ŠVENTOSIOS MARIJOS KRESCENCIJOS LITANIJA                                       INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventosios motina Marija Krescencija, melski už mus!
Šv. Marija Krescencija, verčiausioji šv. Pranciškaus dukra,
Šv. Marija Krescencija, įstabioji Kristaus Kančios garbintoja,
Šv. Marija Krescencija, kantrybės mokytoja,
Šv. Marija Krescencija, krikščioniškojo apsimarinimo veidrodi,
Šv. Marija Krescencija, gailestingoji vargšų motina,
Šv. Marija Krescencija, nekaltoji savojo Šv. Marija Krescencija, Atpirkėjo nuotaka,
Šv. Marija Krescencija, tyrojo skaistumo pavyzdy,
Šv. Marija Krescencija, Šventosios Dvasios pasirinktasis inde,
Šv. Marija Krescencija, Dievo apšviestoji mergele,
Šv. Marija Krescencija, vienuoliškojo pašaukimo puošmena,
Šv. Marija Krescencija, Nukryžiuotojo pašauktoji mokine,
Šv. Marija Krescencija, sielvarto ugnyje išbandytoji siela,
Šv. Marija Krescencija, neturto ir paniekos drauge,
Šv. Marija Krescencija, ištvermingoji didvyre persekiojimuose,
Šv. Marija Krescencija, paklusnumo savo vyresniems pavyzdy,
Šv. Marija Krescencija, velnio išbandymų nugalėtoja,
Šv. Marija Krescencija, užsidegusioji Šv. Marija Krescencija, Švenčiausiojo Sakramento garbintoja,
Šv. Marija Krescencija, atvira nuskriaustųjų patarėja,
Šv. Marija Krescencija, Dievo pašlovinta palaimintoji,
Būk mums gailestingas! Pasigailėk mūsų, Viešpatie! Būk mums gailestingas!
Išklausyk mus, Viešpatie!
Iš visų nuodėmių! Išgelbėk mus, Viešpatie!
Nuo širdies drungnumo ir nejautrumo Tavo šventajai kančiai,
Nuo nepasitikėjimo ir nekantrumo,
Nuo prieštaravimo Tavo malonei,
Nuo abejonių Tavo apvaizda,
Nuo murmėjimo ir skundų dėl nelaimių,
Nuo nekrikščioniškos meilės pasauliui,
Nuo savo artimo vengimo ir priešiškumo,
Nuo neteisios mirties.
Per savo palaimintosios tarnaitės Krescencijos nuopelnus,
per jos kantrybę ir mirtį,
per jos karštą ir uolią maldą,
per jos pasninkavimą ir susilaikymą,
per jos teisią ir šventą mirtį.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Melski už mus, palaimintoji motina Marija Krescencija!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Visagali amžinasis Dieve! Kuris šventosios motinos Marijos Krescencijos širdyje uždegei ypatingą meilę savo vienatinio Sūnaus kančioms, padėk ir mums, jos užtariamiems, visą gyvenimą siekti būti panašiems į Tavo Sūnų, taip pat ištikimai Jį sekti ir, mirčiai atėjus, trokšti patirti Jo šventojo kryžiaus apsaugą ir galią. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Balandžio 5 d. minima Šventoji Marija Krescencija (Maria Crescentia Höss)
(1682 †1744) Pranciškonė sesuo iš Kaufboireno (Vokietijos).
VERTĖ: iš vokiečių kalbos Lina Kievišienė