ŠVENTOJO EKSPEDITO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Marija, kankinių Karaliene, melski už mus!

Šventasis Ekspeditai, melski už mus!
Šv. Ekspeditai, tvirtasis ir nenugalimasis tikėjimo galiūne,
Šv. Ekspeditai, pasirinkęs Kristų,
Šv. Ekspeditai, atsisakęs visko, kad laimėtum Jėzų Kristų,
Šv. Ekspeditai, užsidegęs ir pasitikintis maldoje,
Šv. Ekspeditai, pasitikėjęs Jėzumi pavojuose,
Šv. Ekspeditai, aukojęs aukas tikrajam Dievui,
Šv. Ekspeditai, nepaklusęs žmogui, kad būtum paklusnus Dievui,
Šv. Ekspeditai, nekreipęs dėmesio į imperatoriaus pyktį,
Šv. Ekspeditai, drąsusis Viešpaties kariūne,
Šv. Ekspeditai, ištikimasis iki mirties,
Šv. Ekspeditai, šlovingasis kankiny,
Šv. Ekspeditai, nesipriešinęs, mušamas lazdomis,
Šv. Ekspeditai, šlovingai miręs nuo kardo kirčio,
Šv. Ekspeditai, gavęs iš Viešpaties teisumo vainiką, pažadėtą Jį mylintiems,
Šv. Ekspeditai, tikinčiųjų pavyzdy,
Šv. Ekspeditai, mokslininkų pagalba,
Šv. Ekspeditai, studentų ir visų besimokančių prieglobsti ir pagalba,
Šv. Ekspeditai, didis stebukladary teismo ieškiniuose,
Šv. Ekspeditai, teismo bylų ir procesų tarpininke,
Šv. Ekspeditai, neteisėtai apkaltintųjų apsauga,
Šv. Ekspeditai, kovotojau dėl teisingų dalykų,
Šv. Ekspeditai, skubių reikalų šventasis,
Šv. Ekspeditai, mūsų pagalba skubiuose ir sunkiuose reikaluose,
Šv. Ekspeditai, vaidininkų taikytojau,
Šv. Ekspeditai, didis stebukladary sunkiuose kivirčuose,
Šv. Ekspeditai, didis santuokinės meilės atnaujinimo šalininke,
Šv. Ekspeditai, didis stebukladary sutuoktinių nesantaikose,
Šv. Ekspeditai, sutuoktinių kivirčų ir nesutarimų gesintojau,
Šv. Ekspeditai, pagalbininke santuokiniuose poreikiuose ir sunkumuose,
Šv. Ekspeditai, jaunimo globėjau ir pagalba,
Šv. Ekspeditai, keliautojų globėjau ir gynėjau,
Šv. Ekspeditai, ligonių sveikata ir pagalba,
Šv. Ekspeditai, nuliūdusiųjų ir kenčiančiųjų paguoda,
Šv. Ekspeditai, karių pavyzdy,
Šv. Ekspeditai, didis gilių žaizdų gydytojau,
Šv. Ekspeditai, nusidėjėlių gynėjau ir užtarėjau,
Šv. Ekspeditai, apleistųjų paguoda,
Šv. Ekspeditai, ištikimasis gelbėtojau ir palaikytojau visų, kurie viliasi tavo pagalbos,
Šv. Ekspeditai, galingas į tave besikreipiančių užtarėjau,
Šv. Ekspeditai, mūsų globėjau ir galingoji apsauga mirties valandą,
Šv. Ekspeditai, pametusiųjų daiktus pagalba,
Šv. Ekspeditai, mokęs niekada nepasiduoti,
Šv. Ekspeditai, mokęs karštos ir pasitikinčios maldos,
Šv. Ekspeditai, mokęs niekada neatidėti nieko rytojui,
Šv. Ekspeditai, mokęs dirbti dėl išgelbėjimo šiandien, o ne laukti rytojaus,
Šv. Ekspeditai, mokęs niekada neatidėti to, kas pasitarnauja sielų išgelbėjimui,
Šv. Ekspeditai, mokęs niekada neatidėti rytojui ištikimos ir pasitikinčios maldos,
Šv. Ekspeditai, mokęs niekada neatidėti rytojui pagalbos mus prašantiems,

Per šlovingojo kankinio, šventojo Ekspedito užtarimą,
– Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie!
Per gyvą šv. Ekspeditui Dievo suteiktą tikėjimą pažadink tokį patį tikėjimą mūsų širdyse, kad taip pat galėtume visa širdimi patikėti, kad Tu veiki pasaulyje, ir ypač kad būtume apsaugoti nuo nuodėmės Tau,
Per nuostabią šv. Ekspeditui Dievo duotą viltį maldaujame, kad silpnai tikinčius apšviestum vilties spinduliais, leisiančiais pasiekti amžinus dalykus, o mums suteiktum tvirtą viltį Dieve ir nuolatinę pagalbą suspaudimuose,
Per begalinės meilės Viešpaties šv. Ekspeditui pripildytą širdį meldžiame, išlaisvink mus iš pančių, rišančių prie pasaulio, kad amžinai mylėtume tik Dievą,
Per šv. Ekspedito žinias apie dieviškojo Mokytojo mokymą nešti kryžių ir sekti paskui Jį, meldžiame malonių, padėsiančių kovoti su mūsų aistromis,
Per gausias šv. Ekspeditui suteiktas malones, kurias jis gavo iš dangaus, išsaugok visas jo dorybes mumyse ir duok mums atsikratyti visų troškimų, užkertančių kelią į dangų,
Per šv. Ekspedito kančias ir pažeminimus, ištvertus dėl meilės Dievui, suteik ir mums šią Tau taip patinkančią malonę, išlaisvink mus iš pykčio ir širdies kietumo, mūsų sielų suklupimo akmens,
Per šv. Ekspedito tyrus troškimus, viešpataujančius visuose jo jausmuose, žodžiuose ir veiksmuose, tegul ir mums jie vadovauja ieškant Dievo šlovės ir gėrio artimui,
Per Dangaus Karalienės Marijos, kuri šv. Ekspeditui niekada neatsakė jokio prašymo, malonę maldaujame, kad per jos dieviškojo Sūnaus kančias ir jos pačios kančias galėtume šią dieną gauti malonę, kurios dabar prašome, bet labiausiai – geriau mirti, nei padaryti mirtiną nuodėmę.

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Ekspeditai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Visagali ir amžinasis Dieve, kuris esi nuliūdusiųjų paguoda ir kenčiančiųjų pagalba, malonėk išgirsti mūsų sielvarto šauksmus, kad savo šlovingojo kankinio Šv. Ekspedito užtarimu ir nuopelnais suteiktum mums tai, ko negalime gauti savo nuopelnais, ir džiaugsmingai patirtume taip reikalingą Tavo gailestingumo pagalbą. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Šventasis Ekspeditas
Mirė 303 metais Turkijoje. Karys šimtininkas ir kankinys.
Globėjas ekstremaliose situacijose, šeimos kivirčų metu, esant būtinybei operatyviems sprendimams, bylinėjantis, teisminių atvejų vilkinimo metu, pirklių, studentų, keliautojų.