ŠVENTOJO ŠARBELIO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, Dievo malonių tarpininke, melski už mus!
Šventasis Juozapai, dvasinį gyvenimą gyvenančių žmonių globėjau, melski už mus!

Šventasis Šarbeli, melski už mus!
Šv. Šarbeli, dėl Dievo nuo savo tėvų didvyriškai atsiskyręs,
Šv. Šarbeli, Dievo atsiskyrėli,
Šv. Šarbeli, gilaus vidinio gyvenimo vyre,
Šv. Šarbeli, į Dievo malonę ištikimai atsiliepęs,
Šv. Šarbeli, ištikimasis Dievo drauge,
Šv. Šarbeli, Kryžiaus mylėtojau,
Šv. Šarbeli, mylintis ir uolus Išganytojo sekėjau,
Šv. Šarbeli, į Viešpaties rankas visiškai atsidavęs,
Šv. Šarbeli, susivienijęs su Kristumi, paaukotu kaip Ostija ant patenos,
Šv. Šarbeli, kaip Libano kedras ištvermingai Dievui tarnavęs ,
Šv. Šarbeli, savo gyvenimu Išganytojo gyvenimą priminęs,
Šv. Šarbeli, stebukle iš Švč. Trejybės malonės,
Šv. Šarbeli, pranašystės Dvasios pripildytas,

Šv. Šarbeli, angele, žmogaus prigimtimi prisidengęs,
Šv. Šarbeli, Bažnyčios šviesa,
Šv. Šarbeli, brangusis aromate, į pasaulį įsiveržęs,
Šv. Šarbeli, brangusis pašvęstojo gyvenimo vainike,
Šv. Šarbeli, dangiškos išminties šventove,
Šv. Šarbeli, kantrybės rože,
Šv. Šarbeli, kvapnusis Libano kedrų smilkale,
Šv. Šarbeli, nusižeminimo žibuokle,
Šv. Šarbeli, romusis avinėli meilės ir užuojautos kupina širdimi,
Šv. Šarbeli, skambusis balse, žadinantis sąžinę,
Šv. Šarbeli, spindintis šventumo perle,
Šv. Šarbeli, dieviškojo gailestingumo kupinas šaltini,
Šv. Šarbeli, šventumo žvaigžde mūsų neramiais laikais,
Šv. Šarbeli, švytury, apšviečiantis ir atnaujinantis Dievo Bažnyčią,
Šv. Šarbeli, taurusis balzame, į pasaulį sklindantis,
Šv. Šarbeli, tyrasis pavasario šaltini, visų troškulį malšinantis,
Šv. Šarbeli, vaistai sielai ir kūnui išgydyti,
Šv. Šarbeli, Maronitų Bažnyčios garbe,
Šv. Šarbeli, neįkainojamas vienuolių brangakmeni,
Šv. Šarbeli, brangioji ir amžinoji šlove,
Šv. Šarbeli, visų laikų turte ir pasididžiavime,

Šv. Šarbeli, pamaldumu šventajam Altoriui degęs,
Šv. Šarbeli, per šv. Mišias tobulai susikaupęs,
Šv. Šarbeli, Švenčiausiojo Sakramento tarne ir garbintojau,
Šv. Šarbeli, pamaldumo pavyzdy, stebinantis dviejų valandų padėka priėmus Kristaus Kūną,
Šv. Šarbeli, ištikimasis Nekalčiausiosios Mergelės gerbėjau ir tarne,
Šv. Šarbeli, kasdienio Šventojo Rožinio maldininke,
Šv. Šarbeli, vienuolyno regulos stropiai laikęsis,
Šv. Šarbeli, kruopštusis Šventojo Rašto skaitytojau,
Šv. Šarbeli, Kryžiaus slėpinių kontempliuotojau,
Šv. Šarbeli, pamaldumo, darbštumo, tikėjimo ir meilės didvyri,
Šv. Šarbeli, uolusis dieviškumo šlovintojau,

Šv. Šarbeli, sielos paprastumu apdovanotasis,
Šv. Šarbeli, dosnumo pavyzdy,
Šv. Šarbeli, miręs pasauliui, tobulai nuo savęs atsiribojęs,
Šv. Šarbeli, visų šio pasaulio turtų atsisakęs,
Šv. Šarbeli, šaltį ir miego trūkumą ištvėręs,
Šv. Šarbeli, nekaltasis ir klusnusis visokių pagyrų akivaizdoje,
Šv. Šarbeli, pažeminimų godžiai troškęs,
Šv. Šarbeli, visus sunkumus priėmęs ir mėgęs,
Šv. Šarbeli, nuolat susilaikęs ir pasninkavęs,
Šv. Šarbeli, nuolatinės maldos siela,
Šv. Šarbeli, atjautos kupina širdie,
Šv. Šarbeli, skaistusis ir klusnusis,
Šv. Šarbeli, susilaikymo pavyzdy,
Šv. Šarbeli, nuolatinei tylai susitelkęs,
Šv. Šarbeli, tobulo neturto vienuoli,
Šv. Šarbeli, prie sunkumų ir nuovargio pripratęs,
Šv. Šarbeli, dėl savo ypatingo skaistumo ir klusnumo visų pagyrimų vertasis,
Šv. Šarbeli, kankinių drąsos paveldėtojau,
Šv. Šarbeli, tobulai klusnus vienuoli,
Šv. Šarbeli, visiško savęs dovanojimo Dievui galiūne,
Šv. Šarbeli, visiško savęs išsižadėjimo siela,
Šv. Šarbeli, tobulumo įvaizdi, duotas mūsų amžiaus žmonijai,
Šv. Šarbeli, Dievo troškimo kankiny,
Šv. Šarbeli, paprastas žmogau, mylintis ir visas kančias dėl meilės priimantis,

Šv. Šarbeli, malonės mokytojau,
Šv. Šarbeli, dosnusis geradary, laiminantis kūriniją,
Šv. Šarbeli, apmarintojo gyvenimo skelbėjau,
Šv. Šarbeli, džiaugsme artimajam,
Šv. Šarbeli, gabusis išpažinėjau, sielas kaip atverstą knygą skaitęs,
Šv. Šarbeli, ugningasis apaštale, išgelbėti sielas troškęs,
Šv. Šarbeli, tikinčiųjų maldoms atidus užtarėjau,
Šv. Šarbeli, įžvalgumo dovana apdovanotasis,

Šv. Šarbeli, miręs Kūčių vakarą, meilės sudegintas,
Šv. Šarbeli, kurio kapas spindėjo šlovinga dangiška šviesa,
Šv. Šarbeli, kurio kūnas liko negendantis,
Šv. Šarbeli, visų drauge,
Šv. Šarbeli, viso pasaulio šventasis gydytojau,
Šv. Šarbeli, ypatingas padėjėjau mirštančiajam,
Šv. Šarbeli, tikinčiųjų maldų maloningai išklausantis,
Šv. Šarbeli, gyvasis Dievo stebukle, mūsų tikėjimą stiprinantis,
Šv. Šarbeli, neįtikėtinais stebuklais garsėjantis,
Šv. Šarbeli, kūno ir sielos gydytojau,
Šv. Šarbeli, užtariantis visus, tikinčiuosius ir netikinčiuosius,
Šv. Šarbeli, pavyzdy šių laikų žmonijai,

Nuo visokio kūno ir sielos blogio, šv. Šarbeli, apsaugok mus!
Per savo užtarimą, šv. Šarbeli, apsaugok mus!
Per visą savo gyvenimą, šv. Šarbeli, apsaugok mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Dievo atsiskyrėli Šarbeli.
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės. Visų švenčiausias ir šventojo Šarbelio pašlovintas Viešpatie, suteik mums, sekantiems jo pavyzdžiu, meilės Dievui ir artimui bei tarnystės Tau malonių. Jo užtarimu išgirsk mūsų prašymus ir apsaugok mus nuo visokių kūno ir sielos pavojų. Amen.

Šv. Šarbelis Maklufas (Charbel arba Sharbel Maklouf) Maronitų katalikų vienuolis, 1828 -1898, Libane.
Daugelio dalykų globėjas ir stebukladarys.
I
š anglų kalbos vertė Rūta Endrijaitytė, iš lenkų, prancūzų, italų, čekų kalbų kun.MMSJ.