JĖZAUS DRAUGIJOS ŠVENTŲJŲ IR PALAIMINTŲJŲ LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, Dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus Motina, melski už mus!
Šventoji Marija, Jėzaus Draugijos Motina ir Karaliene,
Šventoji Montserato Mergele,
Šventoji Mergele Marija, Kelrode Motina,

šventasis tėve Ignacai, melski už mus!
šventasis Pranciškau Ksaverai, pirmasis bičiuli ir misionieriau,
šventasis Petrai Faberi, pirmasis bičiuli ir Dvasinių pratybų skleidėjau,
šventasis Pranciškau Bordžija, atsižadėjimo pavyzdy,
šventasis Stanislovai Kostka, naujokų pavyzdy ir globėjau,
šventasis Aloyzai Gonzaga ir Jonai Berchmansai, mūsų scholastikų pavyzdžiai ir globėjai,
šventasis Edmundai Kempijonai, Robertai Sautvelai ir visi šventieji Anglijos kankiniai,
šventasis Pauliau Miki, Jokūbai Kisaji ir Jonai Gotieti, šventieji Japonijos kankiniai,
šventasis Petrai Kanizijau ir Robertai Belarminai, Bažnyčios mokytojai,
šventasis Jonai Ogilvijau, Škotijos kankiny,
šventasis Bernardinai Realinai, Jonai Pranciškau Redži ir Pranciškau Džeromai,
miesto ir kaimo žmonių misionieriai,
šventasis Alfonsai Rodrigesai, mūsų brolių pavyzdy ir globėjau,
šventasis Melchiorai Grodziecki ir Steponai Pongračai, Košicės kankiniai,
šventasis Rokai Gonsalesai, Alfonsai Rodrigesai ir Jonai Kastilieti, Paragvajaus kankiniai,
šventasis Jonai Brebefai, Izaokai Žogai ir visi šventieji Šiaurės Amerikos kankiniai,
šventasis Petrai Klaverai, vergų gynėjau Pietų Amerikoje,
šventasis Andriau Bobola, Baltarusijos kankiny,
šventasis Jonai Britai, Indijos kankiny,
šventasis Klaudijau Kolombjerai, ištikimasis Švč. Jėzaus Širdies drauge ir apaštale,
šventasis Juozapai Pinjateli, pašventintoji senosios ir atkurtosios Draugijos jungtie,
šventasis Leonai Manginai ir visi šventieji Kinijos kankiniai,
šventasis Juozapai Anšietieti, Brazilijos apaštale,
šventasis Jokūbai Marija Rubijau, Madrido apaštale,
šventasis Albertai Hurtadai, socialinių permainų Čilėje įkvėpėjau,
visi Jėzaus Draugijos šventieji,

palaimintasis Ignacai Azevedai ir visi ìšventieji Brazilijos kankiniai,
palaimintasis Tomai Vudhauzai, Ralfai Ašli ir visi šventieji Anglijos kankiniai,
palaimintasis Rudolfai Akvaviva, Pranciškau Aranja ir visi šventieji Indijos kankiniai,
palaimintasis Jokūbai Salė ir Viljamai Soltemušai, Eucharistijos kankiniai,
palaimintasis Karoli Spinola, Sebastijonai Kimura ir visi šventieji Japonijos kankiniai,
palaimintasis Dominykai Kolinsai, Airijos kankiny,
palaimintasis Didakai Liudvikai Vitorieti, Mikronezijos kankiny,
palaimintasis Julijonai Monuarai ir Antanai Baldinuči, uolūs Dievo Žodžio skelbėjai,
palaimintasis Jokūbai Bonò ir visi šventieji Prancūzijos kankiniai,
palaimintasis Jokūbai Bertjò, Madagaskaro kankiny,
palaimintasis Jonai Beizymai, Madagaskaro raupsuotųjų tarne,
palaimintasis Mykolai Pro, Meksikos kankiny,
palaimintasis Pranciškau Garatai, nusižeminęs durininke, visur gebėjęs atrasti Dievą,
palaimintasis Rupertai Majeri, Miuncheno apaštale ir bebaimi tiesos liudytojau,
palaimintasis Bernardai Pranciškau iš Hojos, Švč. Jėzaus širdies garbintojau Ispanijoje
palaimintasis Tomai Sitcharai Fortìja ir visi šventieji Valensijos kankiniai,
visi Jėzaus Draugijos palaimintieji,
Jėzaus Draugijos tėvai ir broliai, scholastikai ir naujokai, pirma mūsų tarnavę Viešpačiui, MELSKITE UŽ MUS!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, ATLEISK MUMS, VIEŠPATIE!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, IŠKLAUSYK MUS, VIEŠPATIE!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, PASIGAILĖK MŪSŲ!

Melskimės.
Mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus Tėve, nors esame nusidėjėliai, mus pašaukei būti Jo bičiuliais ir įsitraukti į lemiamą šiandienos kovą už tikėjimą, teisingumą ir meilę. Užbaik mumyse tą darbą, kurį pradėjai pašaukdamas Ignacą ir jo sekėjus. Atiduok mus savo Sūnui, kaip atidavei juos, ir priimk mus po Kryžiaus vėliava, kad kilniai ir ištvermingai tarnautume Jam ir Jo Bažnyčiai. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Visi Jėzaus Draugijos šventieji ir palaimintieji minimi lapkričio 5 dieną