ŠVENTOJO BRUNONO BONIFACO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Marija, Lietuvos Karaliene, melski už mus!
Šv. Stanislovai, mūsų Tėvynės Globėjau, melski už mus!
Šv. Vaitiekau, misionieriau kankiny mūsų kraštuose, melski už mus!
Šventasis Brunonai Bonifacai, melski už mus!
Šv. Brunonai Bonifacai, Vilniaus vyskupijos globėjau, melski už mus.
Šv. Brunonai Bonifacai, tautų susitaikinimo globėjau,
Šv. Brunonai Bonifacai, vyskupe, nuolankusis ir kilnusis,
Šv. Brunonai Bonifacai, atkaklusis ir ištikimasis kunige,
Šv. Brunonai Bonifacai, ganytojau, kovojęs už žmonių sielų išgelbėjimą,
Šv. Brunonai Bonifacai, prūsų žemių uolusis apaštale,
Šv. Brunonai Bonifacai, pasitikėjęs visiška Evangelijos pergale,
Šv. Brunonai Bonifacai, kankiny už šventąjį tikėjimą,
Šv. Brunonai Bonifacai, mirties akivaizdoje nepabūgęs,
Šv. Brunonai Bonifacai, ištikimasis Kristaus mokslui iki pabaigos,
Šv. Brunonai Bonifacai, drąsusis Kristaus sekėjau,
Šv. Brunonai Bonifacai, gilaus dvasinio gyvenimo pavyzdy,
Šv. Brunonai Bonifacai, eucharistinio Kristaus mylėtojau,
Šv. Brunonai Bonifacai, visiškai pasišventęs maldai,
Šv. Brunonai Bonifacai, nepavargstantysis vykdant Dievo valią,
Šv. Brunonai Bonifacai, nesibaigiančios vilties mokytojau,
Šv. Brunonai Bonifacai, amžinojo gyvenimo pažado šaukly,
Šv. Brunonai Bonifacai, mūsų užtarėjau,
Šv. Brunonai Bonifacai, kad pakiltume iš savo nuodėmių, melski už mus
Šv. Brunonai Bonifacai, kad grįžtume į atkaklų tikėjimą,
Šv. Brunonai Bonifacai, kad visada būtume atviri Dievo gailestingumui,
Šv. Brunonai Bonifacai, kad išliktume prieš Dievą tiesoje,
Šv. Brunonai Bonifacai, kad mes kartu su tavimi visada dėkotume Dievui,
Šv. Brunonai Bonifacai, kad gerbtume savo brolius Kristuje,
Šv. Brunonai Bonifacai, kad Šventoji Bažnyčia nuoširdžiai būtų mylima,
Šv. Brunonai Bonifacai, kad turėtume drąsos išpažinti savo tikėjimą,
Šv. Brunonai Bonifacai, kad puoselėtume misionierių dvasią savyje,
Šv. Brunonai Bonifacai, kad išprašytume malonę atversti nusidėjėlius,
Šv. Brunonai Bonifacai, kad gautume amžinojo gyvenimo dovaną,
Šv. Brunonai Bonifacai, kad tikėtume galutine Kristaus pergale,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventasis Brunonai Bonifacai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės.
Visagali gailestingasis Dieve, stiprinęs mūsų kraštų tautas per šv. vyskupo Brunono Bonifaco mokymą apie tavo vardą ir jo kankinystę, suteik malonę, kad jis skelbęs tikėjimą mūsų protėviams, užtartų mus ir danguje. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Kovo 9 d. Šventasis Brunonas Bonifacas Kverfurtietis (Qurfurt, Vokietija),  vyskupas, misijonierius, kankinys, Vilniaus arkivyskupijos antrasis globėjas 974 – 1009 Rusios ir Lietuvos (Lituae) pasienyje
VERTĖ: kun. MMSJ iš lenkų kalbos