ŠVENTOJO JONO BRITO LITANIJA                                        INDEX

Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Jėzaus Širdie, gailestingumo soste, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, Dievo Motina, melski už mus!
Šventoji Marija, Karaliene kankinių, melski už mus!
Šventoji Marija, Karaliene be gimtosios nuodėmės pradėtoji, melski už mus!
Šv. Ignacai Lojola, melski už mus!
Šv. PRanciškau Ksaverai, melski už mus!
Pal. Rudolfai Akvaviva, melski už mus!

Šv. Jonai Britai, melski už mus!
Šv. Jonai Britai, garbingasis šventojo Ignaco sūnau,
Šv. Jonai Britai, Jėzaus Draugijos puošmena,
Šv. Jonai Britai, spindinčioji Jėzaus Draugijos žvaigžde,
Šv. Jonai Britai, taip ištikimai vykdęs visus Jėzaus Draugijos įsakus,
Šv. Jonai Britai, Indijos ir Japonijos apaštalo ir savo dangiškojo globėjo šv. Pranciškaus Ksavero sekėjau,
Šv. Jonai Britai, išrinktasis inde, paskirtas skelbti Jėzaus vardą netikinčioms tautoms,
Šv. Jonai Britai, Malabaro ir Maduros apaštale,
Šv. Jonai Britai, Maduros šlove ir parama,
Šv. Jonai Britai, Dievui davęs didvyrišką įžadą paaukoti visą savo gyvenimą indų sielų gelbėjimui,
Šv. Jonai Britai, Portugalijos šlove ir spindesy,
Šv. Jonai Britai, kupinas apaštalinės dvasios,
Šv. Jonai Britai, degęs didžiausiu troškimu skleisti tikėjimą,
Šv. Jonai Britai, visiškai atsidavęs amžinajam indų sielų išganymui,
Šv. Jonai Britai, tiek daug sielų laimėjęs Jėzui Kristui,
Šv. Jonai Britai, taip didžiadvasiškai liudijęs Kristų,
Šv. Jonai Britai, spindinčioji Evangelijos tiesos šviesa,
Šv. Jonai Britai, gavęs palaiminimą romiesiems skelbti nesuvokiamas Jėzaus Kristaus malones,
Šv. Jonai Britai, uolusis pamaldumo Marijai skleidėjau,
Šv. Jonai Britai, nuolatinis Dievo Motinos meilės dalytojau,
Šv. Jonai Britai, stabų griovėjau,
Šv. Jonai Britai, piktųjų dvasių baime,
Šv. Jonai Britai, vyre pagal Dievo širdį,
Šv. Jonai Britai, tikėjimo tobulumo pavyzdy,
Šv. Jonai Britai, labiau už pasaulio spindesį vertinęs kryžiaus negarbę,
Šv. Jonai Britai, vienuoliško gyvenimo atšiaurumą vertinęs labiau už rūmų malonumus,
Šv. Jonai Britai, su dideliu rūpesčiu saugojęs skaistybę,
Šv. Jonai Britai, turėjęs tokį didelį tikėjimą, viltį ir artimo meilę,
Šv. Jonai Britai, romumo ir gailestingumo pavyzdy,
Šv. Jonai Britai, visą gyvenimą lydėtas dangiškų ženklų,
Šv. Jonai Britai, garbingojo savo pavyzdžio šv. Pranciškaus Ksavero dėka stebuklingai išsaugojęs gyvybę,
Šv. Jonai Britai, pasauliui, angelams ir žmonėms teikęs pasididžiavimą,
Šv. Jonai Britai, šlovingasis Jėzaus Kristaus kankiny,
Šv. Jonai Britai, ištikimasis Nukryžiuotojo Jėzaus sekėjau,
Šv. Jonai Britai, su mielu noru, drąsa ir tvirtybe ištvėręs įžeidimus, kankinimus ir tremtį,
Šv. Jonai Britai, nukirsdintas dėl Jėzaus vardo,
Šv. Jonai Britai, drąsiai prisiėmęs kankinimus, kad laimėtum sielas Jėzui Kristui,
Šv. Jonai Britai, gėdingai apipiltas įžeidinėjimais ir prislėgtas blogo elgesio,
Šv. Jonai Britai, paliktas barbariško kareivos žiaurumui,
Šv. Jonai Britai, kankinimų įkarštyje šlovinęs Viešpatį,
Šv. Jonai Britai, kurio pavyzdys ir žodžiai guodė tikėjimo išpažinėjus jų pančiuose,
Šv. Jonai Britai, savo gyvenimo šventumu atskleidęs kankinio šlovę,
Šv. Jonai Britai, ištikimasis ganytojau, už Jėzaus Kristaus kaimenę paaukojęs gyvybę,
Šv. Jonai Britai, savo paties krauju užantspaudavęs tikėjimą Jėzumi Kristumi,
Šv. Jonai Britai, meilės auka,
Šv. Jonai Britai, uolusis globėjau visų, kurie prašo tavo pagalbos,
Šv. Jonai Britai, garsus stebuklais, įvykdytais prieš ir po savo pergalės,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šv. Jonai Britai,
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės. Dieve, kuris apdovanojai savo kankinį palaimintąjį Joną Britą nepalaužiama tvirtybe, kad skelbtų katalikų tikėjimą Indijoje, per jo nuopelnus ir užtarimą suteik mums, kurie pagerbiame jo šlovingą pergalę, malonę sekti jo tikėjimo pavyzdžiu. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.
Melskimės. Dieve, kuris apdovanojai šv. Joną Britą, savo kankinį, nepajudinama tvirtybe skelbiant katalikų tikėjimą Indijoje, leisk mums per jo nuopelnus ir užtarimą, prisimenant jo pergalę, sekti jo tikėjimo pavyzdžiu. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Amen.

Šventasis Jonas Britas João de Brito, jėzuitas kankinys
1647 Lisabona Portugalija – 1693 Tamilnadu Indija
Globėjas Portugalijos ir Indijos miestų. Iš prancūzų kalbos vertė Dalia Aleksandravičiūtė, Kun Mindaugas Malinauskas SJ