ŠVENTOJO LEONARDO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji išpažinėjų Karaliene, melski už mus!

Šventasis Leonardai, melski už mus!
Šv. Leonardai, Viešpaties malonės inde,
Šv. Leonardai, visada besielgęs Dievo garbei,
Šv. Leonardai, visada teikęs pirmenybę Dievo meilei, o ne titulų ir turtų meilei,
Šv. Leonardai, ištikimasis Marijos tarne,
Šv. Leonardai, esantis danguje su Jėzumi Kristumi,
Šv. Leonardai, apaštalų mokiny ir išpažinėjų sekėjau,

Šv. Leonardai, gimęs ypatingai kilmingoje šeimoje, karališkoje aplinkoje Prancūzijoje,
Šv. Leonardai, pakrikštytas ir mokytas krikščioniškojo tikėjimo šv. Remigijaus,
Šv. Leonardai, atmetęs tarnystę žemiškajam karaliui dėl tarnystės karalių Karaliui,
Šv. Leonardai, atsisakęs karaliaus Chlodviko suteikto tau vyskupo titulo,
Šv. Leonardai, visą gautą auksą ir sidabrą nuvertinęs ir vargšams išdalinęs,
Šv. Leonardai, palikęs pasaulį ir karališkuosius rūmus būti dykumoje atsiskyrėliu,
Šv. Leonardai, Dievui tarnauti pasitraukęs iš pasaulio,
Šv. Leonardai, miškuose kaip atsiskyrėlis gyvenęs ir tik šaknimis ir uogomis maitinęsis,
Šv. Leonardai, vienatvėje ir griežtoje atgailoje pašventinęs save,
Šv. Leonardai, dykumoje vienuolyną pastatęs,
Šv. Leonardai, vienuolyne pasišventęs tobulumui ir gyvenęs angeliškai tyrą gyvenimą,
Šv. Leonardai, savo pasekėjams gražiausią pamaldumo pavyzdį davęs,
Šv. Leonardai, išgavęs vandens šaltinį iš uolos kaip antrasis Mozė,
Šv. Leonardai, savo pamokslais daugelį atvertęs į krikščionybę,
Šv. Leonardai, didis Dievo pagerbtas stebukladary,
Šv. Leonardai, gimdančiais ir merdinčiai karalienei stebuklingai gyvybę išsaugojęs,
Šv. Leonardai, savo gyvenime gražinęs sveikatą daugeliui ligonių,
Šv. Leonardai, uolusis kalinių globėjau,
Šv. Leonardai, kuris savo užtarimu nuostabiai išlaisvinęs daugybę kalinių iš kalėjimų,
Šv. Leonardai, savo užtarimu pavojingiausias gyvulių ligas atitraukęs,
Šv. Leonardai, klystančių mokytojau,
Šv. Leonardai, vargšų tėve,
Šv. Leonardai, nenuilstant darbavęsis gelbėjant artimą,
Šv. Leonardai, nenuilstantis Kristaus skelbėjau netikintiesiems,
Šv. Leonardai, Dievo vyre, drąsinęs Kristaus meilei žodžiu ir pavyzdžiu,
Šv. Leonardai, savo kraštą pripildęs Dievo žodžiu,
Šv. Leonardai, savo gyvenime guodęs kenčiančiuosius ir gydęs ligonius,
Šv. Leonardai, savo dorybėmis ir maldomis atvertęs daugybę nusidėjėlių,
Šv. Leonardai, visų dorybių drauge,
Šv. Leonardai, krikščioniškojo tobulumo pavyzdy,
Šv. Leonardai, pripildytas kankinių uolumu,
Šv. Leonardai, gyvenęs žemėje neturtingas ir apsimarinęs,
Šv. Leonardai, pamėgęs vienatvę, tylą ir apsimarinimą,
Šv. Leonardai, nuolankumo pavyzdy,
Šv. Leonardai, širdies tyrumo saugotojau,
Šv. Leonardai, žemiškų malonumų paniekintojau,
Šv. Leonardai, gražusis krikščioniško gyvenimo pavyzdy,
Šv. Leonardai, apaštalinio neturto pavyzdy ir drauge,
Šv. Leonardai, tarp neturtingųjų pats vargingiausias,
Šv. Leonardai, atrama pasaulio pagundų audroje,
Šv. Leonardai, veiksmingasis užtarėjau kančioje,
Šv. Leonardai, išgarsėjęs daugybe stebuklų gyvenime ir po mirties,
Šv. Leonardai, savo tikėjimu nugalintis pragariškas galias,
Šv. Leonardai, sergančių visokiomis ligomis švelnusis globėjau,
Šv. Leonardai, savo sekėjų ištikimasis globėjau
Šv. Leonardai, visame pasaulyje meldžiamas kaip galingas visų bėdų užtarėjau pas Dievą,
Šv. Leonardai, atitraukęs daug nelaimių tiems, kurie tavimi pasitiki,
Šv. Leonardai, žinantis blogybes, kuriomis mes kenčiame,
Šv. Leonardai, gimdančių moterų gynėjau,
Šv. Leonardai, savo užtarimu moterims sunkumuose gimdant sėkmingai padėjęs,
Šv. Leonardai, pavojingiausias ligas savo maldavimai atitolinęs,
Šv. Leonardai, vertai vadinamas ligonių, nuliūdusiųjų ir kenčiančiųjų priebėga,
Šv. Leonardai, nuostabusis kalinių išlaisvintojau,
Šv. Leonardai, prispaustųjų gynėjau, kenčiančiųjų paguoda ir išlaisvintojau iš nelaimių,
Šv. Leonardai, mūsų galingasis užtarėjau, gynėjau ir saugusis prieglobsti,

Mes, vargšai nusidėjėliai!
- Meldžiam Tave, išklausyk mus, Viešpatie
Mus šv. Leonardo užtarimu palaiminti teikis,
Mus sekti šv. Leonardo pavyzdžiu uždegti teikis,
Mus šv. Leonardo užtarimu bėgti nuo visų mūsų išganymo pavojų paskatinti teikis,
Mums kaip šv. Leonardas artimui meilę ir gailestingumą rodyti gebėjimą suteikti teikis,
Mus šv. Leonardo užtarimu iš sunkumų išsivaduoti teikis,
Mus šv. Leonardo užtarimu nuo visų infekcinių ligų apsaugoti teikis,
Mus šv. Leonardo užtarimu Tavęs meldžiant pagal dieviškąją valią išklausyti teikis,
Mus šv. Leonardo užtarimu nuo amžinosios bausmės apsaugoti teikis,
Mums šv. Leonardo užtarimu malonę palaimingai mirti suteikti teikis,
Mus nuo visų nelaimių apsaugoti teikis,
Šv. Leonardo užtarimu mūsų gyvūnus ir galvijus nuo bet kokių ligų ir nelaimių apsaugoti teikis,
Šv. Leonardo užtarimu mūsų laukus ir pievas nuo visų nelaimių apsaugoti teikis,
Šv. Leonardo užtarimu mus iš nuodėmių pančių išlaisvinti teikis,
Šv. Leonardo užtarimu mums palaimingą mirtį suteikti teikis,
Šv. Leonardo užtarimu mums maloningas ir gailestingas būti teikis,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Leonardai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, šv. Leonardui suteikęs stebuklingos galios išlaisvinti kalinius iš kalėjimo, o jo gyvenime ir veikloje davęs mums nuolankumo ir meilės artimui pavyzdį, dėl jo nuopelnų ir užtarimo, išklausyk mūsų nevertų, gelbėk mus nuo nuodėmių saitų ir saugok mus nuo šėtoniškos vergystės visada ir per amžius. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Lapkričio 6 dieną minimas Šventasis Leonardas
taip pat žinomas kaip Lienard, Linhart, Leonhard, Léonard, Leonardo, Annard .
gimęs 496 Orleane, miręs 545 Limože, Prancūzijoje
Globėjas: įvairių kalinių (politinių ir karo belaisvių), gimdančių moterų ir paties gimdymo, statinių gamintojų, kalvių, nešikų, angliakasių ir kalnakasių, ūkininkų, daržovių prekiautojų, arklių, saugantis nuo vagių ir plėšikų. Iš vokiečių, prancūzų, italų ir lenkų kalbų vertė kun.MMSJ