BESILAUKIANČIOSIOS ŠVČ. MARIJOS  LITANIJA                                        INDEX

Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

- Šventoji Marija, melski už mus!
- Besilaukiančioji Jėzaus Motina, melski už mus!
- Emanuelio Motina, melski už mus!
- Tėvo malonių laiminčioji Motina, melski už mus!
- Visų motinų Motina, melski už mus!
- Šventosios Dvasios išrinktoji, melski už mus!
- Dievo meilės pasiuntine, melski už mus!
- Naujosios Evangelizacijos švytinti žvaigžde, melski už mus!
- Kantrybės pavyzdy, melski už mus!
- Saugaus gyvenimo versme, melski už mus!
- Pažemintųjų ir paniekintųjų stiprybe, melski už mus!
- Apleistųjų ir nuliūdusiųjų prieglobsti, melski už mus!
- Mergelių pažiba, melski už mus!
- Gimdyvių pagalba, melski už mus!
- Motinų ir nėščiųjų globėja, melski už mus!
- Bevaikių šeimų viltie, melski už mus!
- Vienišų motinų guodėja, melski už mus!
- Vienišų tėvų guodėja, melski už mus!
- Sunkiai gyvenančių šeimų priebėga, melski už mus!
- Negandos ištiktų šeimų gelbėtoja, melski už mus!
- Visų kenčiančiųjų ramintoja, melski už mus!
- Jaunimo globėja, melski už mus!
- Tikėjimo saugotoja, melski už mus!
- Mūsų vilties švytury, melski už mus!
- Mūsų meilės gaivintoja, melski už mus!
- Taikos ir gėrio teikėja, melski už mus!
- Taikos Kunigaikščio būstine, melski už mus!
- Dievo šventykla, melski už mus!
- Sandoros skrynia, melski už mus!
- Malonėmis apdovanotoji melski už mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Kūdikėlio laukiančioji Motina, kūdikių gyvybės saugotoja!
Melski už mus, kurie šaukiamės Tavo pagalbos!

Melskimės - Viešpatie Jėzau Kristau, iš begalinės savo meilės Tu davei mums Mariją kaip Motiną, kad mumyse gaivintų tikėjimą ir pradėtą naują gyvybę; padaryk, meldžiame, kad klusniai vykdydami savo krikščioniškas pareigas ir dažnai naudodamiesi šventais sakramentais, sulauktume apdovanojimo danguje. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.