ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison!
Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus!
Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, kuris išsirinkai šventąjį Joną Krikštytoją, ----- pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, kuris pašventinai Joną Krikštytoją,
Šventoji Dvasia, Dieve, kuri pripildei šventąjį Joną Krikštytoją,
Šventoji Trejybe, vienas Dieve,
Šventoji Marija, kuri aplankei Zachariją, melski už mus!
Šventoji Marija, kuri pasveikinai Elzbietą,
Šventoji Marija, kuri pradžiuginai šventąjį Joną Krikštytoją,
Šventasis Jonai Krikštytojau,
Šventasis Jonai Krikštytojau, džiūgavęs savo motinos įsčiose,
kupinas Šventosios Dvasios,
pirmasis iš tikinčiųjų,
daugelį pradžiuginęs kūdiki,
Aukščiausiojo Pranaše,
Elijo dvasios ir galybės paveldėtojau,
vilkėjęs kupranugario vilnų apdaru,
maitinęsis skėriais ir lauko medumi,
Dievo siųstas skelbti, jog prisiartino dangaus karalystė,
skelbęs atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti,
krikštijęs Jordano upėje,
nutiesęs Viešpačiui kelią,
didžiausias tarp gimusių iš moterų,
daugelio palaikytas Kristumi,
priekaištavęs Erodui,
įmestas į kalėjimą,
nukirsdintas už Tiesą,
kankinio mirtimi paliudijęs Kristų,
prirengęs Viešpačiui tobulą tautą,
didis Viešpaties akyse,
Dievo Avinėli, kurį parodė šventasis Jonas Krikštytojas, atleisk mums Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris atėjai pas šventąjį Joną Krikštytoją, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris buvai pakrikštytas šventojo Jono Krikštytojo, pasigailėk mūsų!

K: Buvo Dievo siųstas žmogus, vardu Jonas.
A: Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų Šviesą.

Melskimės
Visagali Dieve, Tu šventąjį Joną Krikštytoją padarei Pranašu, Apaštalu ir Kankiniu;
maldaujame Tave, subrandink mumyse tikrų atsivertimo vaisių, kad, kaip ir jis, augdami
Jėzaus pažinimu ir meile, gyventume ir mirtume tam Dievo Avinėliui, kuris panaikino
pasaulio nuodėmes ir su Tavimi gyvena bei viešpatauja per amžius. Amen.