ŠVENTOJO ALOYZO GONZAGOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus.
Šventoji Dievo Motina, melski už mus.
Šventoji Mergelių Mergele, melski už mus.
Šventasis Ignacas Lojola, melski už mus.
Šventasis Pranciškau Jeronimai, melski už mus.
Šventasis Aloyzai Gonzaga, melski už mus.

Šv. Aloyzai, mylimasis Jėzaus Kristaus drauge ir vaike,
Šv. Aloyzai, vertasis Jėzaus Kristaus išpažinėjau,
Šv. Aloyzai, visose situacijose sekęs Avinėlį be kliaudos,
Šv. Aloyzai, norėjęs net sudegti kūne iš meilės, kad būtum susivienijęs su Jėzumi Kristumi,
Šv. Aloyzai, ypatingas Šv. Ignaco pasekėjau,
Šv. Aloyzai, pamaldusis Švenčiausiojo Altoriaus Sakramento garbintojau,
Šv. Aloyzai, angeliškojo gyvenimo jaunuoli,
Šv. Aloyzai, jaunystės garbe ir pasididžiavime,
Šv. Aloyzai, Jėzaus Draugijos garbe ir puošmena,
Šv. Aloyzai, Šventąja Dvasia pripildytasis,
Šv. Aloyzai, rinktinėmis dangaus dovanomis apdovanotasis,
Šv. Aloyzai, spinduliuojanti ryškioji Bažnyčios šviesa,
Šv. Aloyzai, vienuolinio gyvenimo puošmena,
Šv. Aloyzai, angelų palaimintasis jaunuoli,
Šv. Aloyzai, kilmingumo brangakmeni,
Šv. Aloyzai, paskirtasis Švč. Mergelei Marijai nuo pat savo gimimo,
Šv. Aloyzai, brangintas ir saugotas Švč. Mergelės vaike,
Šv. Aloyzai, ištikimasis Dievo Motinos tarne,
Šv. Aloyzai, tobulasis kiekvienos dorybės pavyzdy,
Šv. Aloyzai, išpildęs dieviškuosius palaiminimus,
Šv. Aloyzai, nuolankumo pavyzdy,
Šv. Aloyzai, nuolankusis jaunuoli,
Šv. Aloyzai, ypatingai neturtingas,
Šv. Aloyzai, žavus ir pilnas nuostabios kantrybės,
Šv. Aloyzai, skaistusis jaunuoli,
Šv. Aloyzai, sudegęs dėl paklusnumo,
Šv. Aloyzai, tobulo paklusnumo atspindy,
Šv. Aloyzai, nuoširdžiausiasis jaunuoli,
Šv. Aloyzai, pagyrų paniekintojau,
Šv. Aloyzai, angeliško neturto mylėtojau,
Šv. Aloyzai, apsimarinimo pavyzdy,
Šv. Aloyzai, ištikimasis Dievui net ir mažiausiuose dalykuose,
Šv. Aloyzai, mylinčiai pamaldus,
Šv. Aloyzai, dėl Viešpaties baimės noriai pritaręs sunkioms kančioms,
Šv. Aloyzai, kupinas paklusnumo,
Šv. Aloyzai, mergelių paveiksle,
Šv. Aloyzai, nekaltumo gėle,
Šv. Aloyzai, tobulumo pavyzdy,
Šv. Aloyzai, angele savo gyvenimu ir elgesiu, žvilgsniu, žodžiais ir darbais,
Šv. Aloyzai, gimęs kilmingoje šeimoje,
Šv. Aloyzai, ruoštas karininko karjerai,
Šv. Aloyzai, nuo vaikystės gyvenęs dorybėmis,
Šv. Aloyzai, būdamas aštuonerių metų pažadėjęs skaistumą Marijos garbei,
Šv. Aloyzai, tobulėjęs metais ir išmintimi prieš Dievą ir žmones,
Šv. Aloyzai, palikęs pasaulį savo jaunystėje,
Šv. Aloyzai, pašauktas į vienuolinį gyvenimą,
Šv. Aloyzai, įstojęs didesnei Dievo garbei į Jėzaus draugiją,
Šv. Aloyzai, uoliausiai vienuoliškosios regulos besilaikantis,
Šv. Aloyzai, per trumpą laiką įgyjąs daug dorybių ir tapęs didžiu šventuoju,
Šv. Aloyzai, paniekinęs pasaulio malonumus ir tuštybes, dėl sielos pasaulį paniekinęs,
Šv. Aloyzai, kankiny savo noru,
Šv. Aloyzai, dosniai atidavęs savo gyvenimą, idant paguostum artimąjį,
Šv. Aloyzai, labiausiai trokštantis sielų išganymo,
Šv. Aloyzai, katekizmo neturtingiesiems mokytojau,
Šv. Aloyzai, nuolankiai prisiėmęs žemiausias užduotis,
Šv. Aloyzai, švelnusis kenčiančiųjų guodėjau,
Šv. Aloyzai, slaugydamas ligonius kaip patį Jėzų susirgęs ir miręs,
Šv. Aloyzai, kurio mirtis buvo brangi Viešpačiui,
Šv. Aloyzai, kurio jaunystė patyrė mirties smarkų kirtį atskleisdama nuolatinės dorybių pavyzdį,
Šv. Aloyzai, pasitikęs savo paskutines gyvenimo valandos su didinga siela,
Šv. Aloyzai, mirštant apdovanotas dievišku regėjimu,
Šv. Aloyzai, kurį Viešpats padarė šventųjų šlovės dalyviu,
Šv. Aloyzai, kurio balsas girdimas net po mirties,
Šv. Aloyzai, garbės ženkle,
Šv. Aloyzai, galingasis užtarėjau danguje,
Šv. Aloyzai, demonų siaube,
Šv. Aloyzai, jaunimo garbe ir šlove,
Šv. Aloyzai, jaunimo globėjau,
Šv. Aloyzai, studentų pavyzdy,
Šv. Aloyzai, mokinių ir studentų globėjau,
Šv. Aloyzai, katalikiško jaunimo globėjau,
Šv. Aloyzai, kilmingųjų brangakmeni,
Šv. Aloyzai, kunigaikščių garbe,
Šv. Aloyzai, užtikrinta neįgaliųjų sveikata,
Šv. Aloyzai, jaunimo garbe ir šlove,
Šv. Aloyzai, galingasis užtarėjau danguje,

Būk mums gailestingas, pasigailėk mūsų, Viešpatie.
Būk mums gailestingas, išklausyk mus, Viešpatie.

Nuo akių pagedimo,
- Gelbėk mus, Viešpatie
Nuo kūno geidulingumo,
Nuo gyvenimo puikybės,
Per šv. Aloyzo nuopelnus ir užtarimą,
Per šv. Aloyzo angelišką tyrumą,
Per šv. Aloyzo šventumą ir šlovę,
Per šv. Aloyzo stebuklus,
Per šv. Aloyzo akių ir visų juslių apmarinimą,
Per šv. Aloyzo dvasinį gyvenimą,
Per šv. Aloyzo sunkumus, kuriuos teko patirti,
Per šv. Aloyzo visus džiaugsmus paliekant atsižadant savo kilmingos kilmės,
Per šv. Aloyzo stojimą į Jėzaus draugiją,
Per šv. Aloyzo pasninką, maldą ir apsimarinimą,
Per šv. Aloyzo deginančią meilę Švenčiausiam Altoriaus Sakramentui,
Per šv. Aloyzo gilią meditaciją ir apmąstymus,
Per šv. Aloyzo darbus, padarytus tarp savo brolių,
Per šv. Aloyzo savo mirties pramatymą,
Per šv. Aloyzo palaimingą mirtį,
Per šv. Aloyzo drąsų žengimą į dangų,
Per didelę šlovę, kurią šv. Aloyzas apdovanotas,
Per stebuklus, kuriais Dievas pagerbė šv. Aloyzą,

Melski už mus šv. Aloyzai,
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės
Dieve, dangiškųjų dovanų dalintojau, sujungęs angeliškojoje jaunystėje Aloyzo nuostabų gyvenimo nekaltumą ir jo tokio pat griežtumo atgailą, jo nuopelnais ir maldomis suteik malonę, kad mes, kurie nesekėme jo nekaltumo pavyzdžiu, galėtume išmokti jo atgailos praktikos. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. R. Amen.

Birželio 21 dieną minimas Šv. Aloyzas Gonzaga, gimęs 1568 m., miręs 1591, Romoje
Krikščioniškojo jaunimo, studentų, epidemijos aukų ir AIDS sergančiųjų bei jų slaugytojų globėjas.
 Iš anglų kalbos vertė Lukas Osipovič, lenkų, olandų, vokiečių, prancūzų JB, Kun Mindaugas Malinauskas SJ