VISŲ ŠVENTŲJŲ POPIEŽIŲ LITANIJA                                        INDEX

KYRIE, eleison.  Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Kristau, išgirsk mus,  Kristau, išklausyk mus.
Dangau Tėve, Dieve,  pasigailėk mūsų.
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,  pasigailėk mūsų.
Šventoji Dvasia, Dieve,  pasigailėk mūsų.
Šventoji Trejybe, vienas Dieve,  pasigailėk mūsų.
Šventoji Marija,  melski už mus.
Motina Bažnyčios,  melski už mus.
Šventasis Petrai,  melski už mus.
Šventasis Linai,
Šventasis Kletai I,
Šventasis Klemensai I,
Šventasis Evaristai,
Šventasis Aleksandrai I,
Šventasis Sikstai I,
Šventasis Telesforai,
Šventasis Higinai,
Šventasis Pijau I,
Šventasis Anicetai I,
Šventasis Soterai,
Šventasis Eleuterijau,
Šventasis Viktorai I,
Šventasis Zefirinai,
Šventasis Kalikstai I,
Šventasis Urbonai I,
Šventasis Poncijonai,
Šventasis Anterai,
Šventasis Fabijonai,
Šventasis Kornelijau,
Šventasis Liucijau I,
Šventasis Steponai I,
Šventasis Sikstai II,
Šventasis Dionizai,
Šventasis Feliksai I,
Šventasis Eutichijonai,
Šventasis Kajau, 
Šventasis Marcelinai,
Šventasis Marcelai I,
Šventasis Eusebijau,
Šventasis Miltiadai,
Šventasis Silvestrai I,
Šventasis Morkau,
Šventasis Julijau I,
Šventasis Damazai I,
Šventasis Siricijau,
Šventasis Anastazai I,
Šventasis Inocentai I,
Šventasis Zosimai,
Šventasis Celestinai I,
Šventasis Sikstai III,
Šventasis Leonai I,
Šventasis Hilarijau,
Šventasis Simplicijau,
Šventasis Feliksai III,
Šventasis Gelazijau I,
Šventasis Simachai,
Šventasis Hormisdai,
Šventasis Jonai I,
Šventasis Feliksai IV,
Šventasis Bonifacijau II,
Šventasis Agapetai I,
Šventasis Silverijau,
Šventasis Grigaliau I, 
Šventasis Bonifacijau II,
Šventasis Adeodatai I,
Šventasis Martynai I,
Šventasis Eugenijau I,
Šventasis Vitalijonai,
Šventasis Agatai,
Šventasis Leonai II,
Šventasis Benediktai II,
Šventasis Jonai V,
Šventasis Sergijau I,
Šventasis Grigaliau II,
Šventasis Grigaliau III,
Šventasis Zacahrijau,
Šventasis Steponai II,
ŠventasisPauliau I,
Šventasis Steponai III,
Šventasis Leonai III,
Šventasis Paschali,
Šventasis Leonai IV,
Šventasis Mikalojau I,
Šventasis Steponai IV,
Šventasis Hadrianai III
Šventasis Leonai IX,
Šventasis Grigaliau VII,
Šventasis Celestinai V,
Šventasis Pijau V,
Šventasis Pijau X,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,  atleisk mums, Viešpatie.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,  išklausyk mums, Viešpatie.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,  pasigailėk mūsų.
V. Tu esi Petras – Uola.
 Ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią.
MELSKIMĖS.
Dieve, kuris savo tautomis pasigailėdamas rūpiniesi ir mylėdamas viešpatauji, suteik, padedant tavosios Bažnyčios
Popiežių nuopelnams, išminties dvasią tiems, kuriems davei valdymo galią, kad šventųjų avelių tobulėjimas taptų amžinuoju
ganytojų džiaugsmu. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavąjį Sūnų, kuris, būdamas Dievas, su tavimi gyvena ir Viešpatauja vienybėje su Šventąja Dvasia,
V. Per amžių amžius. Amen.
V. Viešpats su Jumis!
 Ir su tavo dvasia!
[arba, be kunigo]
V. Viešpatie, išklausyk manąjį maldavimą!
 Ir mano šauksmas pas Tave tenueina!
MELSKIMĖS.
Dieve, visų tikinčiųjų ganytojau ir valdove, gailestingai pažvelk į savąjį tarną N., kurį panorėjai tavosios Bažnyčios priekyje įstatyti, duok jam, prašome, žodžiu ir pavyzdžiu pasitarnauti ganomiesiems, idant išvien su jam patikėta kaimene nukeliautų į amžinąjį gyvenimą. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavąjį Sūnų, kuris, būdamas Dievas, su tavimi gyvena ir Viešpatauja
vienybėje su Šventąja Dvasia,
V. Per amžių amžius. Amen.

Rengėjai:
Vilniaus universiteto giedojimo mokykla Schola Cantorum Vilnensis ir Fondas ARCHĖ