ŠVENTOJO MARTYNO TURIEČIO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šv. Martynai, ištikimas Jėzaus sekėjau ir mokiny,
Šv. Martynai, artimas Jėzaus Kristaus drauge,
Šv. Martynai, dosnusis Jėzaus Kristaus kareivi,
Šv. Martynai, Dievo šlovės tarne,
Šv. Martynai, įranki Dievo rankose,
Šv. Martynai, Jėzaus apdovanotas malonėmis,
Šv. Martynai, nuolankusis Šventajai Dvasiai,
Šv. Martynai, atviras Šventosios Dvasios malonėms
Šv. Martynai, Švč. Trejybės dogmos išpažinėjau,
Šv. Martynai, kurio širdis buvo kupina meilės dangiškiems dalykams,
Šv. Martynai, kalbėjęs su angelais, kurie jam apsireikšdavo,
Šv. Martynai, kuriam aukojant šventą Mišių auką galvą apimdavo ugnis,
Šv. Martynai, švenčiant šventuosius slėpinius buvęs apgaubtas stebuklingos šviesos,
Šv. Martynai, pripildytas Dievo Dvasios nuo pat ankstyvos jaunystės,
Šv. Martynai, dar būdamas kareiviu švietęs dorybėmis savo bendrams,
Šv. Martynai, dar buvęs tik kareiviu besiruošiančiu krikštui, davęs dalį drabužių pridengti vargšą,
Šv. Martynai, pusę savo apsiausto pasidalinęs su Kristumi kaip elgeta,
Šv. Martynai, paaukojęs Dievui didelę savo gyvenimo auką,
Šv. Martynai, Vakarų Bažnyčios puošmena,
Šv. Martynai, Vakarų pasaulio apaštale,
Šv. Martynai, apaštale Galilėjoje, kaip Paulius Graikijoje,
Šv. Martynai, Jėzaus Kristaus Bažnyčios džiaugsme,
Šv. Martynai, keliaujančios Bažnyčios galingoji parama,
Šv. Martynai, atsiskyrėli, išrinktas vyskupu,
Šv. Martynai, šlovingasis kunige ir žavusis hierarche,
Šv. Martynai, šventojo vyskupo Hilarijaus priimtas mokiniu,
Šv. Martynai, nuostabus ir tobulas Turo ganytojau,
Šv. Martynai, Turo Bažnyčios įkūrėjau, ir miesto ganytojau,
Šv. Martynai, drąsusis Bažnyčios ir tikėjimo gynėjau,
Šv. Martynai, suderinęs dvasines pratybas su vyskupo pareigybėmis,
Šv. Martynai, vienuolinio gyvenimo tėve,
Šv. Martynai, vienuolynų ir bažnyčių steigėjau,
Šv. Martynai, ištikimai atlikęs savo aukštas pareigas,
Šv. Martynai, stebuklingai atradęs Šv. Gatiano Turiečio relikvijas,
Šv. Martynai, šlovingai tęsęs Šv. Gatiano Turiečio darbus,
Šv. Martynai, kurio dėka Turo miestas kelis kartus buvo išgelbėtas nuo savo priešų,
Šv. Martynai, kaip Jėzus Kristus savo mokinius iki pasaulio pakraščių išsiuntęs,
Šv. Martynai, tobulasis karių pavyzdy,
Šv. Martynai, aukštos kontempliacijos vyre,
Šv. Martynai, pavyzdingasis vyskupe,
Šv. Martynai, ryškiai šviečiantis krikščionybės šviesuly,
Šv. Martynai, religinio gyvenimo pavyzdy,
Šv. Martynai, tikrojo tobulumo pavyzdy,
Šv. Martynai, vyre, galingas žodžiais ir darbais,
Šv. Martynai, uolusis dėl Dievo šlovės,
Šv. Martynai, visada atsargus, kai reikėjo vertinti artimą,
Šv. Martynai, visus išgelbėti troškęs,
Šv. Martynai, šventasis su kupina meilės ir užuojautos širdimi,
Šv. Martynai, taikos ir tiesos šventove,
Šv. Martynai, pagundų nugalėtojau,
Šv. Martynai, puikusis žmogau, nevengęs darbo,
Šv. Martynai, romios ir nuolankios širdies,
Šv. Martynai, kurio širdis buvo nukryžiuota atsisakius šio pasaulio ,
Šv. Martynai, kurio tyrumas nugalėjo piktąjį,
Šv. Martynai, kurio užuojauta vargšų širdis palengvino,
Šv. Martynai, labai atsidavęs maldai dieną ir naktį,
Šv. Martynai, neturto drauge,
Šv. Martynai, niekada dėl nieko nenusiminęs,
Šv. Martynai, nuodėmės prieše,
Šv. Martynai, nuolankusis tikėjime,
Šv. Martynai, nuolankumu šėtoną nuginklavęs,
Šv. Martynai, kantrybės paveiksle,
Šv. Martynai, kuklumo pavyzdy,
Šv. Martynai, kunigo gyvenimo perle ir pavyzdy,
Šv. Martynai, kuriame išganymo priešas nerado nieko, kas jam priklausytų,
Šv. Martynai, galingasis vyre darbais ir žodžiais,
Šv. Martynai, evangelinio tobulumo pavyzdy,
Šv. Martynai, griežtas sau pačiam,
Šv. Martynai, gyvenęs angelišką gyvenimą,
Šv. Martynai, gyvenęs tikėjimu,
Šv. Martynai, iki pat mirties rodęs visą atsidavimą šventajai Dievo valiai,
Šv. Martynai, didelio nuolankumo,
Šv. Martynai, besimeldžiančiųjų pavyzdy,
Šv. Martynai, besirūpinančių savo broliais pavyzdy,
Šv. Martynai, blaivumo ir susilaikymo pavyzdy,
Šv. Martynai, degęs gailestingosios meilės ugnimi,
Šv. Martynai, dėl Kristaus viską palikęs,
Šv. Martynai, per kurį Kristus atvertė širdis,
Šv. Martynai, per kurį Kristus išgydė ligonius,
Šv. Martynai, per kurį Kristus išvarinėjo piktąsias dvasias,
Šv. Martynai, per kurį Kristus padarė stebuklus,
Šv. Martynai, Romos tikėjimo skleidėjau,
Šv. Martynai, tiesos liudytojau,
Šv. Martynai, tautų evangelizuotojau,
Šv. Martynai, uolusis Evangelijos darbininke ir skelbėjau,
Šv. Martynai, uolusis katechumene,
Šv. Martynai, žmonių evangelizuotojau,
Šv. Martynai, nenuilstamas Evangelijos skelbėjau,
Šv. Martynai, išmintingasis dvasinio gyvenimo mokytojau,
Šv. Martynai, kalbėjęs tik apie Jėzų Kristų,
Šv. Martynai, Katalikų tikėjimo gynėjau,
Šv. Martynai, Dievo žodį iki mirties skelbęs,
Šv. Martynai, daug kunigų ir vyskupų mokęs,
Šv. Martynai, apaštališkojo tikėjimo gynėjau,
Šv. Martynai, gailestingosios meilės liudytojau,
Šv. Martynai, gerai pamokslavęs savo nuolankumu ir romumo pavyzdžiu,
Šv. Martynai, tikrasis ganytojau savo kaimenės,
Šv. Martynai, tikrai apaštališkas vyre,
Šv. Martynai, ypatingai susirūpinęs savo ganomaisiais,
Šv. Martynai, bažnyčių statytojau, vienuolynų ir miestų įkūrėjau,
Šv. Martynai, nenuilstantis visų vyrų ir moterų Bažnyčioje tarne,
Šv. Martynai, taikos kūrėjau,
Šv. Martynai, tarpusavio supratimo ir vienybės kūrėjau,
Šv. Martynai, savo vidine stiprybe kitiems teikęs drąsos ir vilties,
Šv. Martynai, skelbdamas Kryžių Prisikėlimo galią gyviesiems ir mirusiesiems atskleidęs,
Šv. Martynai, skleidęs gerą Jėzaus Kristaus kvapą,
Šv. Martynai, visus mylėjęs broliškai, bet išlikęs reiklus,
Šv. Martynai, meldęsis už visų žmonių išgelbėjimą,
Šv. Martynai, mokėjęs paniekinti pasaulines gėrybes ir malonumus,
Šv. Martynai, nešęs ramybę visur, kur tik eidavęs,
Šv. Martynai, netroškęs nieko kito tik ramybės ir meilės,
Šv. Martynai, kenčiančiųjų paguoda,
Šv. Martynai, Dievo ir artimo meilės liudytojau,
Šv. Martynai, apsaugojęs Turo miestą nuo priešų rūstybės,
Šv. Martynai, apdairumu saugojęs savo artimą,
Šv. Martynai, atidusis artimo kančioms,
Šv. Martynai, bučiavęs, laiminęs ir gydęs raupsuotąjį,
Šv. Martynai, klystančių kelvedy,
Šv. Martynai, šlovinga pagonių šviesa,
Šv. Martynai, kovojęs su klaidatikystėmis ir stabmeldystėmis ir jas ir slopinęs,
Šv. Martynai, pagonybę grovęs ir tautas Evangelijos šviesa apšvietęs,
Šv. Martynai, bebaimi stabų ir jų garbinimq naikintojau,
Šv. Martynai, išmintimi pagonis apšvietęs,
Šv. Martynai, džiūgavęs dėl daugybės pagonių atsivertusių į Kristų,
Šv. Martynai, Galų apaštale, kaip šv. Paulius buvo pagonių,
Šv. Martynai, gerasis ganytojas pagal Kristaus paveikslą,
Šv. Martynai, apšviestasis sielų vadove,
Šv. Martynai, pagerbtas pranašystės dovana,
Šv. Martynai, žymus daugybe stebuklų,
Šv. Martynai, gyvojo Dievo vardu tiek daug stebuklų padaręs,
Šv. Martynai, nuostabus savo gyvenimu ir mirtimi,
Šv. Martynai, žinojęs savo gyvenimo pabaigą,
Šv. Martynai, dosniai atleidęs savo priešams,
Šv. Martynai, atlaikęs įžeidimus kantrybėje,
Šv. Martynai, miręs kaip atgailautojas gulėdamas ant pelenų,
Šv. Martynai, mirdamas priešams pasirodęs bebaimiu,
Šv. Martynai, kurio mirties valandą angelų choras iš džiaugsmo giedojo,
Šv. Martynai, kurio mirtis dangų džiaugsmu pripildė ir malonių žemėje pasėjo,
Šv. Martynai, kurio veidas po mirties atrodė visas spindintis šviesa,
Šv. Martynai, atidavęs dvasią nukankintas,
Šv. Martynai, priimtas į Abraomo prieglobstį,
Šv. Martynai, kurio laidotuvės buvo tikras triumfas,
Šv. Martynai, į amžiną Viešpaties džiaugsmą nukeliavęs,
Šv. Martynai, kurio atminimas per amžius minimas,
Šv. Martynai, kurio vardas ir šventumas yra žinomi visame pasaulyje,
Šv. Martynai, kurio kapas yra šlovingas ir žinomas tiek daug stebuklų,
Šv. Martynai, Dievo apdovanotas stebuklų dovana,
Šv. Martynai, Šventosios Bažnyčios džiaugsme, gėri ir puošmena,
Šv. Martynai, Rytų ir Vakarų Bažnyčios spindesy,
Šv. Martynai, visų ganytojau pavyzdy,
Šv. Martynai, iš dangau besirūpinantis savo tikinčiųjų kaimene,
Šv. Martynai, dabar karaliaujantis su mūsų Viešpačiu Jėzumi Kristumi,
Šv. Martynai, savo gyvenimo šventumu garbinti Dievo grožį mus paskatinęs,
Šv. Martynai, sektinas karių ir visų norinčių tarnauti savo broliams pavyzdy,
Šv. Martynai, tiesos šviesa klaidžiojančiam,
Šv. Martynai, tėve vargšams ir kenčiantiems,
Šv. Martynai, vargšų drauge, pagalba ir turte,
Šv. Martynai, ligonių sveikata,
Šv. Martynai, mylimas vargšų,
Šv. Martynai, prispaustųjų gynėjau,
Šv. Martynai, našlių ir našlaičių priebėga,
Šv. Martynai, piktųjų dvasių rimbe,
Šv. Martynai, demonų siaube,
Šv. Martynai, Prancūzijos globėjau,
Šv. Martynai, kurio gailestingumas nusidėjėlius su Dievu sutaikino,
Šv. Martynai, kurio šventumas jau mus veda į bendrystę su Dievu,
Šv. Martynai, tavimi pasitikinčiųjų gynėjau,
Šv. Martynai, mūsų šalies ir visos Europos žmonių gynėjau,

Mes vargšai nusidėjėliai,
-Meldžiam Tave, išklausyk mūsų, Viešpatie.
Mūsų šventąją Bažnyčią ir visus tikinčiuosius apsaugoti teikis,
Mūsų tėvynę nuo karo ir visokių priešų apsaugoti teikis,
Dieviškojo gailestingumo susilaukti teikis,
Mums artimo meilę suteikti teikis,
Mus nuo pavojų ir nelaimių apsisaugoti teikis,
Mums atgailos malonę suteikti teikis,
Velnio galią nuo mūsų atitolinti teikis,
Mus apšviesti teikis,
Mus gerame stiprinti teikis,
Mus savo meile pripildyti teikis,
Mus šv. Martyno palaiminimu palaiminti teikis,
Mus į savo bendrystę priimti tiekis,
Mums Tave regėti malonę suteikti teikis,
Mus išklausyti teikis,
Mus mirties valandą priimti teikis,

Būk mums gailestingas, gelbėk mus Viešpatie.
Nuo visokio blogio, gelbėk mus Viešpatie.
Nuo visokių nuodėmių, gelbėk mus Viešpatie.
Nuo visokio kūno ir sielos pavojaus, gelbėk mus Viešpatie.
Nuo negebėjimo atgailauti, gelbėk mus Viešpatie
Nuo amžinosios mirties, gelbėk mus Viešpatie.

Šv. Martyno užtarimu, apsaugok mus, Viešpatie.
Nuo bet kokio savanaudiškumo, apsaugok mus, Viešpatie.
Nuo abejingo nežinojimo, apsaugok mus, Viešpatie.
Nuo vylingų pagundų, apsaugok mus, Viešpatie.
Nuo paviršutiniško tikėjimo, apsaugok mus, Viešpatie.
Nuo liūdesio ir nevilties, apsaugok mus, Viešpatie.
Nuo baimės ir pasidavimo, apsaugok mus, Viešpatie.
Nuo kompromiso su blogiu, apsaugok mus, Viešpatie.

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Martynai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Visagali Dieve, šventasis vyskupas Martynas pašlovino Tave savo gyvenimu ir mirtimi. Meldžiame Tavo malonės stebuklų mūsų širdyse, kad nei mirtis, nei gyvenimas neatskirtų mūsų nuo Tavo meilės. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas kartu su Tavimi, gyvena ir karaliauja per amžius. Amen.

Melskimės. Atsivertusiųjų, kurie tampa dvasiniais lyderiais Dieve, per šv. Martyną iš Turo, Tu davei Bažnyčiai pavyzdį, kurio mylimoji širdis, tarnavusi Evangelijai, daugelį atvedė prie Kristaus. Įkvėpk žmones šiandien evangelizuoti su jo užsidegimu Kristui taip, kad tie, kurie yra pasimetę ar ieškantys, nuskriausti ar sužeisti, savimi patenkinti ar tingūs galėtų atsivertomis širdimis priimti Jėzaus Evangeliją, teikiančią gyvenimo pilnatvę. Meldžiame per Kristų, mūsų Viešpatį, kuris yra gyvenimo Evangelija šiandien ir kasdien, dabar ir per amžius. Amen.

Iš vokiečių, prancūzų, lenkų, slovakų, anglų kalbų vertė JB, kun Mindaugas Malinauskas SJ