ŠV. KONRADO KONFALONIERI IŠ PJAČENSOS LITANIJA                          INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus
Šventoji Dievo Motina, melski už mus
Šventoji Mergelių Mergele, melski už mus
Šv. Konradai Konfalonieri iš Pjačensos, melski už mus
Šv. Konradai, savo parduotu turtu gaisro žalą atlyginęs,
Šv. Konradai, su nuostabia gailestinga meile nekaltai nuteistą mirties bausme išlaisvinęs,
Šv. Konradai, su savo mylima žmona sutaręs ir abu dėl Kristaus pasaulį palikę,
Šv. Konradai, palikęs visus daiktus, kūną ašutine kaip abitu uždengęs,
Šv. Konradai, kaip piligrimas į Romą basomis keliavęs,
Šv. Konradai, išvykęs iš Romos, atšiaurioje Noto dykynėje apsigyvenęs,
Šv. Konradai, gerumo veidrodi,
Šv. Konradai, teisingumo paveiksle,
Šv. Konradai, šventumo pavyzdy,
Šv. Konradai, stebukladary,
Šv. Konradai, Dievo paskirtasis suvaldyti pasaulio stichijų,
Šv. Konradai, bado metu nuostabiai žmones pamaitinęs,
Šv. Konradai, sumaniai mėsą į žuvį perkeitęs,
Šv. Konradai, iš Maltos į Siciliją sausomis kojomis jūra perėjęs,
Šv. Konradai, Sirakūzuose nuostabiai paukščių sutiktas,
Šv. Konradai, duona iš dangaus Sirakūzų vyskupą pasotinęs,
Šv. Konradai, nuožmiai sumuštas, maistu iš dangaus su skriaudėjais pasidalinęs,
Šv. Konradai, malonės, numatyti savo mirties valandą, nusipelnęs,
Šv. Konradai, ant kelių suklupęs besimeldžiant, miręs ir taip pasilikęs po mirties,
Šv. Konradai, kurio mirties valandą, niekam nepalietus Noto varpai skambėję
Šv. Konradai, Noto ir Piačenza tvirtove,
Šv. Konradai, Noto miesto gyventojų gynėjau,
Šv. Konradai, mūsų užtarėjau,
šv. Konrado užtarimu, nuo visokio blogio,
-Gelbėk mus, Viešpatie.
šv. Konrado užtarimu, nuo kiekvienos nuodėmės,
šv. Konrado užtarimu, nuo epidemijų, bado, karo ir žemės drebėjimo,
šv. Konrado užtarimu, nuo staigios ir netikėtos mirties deramai nepasiruošus,
šv. Konrado užtarimu, nuo pavojaus patekti į pragarą,
Dėl šv. Konrado tvirto tikėjimo, kuriame su Dievu bendravęs,
- Gelbėk mus, Viešpatie.
Dėl šv. Konrado nepajudinamos vilties, su kuria visada savo širdį Dieve laikęs,
Dėl šv. Konrado karštos meilės, kuria Dievui ir artimui buvo užsidegęs,
Dėl šv. Konrado puikios pranašystės dovanos, kuria buvai Dievo apšviestas,
Dėl šv. Konrado keturiasdešimt metų, pragyventų atšiauriose dykynėse,
Dėl šv. Konrado erškėčių krūmo, kuriuo savo kūną plakėsi,
Dėl šv. Konrado padarytų daugybės stebuklų, kuriais Notą ir visą Siciliją papuošęs,
Mes nusidėjėliai,
Meldžiam Tave, išklausyk mus, Viešpatie
Dėl šv. Konrado užtarimo, mus apsaugoti teikis,
Dėl šv. Konrado užtarimo, mus nuo visokio blogio ginti teikis,
Dėl šv. Konrado užtarimo, mums atleisti mūsų nuodėmes teikis,
Dėl šv. Konrado užtarimu mūsų miestą ir šalį, kaip daugybę kartų Noto miestą, nuo epidemijų, bado, karo ir žemės drebėjimo, apsaugoti teikis,
Dėl šv. Konrado užtarimo, mus ir mūsų šalį iš dabarties nelaimių, išlaisvinti tiekis,
Dėl šv. Konrado užtarimo, amžinąjį poilsį visiems mirusiesiems, suteikti teikis,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventasis Konradai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Visagali Dieve, išklausyk mūsų maldas, kad prisimindami ypatingus Tavo išpažinėjo šv. Konrado nuopelnus ir sekdami jo dorybių pavyzdžiu būtume apsaugoti. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
Viešpatie, šventojo Konrado atgaila, padėk mums, sekantiems Jo pavyzdžiu, nugalėti savo kūną, kad apsivalytume nuo savo nuodėmių. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris su Tavimi ir Šventąja Dvasia vienas Dievas, gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.
Visagali Dieve, patraukęs šventąjį Konradą už jo uolumą teisingumui ištikimai tarnauti dykumoje. Jo užtarimu padėk mums gyventi teisingai ir pamaldžiai, kad pavyktų sėkmingai pasiekti Tave. Amen

Šv. Konradas Konfalonieri iš Pjačensos (Corrado Confalonieri da Piacenza) gimė 1290 m. Kalendaske, mirė 1351 m. Note, Sicilijoje Globėjas turint išvaržų ir trūkių.
I
š italų kalbos vertė JB; kun Mindaugas Malinauskas SJ