ŠV. URŠULĖS IR JOS BENDRAŽYGIŲ MERGELIŲ KANKINIŲ LITANIJA                INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Motina Mergele, melski už mus!
Mergelių Motina, melski už mus!
Kankinių Motina, melski už mus!
Dievo mergelių Motina, melski už mus!
Jėzaus Kristaus sužadėtinių Motina, melski už mus!
Visi Dievo šventieji ir šventosios, melskitės už mus!

Šventoji Uršule, melski už mus!
Šv. Uršule, išmintingoji mergele,
Šv. Uršule, tvirtoji mergele,
Šv. Uršule, dvasios vaisių nešanti mergele,
Šv. Uršule, iš tūkstančių pasirinktoji,
Šv. Uršule, vaisingasis alyvmedi,
Šv. Uršule, triumfo palme,
Šv. Uršule, Dangaus šviesa,
Šv. Uršule, mistini pergalės laurų vainike,
Šv. Uršule, amžinai tyra didžioji mergele,
Šv. Uršule, karaliaus dukra,
Šv. Uršule, mergelių vadove,
Šv. Uršule, didvyriškų kankinių vedle,
Šv. Uršule, krikščionių Debora, mergele pranaše ir kovotoja,
Šv. Uršule, Naujosios Sandoros Judita, narsioji ir teisingoji mergele,
Šv. Uršule, Dievo Apvaizdai paklusnioji,
Šv. Uršule, pastovumo stebukle,
Šv. Uršule, kuklumo šventove,
Šv. Uršule, pamaldumo atspindy,
Šv. Uršule, Dievo mokslo mylėtoja,
Šv. Uršule, gailestingosios meilės sužeista mylimoji,
Šv. Uršule, mirtį nugalėjusioji,
Visos šventosios mergelės, šv. Uršulės bendražygės, melskitės už mus!
Amžinojo dangiškojo Tėvo dukterys,
Šventosios Dvasios šventovės,
Mergelės, tvirtu tikėjimu stipriosios,
Dvasia ugningosios,
Gailestingumo darbais užsidegusios,
Meile liepsnojančios,
Šv. Uršulės bendražygės kovoje,
Nenugalimasis legione,
Pragarą bauginanti kariauna,
Triumfuojanti kariauna,
Drąsios mūšyje su priešu,
Gudresnės už žaltį,
Neklastingos kaip balandžiai,
Už savąjį Dievą pasiaukojusi kaimene,
Dieviškojo Avinėlio aukos,
Vertos pasitikėjimo savo išpažinimu,
Kankinystėje iki galo ištvermingosios,
Kovos dėl skaistumo aukos,
Avelės, Dievo Avinėlį lydinčios mergelės,
Nekaltųjų pulke,
Spindinti kaimene,
Avelės, tarp vilkų išsaugotos,
Rožės, tarp erškėčių gimusios,
Dievo Sūnaus sužadėtinės,
Skaisčios ir šviesios mokinės,
Dangiškosios tyrumo lelijos,
Tyrumo sergėtojos,
Nekaltybės kankinės,
Mergelės, pasiekusios uostą nuskendus laivui,
Grįžusios į tėvynę iš tremties,
Už savo mirtį nemirtingumu apdovanotosios,
Garbingosios viešnios Karalių Karaliaus menėse,
Amžinai gyvosios Ostijos,
Rojaus buveinės,
Džiaugsmo kupinas chore,
Švelniai spinduliuojančios žvaigždės,
Tiesos žiburia,
Negęstantys šviesuliai,
Angelų sekėjos,
Patriarchų sekėjos,
Apaštalų bičiulės,
Kankinių giminaitės,
Išpažinėjų bendražygės,
Mergelių seserys,
Visų šventųjų draugės,
Besidalijančios savo nuopelnais,
Jus gerbiančių sielų gynėjos,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventoji Uršule ir mergelės bendražygės kankinės!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės.
Dieve, suteikęs Tau pasišventusioms mergelėms ir jų vadovei šv. Uršulei drąsos stoti į nepaprastą kovą, kurioje savo kankinystės pergale jos pasiekė dangiškąją šlovę, meldžiame Tavo malonių per užtarimą tų, kurios perėjo mirties vartus ir su Tavimi triumfuoja danguje. Per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį, kuris, būdamas Dievas, su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

Šventoji Uršulė ir jos bendražygės mergelės kankinės
Mirė 383 metais Kelne,Vokietijoje
Pedagogų, mergaičių, našlaičių, mergaičių ir moterų ugdymo, drabužių pardavėjų ir lankininkų globėjos. Meldžiamasi prašant laimingos santuokos, šventos mirties ir apsaugos nuo laivų sudužimo.
Iš anglų, lenkų ir prancūzų kalbų vertė JB, kun.MMSJ