizmo atsisakymas ir nuolatinė auka, kurie vis dėlto nėra sunkūs, palyginus su palaiminga amžinybe, malonę suteiki,
Pal. Frasačio užtarimu, mokėti verkti, mokėti džiaugtis, suvaldyti savo skausmą, jo nevengiant ir neapsimetinėjant, kad jo nėra, malonę suteiki,
Pal. Frasačio užtarimu, pasinerti į bet kokį dabarties skausmą, kad mūsų sielos galėtų ištuštėti ir prisipildyti Viešpaties ramybės, malonę suteiki,
Pal. Frasačio užtarimu, siekti teisėto Dievo vaiko ir Jo karalystės paveldėtojo paveldėjimo, malonę suteiki,
Pal. Frasačio užtarimu, mums geležinę valią, kad ji nepasiduotų ir nenusilptų įgyvendinant savo kilnius planus, suteiki,
Pal. Frasačio užtarimu, mus tyrumo keliu, nes tik tyros širdies žmonės galės pamatyti Dievo veidą, vesti teikis,
Pal. Frasačio užtarimu, eiti atsidavimo keliu, netrokšti nieko daugiau, kaip tik tarnauti Viešpačiui ir Jo karalystei, nukeliauti prie meilės stalo, kur būsime tikrai patenkinti, malonę suteiki,
Pal. Frasačio užtarimu, būti ištikimiems sandorai, kurią krikšto metu sudarėme su Dievu, Jo valiai, kad galėtume Tau nuoširdžiai atsiduoti, malonę suteiki,
Pal. Frasačio užtarimu, būti nuosekliems ir nenuilstamai pasiryžusiems skelbti Dievo karalystę žemėje, malonę suteiki,
Pal. Frasačio užtarimu, ieškoti ir trokšti Dievo teisingumo, Jo plano mūsų gyvenimams ir pasaulio išgelbėjimui, malonę suteiki,
Pal. Frasačio užtarimu, kad labiau norėtume tarnauti Dievui ir artimui, o ne pašėlusiai pasaulio turtų ir džiaugsmų paieškai, malonę suteiki,
Pal. Frasačio užtarimu, būti Dievo gailestingumo atspindžiu, ypač atleidimo žodžiais ir darbais, malonę suteiki,
Pal. Frasačio užtarimu, neskubėti pykti ir jautriai bendrauti su kitais, skelbti Kristaus taiką sakant ramybės žodžius ir taikiai gyvenant, malonę suteiki,
Pal. Frasačio užtarimu, ypatingą meilę vargšams ir ligoniams suteiki,
Pal. Frasačio užtarimu, kad mes dar labiau atvertume savo širdį tiems, kuriems to reikia, ypač vargšams ir ligoniams, ir ne tik draugams, bet ir nepažįstamiems žmonėms, ne tik tiems, kurie mus myli, bet ir tiems, kurie mūsų nekenčia, malonę suteiki,
Pal. Frasačio užtarimu, suprasti, kad Tu, Dieve, mus myli ir prašai mylėti kitus, ypač tuos, kuriems to reikia, malonę suteiki,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Petrai Jurgi Frasati!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Tėve, Tu jaunam Petrui Jurgiui Frasačiui suteikei džiugią malonę susitikti Kristų ir gyventi jo tikėjimu, tarnaujant vargšams ir ligoniams. Per jo užtarimą, meldžiame, suteik mums malonę žengti Palaiminimų keliu ir sekti jo kilniadvasiškumo pavyzdžiu, skleidžiant visuomenėje Evangelijos dvasią. To prašome per mūsų Viešpatį Kristų. Amen.

Pier Giorgio Frassati (1901-1925) Turinas, Italija
Studentų, jaunų katalikų, jaunimo grupių, Katalikiškos Akcijos, Domininkonų tretininkų, pasaulio jaunimo dienų, alpinistų globėjas.
Iš anglų, slovakų, italų kalbų vertė JB, kun Mindaugas Malinauskas SJ