ŠVENTOJO MAURICIJAUS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus,
Šventoji Marija, kankinių Karaliene, melski už mus
Šv. Mauricijaus šlovingieji bičiuliai kankiniai, melskite už mus
Šv. Egzuperai, šv. Kaudidai, šv. Mauricijaus bičiuliai, melskite už mus
šv. Aleksandrai, šv. Inocentai, šv. Mauricijaus kareiviai, melskite už mus
šv. Viktorai, šv. Orsai, šventieji Tėbų kankiniai, melskite už mus

Šventasis Mauricijau, melski už mus
Šv. Mauricijau, neįveikiamas tikėjimo galiūne,
Šv. Mauricijau, šlovingasis kankiny,
Šv. Mauricijau, angelų bičiuli,
Šv. Mauricijau, drąsusis tikėjimo gynėjau,
Šv. Mauricijau, degantis Dievo meile,
Šv. Mauricijau, Tėbų legiono vade,
Šv. Mauricijau, visko dėl meilės Jėzui atsisakęs,
Šv. Mauricijau, mokęs, kad geriau mirti nekaltam, nei gyventi nusidėjus prieš tikėjimą,
Šv. Mauricijau, iki mirties ištikimas tikėjimui likęs,
Šv. Mauricijau, verčiau pasirinkęs kankinystę nei garbę,
Šv. Mauricijau, daužomas vėzdais už Jėzaus meilę kentėjęs,
Šv. Mauricijau, dėl tikėjimo į Jėzų nukirsdintas,
Šv. Mauricijau, savo tikėjimu imperatoriaus Eruklėjaus tironiją nugalėjęs,
Šv. Mauricijau, iš Viešpaties teisingumo karūną, pažadėtą jį mylintiems, gavęs,
Šv. Mauricijau, meilumo pavyzdy,
Šv. Mauricijau, tvirtumo pavyzdy,
Šv. Mauricijau, gailestingosios meilės pavyzdy,
Šv. Mauricijau, uolumo pavyzdy,
Šv. Mauricijau, ištikimybės pavyzdy,
Šv. Mauricijau, apsimarinimo pavyzdy,
Šv. Mauricijau, nuolankumo pavyzdy,
Šv. Mauricijau, dosnumo pavyzdy,
Šv. Mauricijau, Alpių karinių pajėgų globėjau,
Šv. Mauricijau, kareivių pavyzdy,
Šv. Mauricijau, karių globėjau,
Šv. Mauricijau, našlaičių tėve,
Šv. Mauricijau, atmestųjų gynėjau,
Šv. Mauricijau, silpnųjų parama,
Šv. Mauricijau, sergančiųjų sveikata,
Šv. Mauricijau, galingas podagra sergančių gydytojau,
Šv. Mauricijau, dėl kurio vardo bėga šalin velnias,
Šv. Mauricijau, nusidėjėlių gynėjau,
Šv. Mauricijau, kenčiančiųjų paguoda,
Šv. Mauricijau, pagalba šiandienos rūpesčiuose,
Šv. Mauricijau, ištikima pagalba tavimi pasitikinčiųjų,
Šv. Mauricijau, mūsų gynėjau mirties valandą,
Šv. Mauricijau, mirties valandą apsaugantis, kad išganyti būtume,
Šv. Mauricijau, mūsų visų laikų viltie,
Šv. Mauricijau, Šveicarijos garbe,
Šv. Mauricijau, tau pavestųjų švelnusis tėve,
Šv. Mauricijau, mūsų tikėjimo pavyzdy,
Šv. Mauricijau, mūsų globėjau,
Šventieji Tėbų kankiniai, kurie verčiau pasirinkę mirti nei gyventi kaltėje prieš tikėjimą, melskite už mus
Šventieji Tėbų kankiniai, užmuštieji kaip švelnūs ėriukai,
Šventieji Tėbų kankiniai, išmelskit mums gyvą ir veiklų tikėjimą,
Šventieji Tėbų kankiniai, išmelskit mums stiprybės,
Šventieji Tėbų kankiniai, išmelskit mums patarimo dovaną,
Šventieji Tėbų kankiniai, išmelskit mums Dievo baimės dovaną,
Šventieji Tėbų kankiniai, išmelskit mums malonę nugalėti savo aistras,
Šventieji Tėbų kankiniai, išmelskit mums malonę atsispirti pagundoms,
Šventieji Tėbų kankiniai, išmelskit mums malonę verčiau mirti negu išsižadėti savo tikėjimo,
Šventieji Tėbų kankiniai, melskite apsaugos šventajam Tėvui ir Katalikų Bažnyčiai,
Šventieji Tėbų kankiniai, melskite paramos vyskupams ir dvasininkams, ypač Šveicarijoje ir Prancūzijoje,
Šventieji Tėbų kankiniai, melskite apsaugos tiems, kurie jus pagerbia,
Šventieji Tėbų kankiniai, melskite tikėjimo palaikymo mūsų šalies, bei Šveicarijos ir Prancūzijos tikintiesiems,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Mauricijau!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės:
Viešpatie Jėzau, kvietęs „Ieškokite ir rasite, belskitės ir jums bus atidaryta!", šventojo kankinio Mauricijaus, iškalbingo Tavo Evangelijos liudytojo iki pat mirties, užtarimu, suteik mums tai, ko silpni būdami nedrįstame tikėtis. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen.

Šventasis Mauricijus gimė III amžiuje, Tėbuose, Egipte, mirė 287 m. Šveicarijoje.
Alpių karinių pajėgų, armijos, kareivių, pėstininkų, ginkluotės, dizainerių, dažytojų, nuo podagros ir mėšlungio, popiežiškos šveicarų gvardijos, ginklakalių, audėjų, Šveicarijos ir įvairių šalių globėjas.I
š italų ir prancūzų kalbų vertė JB, kun.Mindaugas Malinauskas SJ.