palaimintosios Anelės Salavos Litanija                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Palaimintoji Anele Salava, - melski už mus, 
Pal. Anele, Viešpaties Šventųjų Sese, 
Pal. Anele, laisvų noru pasirinkusi tarnaitės dalią, 
Pal. Anele, giliai persmelkta tikėjimo ir pamaldumo dvasia, 
Pal. Anele, besilaikiusi ramiai nelaimių metu, 
Pal. Anele, suprantanti kitus, 
Pal. Anele, atsakinga už bendradarbes ir drauges, 
Pal. Anele, kantriai ištverianti tarnystės sunkumus, 
Pal. Anele, tarnaujanti Dievui per sąžiningą darbą, 
Pal. Anele, suprantanti savo vaidmenį Bažnyčioje, 
Pal. Anele, giliai susivienijusi su Dievu, 
Pal. Anele, Kristaus Aukos dalyve, 
Pal. Anele, sekanti Išganytoją permaldama už žmonių ne pagarbą Dievui, 
Pal. Anele, atsiteisianti auka už nuodėmes, 
Pal. Anele, geranoriškai priimanti kančią už artimus, 
Pal. Anele, sąmoningai dalyvaujanti Kristaus Kryžiuje, 
Pal. Anele, savo širdyje besirūpinanti tikėjimo platinimu, 
Pal. Anele, besimeldžianti už misijas ir misionierius, 
Pal. Anele, aukojanti aukas misijoms, 
Pal. Anele, deganti meile Tėvynei, 
Pal. Anele, besimeldžianti už laisvą ir katalikišką Tėvynę, 
Pal. Anele, besirūpinanti sužeistais kareiviais ligoninėse, 
Pal. Anele, kviečianti priimti šventus sakramentus, 
Pal. Anele, klystančius pamokanti tikėjimo tiesų. 
Pal. Anele, mūsų užtarėja,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, palaimintoji Anele Salava! 
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!Melskimės.
Dieve, Švenčiausioje Trejybėje, Tu pašaukei Palaimintąją Anelę Salavą tarnauti Tau ir artimiesiems sunkiose jų gyvenimo aplinkybėse, išklausyk mūsų maldas, kurias jai užtariant nuolankiai Tau pristatome. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Kovo 12 d. Palaimintoji Anelė Salava (Aniela Salawa)
1881 - 1922 Krokuva, Lenkija, mistikė, pranciškonų tretininkė
VERTĖ: iš lenkų kalbos Natalija Maciulevičienė