ŠVENTOJO OSKARO ROMERO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!
Nazareto Mergele, melski už mus!
Šv. Juozapai, Marijos Sužadėtini, melski už mus!
Šv. Jonai, Jėzaus mylimiausias mokiny, melski už mus!
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėle, melski už mus!
Pal. Rutilijau Grande, kaimiečių apaštale, evangeliste ir jaunimo formuotojau, melski už mus!
Salvadoro kankiniai, melskite už mus!

Šv. Romero, Kristaus Gerojo Ganytojo atvaizde,
Šv. Romero, Dievo Sūnaus balse,
Šv. Romero, Jėzų mylėjęs ir Jį Eucharistijoje šlovinęs,
Šv. Romero, su Kristumi ir Eucharistiniu pamaldumu susitapatinęs,
Šv. Romero, tikrasis Bažnyčios, Evangelijos, todėl ir vargšų atstovas,
Šv. Romero, vargšuose ypatingai pažinęs Kristaus paslaptis, kuris tapo vargšu dėl mūsų,
Šv. Romero, pirmenybės vargšams praktinis įkūnijime,
Šv. Romero, Švč. Mergelę Mariją garbinęs,
Šv. Romero, mylintis Mariją,
Šv. Romero, gražiosios Meilės Motinos Marijos sūnau,
Šv. Romero, Bažnyčią ir jos žmones mylėjęs
Šv. Romero, tikro kataliko pavyzdy,
Šv. Romero, šventumo ikona,
Šv. Romero, didvyriškas ganytojau,
Šv. Romero, Bažnyčios hierarcho pavyzdy,
Šv. Romero, geras kunige ir išmintingas vyskupe
Šv. Romero, pranaše ir kankiny,
Šv. Romero, ekumeninis ganytojau,
Šv. Romero, Pietų Amerikos Bažnyčios tėve,
Šv. Romero, didis pilieti viso Salvadoro vardu,
Šv. Romero, žvaigžde Amerikos Bažnyčios šventumo padangėje suspindusi,
Šv. Romero, Viešpaties pašauktą Bažnyčią būti taikos ir solidarumo kūrėjų bendruomene, kvietęs,
Šv. Romero, Bažnyčią, kaip Dievo šeimą, be nesutarimų, pilną gailestingumo ir santarvės būti mokęs,
Šv. Romero, Bažnyčios Susirinkimo minties išreikštoje „Gaudium et Spes“ konstitucijoje įasmeninime,
Šv. Romero, žemės druska ir tautų šviesa
Šv. Romero, taikos, darnos ir brolybės simboli,
Šv. Romero, Popiežių gerbęs,
Šv. Romero, pamaldus nuo vaikystės, dvasinį pašaukimą jutęs,
Šv. Romero, vaikystėje sunkiai sirgęs,
Šv. Romero, įvairių pasaulietinių judėjimų kūrimą, pradėdamas nuo Anoniminių alkoholikų bendruomenės, skatinęs.
Šv. Romero, katalikų laikraštį „Orientacion“, kuriame buvo tvirtai ginamas tradicinis Katalikų Bažnyčios mokymas, redagavęs,
Šv. Romero, savo draugo, vargšų gynėjo jėzuitų kunigo nužudymu sukrėstas, ryžtingai valdžios veiksmus smerkęs,
Šv. Romero, kareivius, kaip krikščionis būti ištikimiems Dievo įsakymams ir atsisakyti dalyvauti valdžios represijose raginęs,
Šv. Romero, būdamas kunigu garsėjęs griežtumu sau, giliu dvasingumu, meile mokslams, rūpesčiu vargšams,
Šv. Romero, dėl savo tvirto tikėjimo ir teisingumo jausmo kėlęs dvasininkų nepasitikėjimą,
Šv. Romero, būdamas vyskupu atsižada prabangios aplinkos,
Šv. Romero, matydamas neteisybę, prisiėmęs aiškią poziciją ginti žmonių teises ir tikėjimą,
Šv. Romero, visaip stabdęs valdžios neleistinas represijas,
Šv. Romero, dorybių kupinas vyre,
Šv. Romero, visuomet ieškojęs to, ką darytų Kristus,
Šv. Romero, Dievo tėviškus ir motiniškus bruožus spinduliuojantis,
Šv. Romero, gailestingosios meilės kupinas
Šv. Romero, niekada tylėti neteisingumo akivaizdoje negalintis,
Šv. Romero, giliu tikėjimu ir nesunaikinama viltimi vadovavęsis,
Šv. Romero, savo kunigystę kaip didelę atnašą Dievui priėmęs,
Šv. Romero, save menku Visagalio akivaizdoje laikęs,
Šv. Romero, kilnus savo dvasiniu dosnumu,
Šv. Romero, kaip vesti, ginti ir saugoti savo kaimenę žinojęs,
Šv. Romero, ištikimu Evangelijai iki mirties likęs,
Šv. Romero, pamaldus vyre, užmiršęs save ir savo tautai atsidavęs,
Šv. Romero, Dievo vyre, kupinas švelnumo, meilės ir gero nusiteikimo,
Šv. Romero, dieviškąja drąsa, kuri palydėjo kankinystę, Dievo apdovanotas,
Šv. Romero, maldos vyre, joje pažinęs savo žmogišką didybę,
Šv. Romero, pamilęs tikrąjį neturtą kaip jėgą visose situacijose jausti vien paties Dievo poreikį,
Šv. Romero, ištikimas žmogaus teisių gynėjau,
Šv. Romero, teisingumo siekiams įsipareigojęs,
Šv. Romero, rykšte neteisybei,
Šv. Romero, žmogaus teisių gynėjau,
Šv. Romero, nesmurtinio pasipriešinimo blogiui skatintojau,
Šv. Romero, engiamus žmones, persekiojamus dvasininkus ir vienuoles ryžtingai gynęs,
Šv. Romero, vargstančiųjų gynėjau,
Šv. Romero, pasaulio vargšų ir atstumtųjų paguoda,
Šv. Romero, palankus vargšų reikalams dėl Evangelijos,
Šv. Romero, susirūpinęs vargšais kaip savo paties gyvenimu,
Šv. Romero, vargšų gynėjau ir taikos pranaše,
Šv. Romero, neturtingųjų tėve,
Šv. Romero, balse tų, kurie neturi balso,
Šv. Romero, varde tų, kurie mirė bevardžiai,
Šv. Romero, mokantis būti tikrais ir autentiškais krikščionimis,
Šv. Romero, uolusis mažutėlių ganytojau,
Šv. Romero, savo meile ir savo persekiotojus pasiekti troškęs,
Šv. Romero, savo persekiotojus atsiversti gėriui raginęs ir atleidimą jiems garantavęs,
Šv. Romero, nepaniekinęs nė vieno, kvietęs visus vargšus pakelti lygiaverčiais su savimi,
Šv. Romero, dėl savo kunigų netekties, kaip motina savo vaikų, liūdėjęs,
Šv. Romero, visiems, jo prašantiems, save netaupydamas dalinęs,
Šv. Romero, iš pastoracinės meilės dvasinių jėgų sėmęsis,
Šv. Romero, ryžtingai dėl bendrojo gėrio, nepaisant visų grėsmių ir valdančiųjų kritikos veikęs,
Šv. Romero, tikėjimą visu savo gyvenimu liudijęs,
Šv. Romero, rodyti pagarbą gyvybei ir darnai, atmesti smurtą ir neapykantą, kviečiantis,
Šv. Romero, mylėjęs Dievą ir tarnavęs broliams bei seserims,
Šv. Romero, kūręs meilės civilizaciją, kviečiančią žmones teisingumui,
Šv. Romero, ieškojęs teisingo meilės santykio su kitais,
Šv. Romero, gyventi ta atsidavimo meile, kurią paliko prikaltas ant kryžiaus Kristus, mokęs,
Šv. Romero, aukojęs save kaip gyvą atnašą už teisingumą ir taiką tautoje,
Šv. Romero, pripažinęs Dievo realų buvimą savo artimajame, ypač neturtingame ir vargstančiame, labiausiai stokojančiame,
Šv. Romero, Jėzų pačiuose neturtingiausiose ir bejėgiškiausiuose atpažinęs, priėmęs ir Jam tarnavęs,
Šv. Romero, taikoje ir darnoje troškęs gyventi,
Šv. Romero, taikos apaštale,
Šv. Romero, solidarumo švytury,
Šv. Romero, Bažnyčią kalbėtis su pasauliu ir klausytis pašnekovo prieš ištariant atsakomąjį žodį, kvietęs,
Šv. Romero, besidžiaugiantis galinčiais priimti Eucharistiją,
Šv. Romero, jaunimą, keičiantį pasaulį, ugdyti raginęs,
Šv. Romero, tiesos šaukly tarp melo ir apgaulės,
Šv. Romero, evangeliste nepaisant laiko ir vietos,
Šv. Romero, patikimas Prisikėlimo liudytojau,
Šv. Romero, viešai mirštantis kviečio grūde,
Šv. Romero, kankinystės sėkla, gausų derlių nešanti,
Šv. Romero, nuolankiai persekiojimus dėl tikėjimo tiesų kentęs,
Šv. Romero, malonę, susitapatinti su Kristumi, gyvybę už ganomuosius atidavusį, priėmęs,
Šv. Romero, nušautas aukojant šv. Mišias ligoninės koplyčioj,
Šv. Romero, mirties akimirką meilės ir susitaikinimo Švenčiausią auką šventęs,
Šv. Romero, per tikėjimo neapykantą miręs,
Šv. Romero, šmeižto, apkalbomis bei žeminimų kankinystę ir po mirties kentęs,
Šv. Romero, vilties kankiny visiems Amerikos žemyno vargstantiesiems, Bažnyčiai, kovojantiems už teisingumą, susitaikymą ir taiką,
Šv. Romero, vilties kankiny ir jaunimo globėjau
Šv. Romero, besirūpinantis jaunais žmonėmis,
Šv. Romero, kviečiantis būti apaštalais pagal Evangeliją,
Šv. Romero, šviečiantis žibinte, savo viltis į Dievą dedantiems,
Šv. Romero, kenčiančių paguoda,
Šv. Romero, naujųjų komunikacijų globėjau,
Šv. Romero, tarptautinės Caritas organizacijos vienas iš globėjų
Šv. Romero, mūsų globėjau ir užtarėjau,

Su asmenimis neturintiems pastogės ir namų,
- Būk mūsų prieglauda ir stiprybė, Viešpatie.
Su praradusiais savo namus ir priverstinai keliaujančiais,
Su tais, kuriems trūksta galimybių mokytis ir dirbti,
Su sergančiaisiais, apleistaisiais ir mirštančiais,
Su senjorais, kuriems trūksta gyvenimui reikalingiausių dalykų,
Ištikus narkomanijos rykštei, prekybos ginklais ir terorizmui,

Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisingumo,
- Viešpatie, tikiu, augink mano tikėjimą.
Kad nedarytume niekam to, ko nenorime, kad jie darytų mums,
Kad duotume kiekvienam tai, kas pridera teisingumui,
Kad sušelptume artimą net tuomet, kai nebelieka teisingumo,
Kad viršintume Rašto aiškintojų ir fariziejų teisingumą, kitaip nepateksime į Dangaus karalystę,

Viešpatie Jėzau, Kankinių Karaliau!
-Būk mūsų gyvenimas ir išganymas!
Šv. Romero atsidavimu socialiniam teisingumui dėl tikėjimo,
Šv. Romero drąsa ir didvyriškumu ir neišsakomus romumu,
Šv. Romero atsisakyu tarnauti karo ir mirties stabams,
Šv. Romero sukrėtimu ir vienišumu paskutinėmis gyvenimo dienomis,
Šv. Romero kraujo praliejimu ant Viešpaties altoriaus,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Oskarai Romero!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Mylimas Dieve, pašaukęs savo tarną Oskarą Romerą būti balsu bebalsiams vargšams ir atiduoti savo gyvybę kaip laisvės sėklą bei vilties ženklą, suteik malonę, kad įkvėpti jo ir visų Salvadoro kankinių aukos pavyzdžio, be baimės ir pritarimo liudytume tavo pasiliekantį žodį, tavo žodį, kuris yra Gyvenimas, pats Jėzus Kristus, mūsų Viešpats, kurį su Tavimi ir Šventąja Dvasia šloviname ir garbiname dabar ir per amžius. Amen
Visagalis ir gailestingas Dievas, maloniai papuošęs vyskupą ir kankinį, šventąjį Oskarą, malone atiduoti savo gyvybę ir išpažinti meilę tau švenčiant Eucharistiją, maloningai suteik malonę, kad kaip jis sekė Viešpaties Kančia savo mirtimi, kad ir mes sektume jo pėdomis ir būtume verti pasiekti amžiną džiaugsmą. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris gyvena ir viešpatauja su Tavimi ir su Šventąja Dvasia per amžius. Amen.

Šventasis Oskaras Arnulfas Romero 1917 – 1980 m. Salvadoras. Vyskupas, kankinys.
Iš ispanų, anglų kalbų vertė ir prikūrė JB, Kun Mindaugas Malinauskas SJ