PALAIMINTOSIOS KAROLINOS KUZKOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Mergelių Mergele, melski už mus!

Palaimintoji Karolina, melski už mus!
Pal. Karolina, lenkų žemės gėle,
Pal. Karolina, skaistumą apgynusioji kankine,
Pal. Karolina, savo kūną kaip Šventosios Dvasios šventovę sergėjusi,
Pal. Karolina, Kristaus Kryžiaus apaštale,
Pal. Karolina, Evangelijos liudytoja,
Pal. Karolina, tikrojo pamaldumo mokytoja,
Pal. Karolina, ištikimos tarnystės artimiesiems pavyzdy,
Pal. Karolina, rūpinimosi tėvais pavyzdy,
Pal. Karolina, uolioji vaikų mokytoja,
Pal. Karolina, gerumo apaštale,
Pal. Karolina, šventojo rožinio gerbėja,
Pal. Karolina, gyvojo tikėjimo pavyzdy,
Pal. Karolina, darbštumo pavyzdy,
Pal. Karolina, pagarbumo pavyzdy,
Pal. Karolina, nuoširdžios draugystės pavyzdy,
Pal. Karolina, namų bažnyčios sergėtoja,
Pal. Karolina, jautrioji nuskriaustųjų guodėja,
Pal. Karolina, paklydusiųjų šviesa,
Pal. Karolina, sunkiai dirbančių ūkininkų globėja,
Pal. Karolina, jaunimo globėja,
Pal. Karolina, vadove kelyje į šventumą,
Per palaimintosios Karolinos nuopelnus
-Meldžiam Tave, Viešpatie!
Ištikimybės tikėjimui
Paklusnumo Dievo Žodžiui
Išminties priimant svarbius sprendimus
Gebėjimo tinkamai naudotis dovanotais talentais
Gebėjimo siekti gėrio
Stiprybės sunkią valandą
Paguodos liūdesyje ir kančiose
Dvasios tvirtumo abejonių akimirkomis
Ištvermės kančiose
Sąžinės jautrumo
Ištikimybės Dievui, artimiesiems ir sau

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, palaimintoji Karolina!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės.
Visagali gailestingasis Dieve, davęs mums palaimintąją Karoliną, mergelę ir kankinę, kaip spindintį maldos, skaistumo ir darbštumo pavyzdį, padaryk, kad, jos užtariami, čia, žemėje, sektume jos dorybėmis ir kartu su ja galėtume džiaugtis amžinąja laime danguje. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Palaimintoji Karolina Kuzka (Kózka) gimė 1898 m. mirė 1914 m. Valrudoje, Mažojoje Lenkijoje, dabartinė Lenkijos teritorija.
Kankinė ir mergelė, Lenkiškoji Marija Goreti, rusų kareivio nužudyta.
Prievartos aukų, jaunimo,ūkininkų, Tyrų širdžių judėjimo globėja.
Iš lenkų kalbos vertė Natalija Maciulevičienė, Kun Mindaugas Malinauskas SJ