ŠVENTOJO PETRO ŠANELIO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventasis Petrai Marija Šaneli, melski už mus!
Šv. Šaneli, turėjęs malonę gimti giliai tikinčių tėvų šeimoje,
Šv. Šanelis, augęs didelėje ir mylinčioje šeimoje,
Šv. Šanelis, mokęsis tikėti ir tarnauti iš savo tėvų,
Šv. Šaneli, kuriam tėvai buvo pilnai pasiruošę suteikti švento krikšto malonę,
Šv. Šaneli, maitinęsis pamaldumu jau žįsdamas savo pamaldžiosios motinos pieną,
Šv. Šaneli, labai anksti išmokęs melstis ir mylėjęs maldą,
Šv. Šaneli, visada pasiruošęs eiti į bažnyčią ir labai dėmesingai dalyvaudavęs liturginėse apeigose,
Šv. Šaneli, labai paklusnus savo tėvams, visada klausydavęs tėvų paliepimų be jokių paraginimų,
Šv. Šaneli, atsidavęs savo giminaičiams ir visada gerai sutardavęs su visais savo broliais ir seserimis,
Šv. Šaneli, mylėjęs piemens gyvenimą,
Šv. Šaneli, labai atidžiai saugodavęs savo kaimenę,
Šv. Šaneli, niekuomet neteisingai neprisiekinėjęs ir nieko nekeikęs,
Šv. Šaneli, niekuomet nesipykdavęs su savo draugais,
Šv. Šaneli, šviesdavęs savo draugus jiems pasakodamas apie Gerąjį Dievą, mokydamas katekizmo ir giesmių,
Šv. Šaneli, savo pamaldumu nusipelnęs, kad Dievas Tave išsirinktų tapti kunigu,
Šv. Šanelis, Marijos Draugijos nuostabiausias žiede,
Šv. Šaneli, ištikimas savo pašaukimo malonei,
Šv. Šaneli, kurio iš krikščioniškojo kelio niekuomet negalėjo išvesti blogi pavyzdžiai,
Šv. Šaneli, niekuomet neįžeidęs Dievo: nuo Jo nenusigręžęs ir nebuvęs liūdnos dvasios,
Šv. Šaneli, mylėjęs vargšus ir su uolumu jiems patarnaudavęs savo namuose, kai jie ateidavo prašyti prieglobsčio nakčiai,
Šv. Šaneli, labai uoliai mokydavęsis katekizmo ir kitų mokslų,
Šv. Šaneli, uoliai ruošęsis Pirmajai Komunijai,
Šv. Šaneli, pastoviai kas mėnesį eidavęs išpažinties,
Šv. Šaneli, su dar didesniu uolumu ir atsidavimu meldęsis prieš Pirmąją Komuniją,
Šv. Šaneli, su didžiuliu pamaldumu atlikęs visus pasiruošimo Pirmajai Komunijai nurodymus,
Šv. Šaneli, prie šventojo stalo artinęsis tarsi angelas,
Šv. Šaneli, kurį motina ir tėvas pamaldžiai lydėję į šv. Mišias prie šventojo stalo,
Šv. Šaneli, atkakliai laikęsi Pirmosios Komunijos pasižadėjimų ir išsaugojęs jos vaisius iki pat savo gyvenimo pabaigos,
Šv. Šaneli, labiau už visas žemės gėrybes vertinęs nekaltumą,
Šv. Šaneli, išmintingasis ir pamaldusis,
Šv. Šanelis, ypatingos kantrybės ir drąsos,
Šv. Šanelis, Dievo meile degantis,
Šv. Šanelis, sėmęsis jėgų iš maldos,
Šv. Šanelis, sekęs Viešpaties pašaukimu, kuris nuvedė jį atversti visą Futunos salą,
Šv. Šanelis, nedelsdamas palikęs savo šalį, šeimą ir tautą, skelbti Evangeliją ir Jėzų, pasaulio Gelbėtoją, Okeanijos žmonėms,
Šv. Šanelis, ėjęs iki pasaulio pabaigos atsiliepti į Dievo tautos poreikius,
Šv. Šanelis, priėmęs iššūkį sekti Viešpačiu iki pasaulio pabaigos,
Šv. Šanelis, išvykęs į Okeaniją sekdamas Viešpaties pašaukimu, būti žmonių žvejais,
Šv. Šanelis, su pasitikėjimu ir kantrybe siekęs įkurti Bažnyčią Futumos saloje,
Šv. Šaneli, vadovaudamasis Dievo Dvasia, kuri yra tautų jėga, ėmęsis misijų,
Šv. Šaneli, liudijęs meilę tautoms, netgi atiduodamas savo gyvybę,
Šv. Šaneli, gyvenęs taikiai, džiaugsmingai ir broliškoje meilėje,
Šv. Šaneli, palikęs švelnumo, užuojautos ir meilės pavyzdį,
Šv. Šanelis, tarnavęs ligoniams ir kenčiantiesiems,
Šv. Šanelis, atidavęs savo gyvenimą Dievo žodžiui skelbti tiems, kurie jo negirdėjo,
Šv. Šanelis, ypatingai globojęs jaunimą jų išsilavinimo kelyje,
Šv. Šanelis, dideliuose sunkumuose išlikęs ištikimas savo pašaukimui,
Šv. Šanelis, nepabūgęs savo galimos kankinio mirties,
Šv. Šanelis, įveikęs sunkumus melsdamasis šviesos ir paguodos,
Šv. Šanelis, sunkumų ir pasipriešinimo akivaizdoje išlikęs romus,
Šv. Šanelis, nužudytas karaliaus, kurio sūnų atvertei,
Šv. Šaneli, Komunijos priėmėjų ir mylėtojų pavyzdy,
Šv. Šaneli, mūsų globėjau ir mūsų pavyzdy,

Maldavimai.
Šv. Šanelio užtarimu, suteik malonę, kad tie, kuriuos Tu kvieti pas save, išgirstų ir dosniai atsilieptų į šią didelę privilegiją tarnauti Tau Marijos draugijoje ir Bažnyčioje,
-Meldžiam Tave, išklausyk mus, Viešpatie.
Šv. Šanelio pavyzdžiu, sužadink panašų troškimą širdyse tų, kuriuos Tu kvieti tarnauti,
Šv. Šanelio užtarimu, suteik drąsos misionieriams, kurie šiandien dirba priešiškose bendruomenėse ir nuolatiniame pavojuje,
Šv. Šanelio užtarimu, suteik malonę, kad imigrantai ir pabėgėliai rastų palaikymą, supratimą ir kantrybę tarp juos priimančių žmonių.
Šv. Šanelio užtarimu, globok ir priimk pas save karo ir smurto aukas, tuos, kurie joms tarnauja, sustiprink,
Šv. Šanelio užtarimu, laimink mūsų pastangas, veiksmus ir kalbas,
Šv. Šanelio užtarimu, laimink mūsų tėvus ir šeimas bei visus, kurie puoselėja ir remia pašaukimus į kunigiškąjį ir pašvęstąjį gyvenimą,
Šv. Šanelio užtarimu, laikyk mūsų žvilgsnius nukreiptus į Tave, kuris esi derliaus Viešpats.
Šv. Šanelio užtarimu, stiprink mūsų tikėjimą Tavimi apmaudo metu, kad prisimintume stebuklus, kuriuos Tu mums darai,
Šv. Šanelio užtarimu, atsiųsk daug darbininkų į savo vynuogyną,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Petrai Šaneli!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Dieve, kuris dėl savo Bažnyčios sklaidos vainikavai šventąjį Petrą Šanelį kankinyste, suteik malonę, kad švęstume Kristaus mirties ir prisikėlimo paslaptis ir vertingai liudytume gyvenimo naujumą. Per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį, Tavo Sūnų, kuris su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžių. Amen.

Pierre Louis Marie Chanel. Gimė 1803 m. Prancūzijoje, mirė 1841 m. Futunoje. Okeanijos globėjas. Iš prancūzų ir anglų k. vertė Dalia Aleksandravičiūtė, kun Mindaugas Malinauskas SJ