ŠVENTOSIOS ZITOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Zita, melski už mus!
Šv. Zita, šventoji mergele,
Šv. Zita, italų žemės pažiba,
Šv. Zita, tarnaičių globėja,
Šv. Zita, pamaldumo pavyzdy,
Šv. Zita, uoli šv. Mišių lankytoja,
Šv. Zita, maldos pavyzdy,
Šv. Zita, paklusnumo pavyzdy,
Šv. Zita, darbštumo pavyzdy,
Šv. Zita, gerumo pavyzdy,
Šv. Zita, visą gyvenimą su Dievu susivienijusioji,
Šv. Zita, kontempliacijos malone besidžiaugiančioji,
Šv. Zita, stebuklais garsėjančioji,
Šv. Zita, tarnaitės darbų naštą pakeliančioji,
Šv. Zita, neturte gyvenančioji,
Šv. Zita, gailestingumo darbais pagarsėjusioji,
Šv. Zita, tikru nuolankumu spinduliuojančioji ,
Kad būtume verti Kristaus, – Šv. Zita, išmelsk mums Dievo malonę,
Kad mylėtume Dievą ir artimą,
Kad sujungtume darbą ir maldą,
Kad nuolankiai tarnautume Dievui,
Kad mūsų darbas priartintų mus prie Dievo,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventoji Zita!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės.
Šv. Zita, savo gyvenimu užsitarnavai, kad Kristus, priimdamas tave danguje, ištarė šiuos žodžius: „Ištikimoji ir geroji tarnaite, už tai, kad buvai ištikima mažuose dalykuose, iškeliu tave į tavo Viešpaties džiaugsmą.”
Išprašyk mums Išganytojo malonę, kad tarnautume Dievui , dirbdami savo dabartinį darbą, ir netrokšdami pasaulietiškų dalykų ištikimai vykdytume mums patikėtas pareigas. Amen

Balandžio 27 d, minima Šventoji Zita (1218 1272) Luka, Italija
VERTĖ: iš lenkų kalbos Natalija Maciulevičienė