ŠVENTOJO JUSTINO KANKINIO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Kankinių Karaliene, melski už mus!
Šventieji kankiniai, melskite už mus!

Šventasis Justinai, melski už mus!
Šv. Justinai, nuo vaikystės kilniai mokytas įvairių mokslų,
Šv. Justinai, intelektualiai alkęs ir troškęs sekti filosofų pėdomis, pasiekti Dievą, bet vėl ir vėl nusivylęs jomis,
Šv. Justinai, bebaimių krikščionių kankinių patrauktas domėtis jų tyru tikėjimu,
Šv. Justinai, seno krikščionio palydėtas link tikėjimo,
Šv. Justinai, išmintingosios Dievo šviesos apšviestasis, pažinti tikrąjį Dievą,
Šv. Justinai, trisdešimtmetis atsidavęs visiškai tikėjimui,
Šv. Justinai, dėl meilės Dievui visų žemiškų gėrybių atsisakęs,
Šv. Justinai, Dievo įsakymų ištikimai laikytis išmokęs,
Šv. Justinai, tiesa, gyvenimą Kristuje patvirtinanti,
Šv. Justinai, sekdamas Viešpatį, palikęs graikų išmintį ir ieškojęs tikrosios Dievo garbės,
Šv. Justinai, atradęs Dievo išmintį ir pilną proto šviesą krikščionių tikėjime,
Šv. Justinai, matęs Dievo apreiškimą kaip žmogaus protavimo išbaigimą,
Šv. Justinai, vienas pirmųjų sutaikinęs tikėjimą ir protą,
Šv. Justinai, davęs krikščionybei protingą paaiškinimą,
Šv. Justinai, paaiškinęs krikščionių apeigų prasmę,
Šv. Justinai, parodęs krikščionis kaip geresnius piliečius, taikius ir įstatymams paklusnius žmones,
Šv. Justinai, Viešpaties padarytas nauju tiesos pasiuntiniu,
Šv. Justinai, Kristaus tiesų išpildytojau,
Šv. Justinai, Šventosios Dvasios inde,
Šv. Justinai, Dievo dovanų gausybės inde,
Šv. Justinai, pasirinktas, darbams gelbėti žmoniją,
Šv. Justinai, negęstantis žibury, Dievo šviesa spindintis,
Šv. Justinai, apaštališkosios šlovės paveldėtojau,
Šv. Justinai, Dievo šviesos žibury,
Šv. Justinai, iš Viešpaties Jėzaus malonę ir jėgą gavęs,
Šv. Justinai, dangaus proto iš aukštybių gavęs,
Šv. Justinai, priimdamas Kristaus jungą, gavęs išganymą iš Aukščiausiojo Viešpaties,
Šv. Justinai, visą save atidavęs Dievui,
Šv. Justinai, Dievą tikrai mylėjęs labiau už viską ir tik Jam vienam puikiai tarnavęs,
Šv. Justinai, Švenčiausiajai Trejybei ne žodžiais, bet savimi pačiu kaip auka, giedojęs,
Šv. Justinai, kurio išpažinimas Kristaus Bažnyčią puošia,
Šv. Justinai, dorybingo gyvenimo mylėtojau,
Šv. Justinai, kriščioniškųjų dorybių saugotojau,
Šv. Justinai, paklydusius į tiesos kelią atvedęs,
Šv. Justinai, pramatytas būti tyros sielos,
Šv. Justinai, savo nuostabiu gyvenimu spindėjęs kaip spindinti šviesa,
Šv. Justinai, turėjęs Dievo dovanų turtus ir buvęs geras ir ištikimas tarnas,
Šv. Justinai, gausinęs tau duotus talentus ir nenuilstamai dirbęs savo Viešpačiui,
Šv. Justinai, deimante tvirtasis, nepajudinamu tikėjimu spindintis,
Šv. Justinai, Dievo malonių saugotojau,
Šv. Justinai, kuris Dievo patikėtus talentus padauginęs šimteriopai,
Šv. Justinai, ištikimu pamaldumu besidžiaugęs,
Šv. Justinai, nenykstamą lobį Danguje susikrovęs,
Šv. Justinai, Kristaus Kryžiumi prieš velnio klastas atsilaikęs,
Šv. Justinai, tikrojo Dievo tiesų drąsus skelbėjau,
Šv. Justinai, visą pasaulį maldoje prieš Dievą užtaręs,
Šv. Justinai, tikrąjį tikėjimą saugoti mokinęs,
Šv. Justinai, negailėdamas gyvybės, ištikimai Kristui tarnavęs,
Šv. Justinai, rūpestingasis Dievo klusnumo diegėjau,
Šv. Justinai, su dideliu uolumo skelbęs Evangeliją,
Šv. Justinai, tikrasis Kristaus tiesos skelbėjau,
Šv. Justinai, stiprinamas Aukščiausiojo galios ir apšviestas šventojo Krikšto, drąsiai skelbęs Kristų Dievą,
Šv. Justinai, kupinas Dievo malonės, visą savo gyvenimą atidavęs Viešpaties tarnystei,
Šv. Justinai, trokšdamas visų išganymo, atvedęs daug sielų pas Kristų ir į dangaus karalystę,
Šv. Justinai, Dievo žodžio skelbėjau pagonių šalyse,
Šv. Justinai, skelbdamas Kristaus Evangeliją netikintiems žmonėms pavertęs juos Kristaus avinėliais,
Šv. Justinai, išmintingus žodžius pasėjęs kaip gelbstinčio tikėjimo sėklas tarp netikinčiųjų,
Šv. Justinai, skelbęs džiugiąją žinią apie Kristų ir apie krikščionių persekiojimo pabaigą,
Šv. Justinai, Kristaus tiesos apreiškimo vedamas, saugojęs taiką Bažnyčioje,
Šv. Justinai, savo Apologija demaskavęs krikščionims metamų kaltinimų klaidingumą ir nutraukęs imperatoriaus vykdomą krikščionių persekiojimą,
Šv. Justinai, išsklaidęs bedievystės audrą ir savo dieviškai įkvėptais žodžiais daugelį atvedęs į krikščionių tikėjimą,
Šv. Justinai, Dievo išrinktas skelbti pagonims tiesos,
Šv. Justinai, daugelį atvedęs pažinti Dievo sūnų,
Šv. Justinai, dėl Kristaus mokymo nenuilstamai darbavęsis,
Šv. Justinai, Evangelijos mokymą pagonių kraštams skelbęs,
Šv. Justinai, Kristaus Prisikėlimą džiaugsmingai skelbęs,
Šv. Justinai, Kristaus šviesa netikinčius apšvietęs,
Šv. Justinai, Kristaus tikėjimo nepajudinamas išpažinėjau ir bebaimis skelbėjau,
Šv. Justinai, ištvermės aukštybes visiems parodęs,
Šv. Justinai, įtvirtinęs nesunaikinamą tikėjimą,
Šv. Justinai, visus melagingus mokymus išaiškinęs,
Šv. Justinai, žaibe, nutrenkiantis ereziją,
Šv. Justinai, atkaklus erezijų naikintojau,
Šv. Justinai, priešų klastas prieš žmonių giminę atskleidęs,
Šv. Justinai, priešų sukilimą sutriuškinęs,
Šv. Justinai, rinktiniu nugalėtoju pasirodęs,
Šv. Justinai, sąžiningas netikėjimo smerkėjau,
Šv. Justinai, atmetęs pagoniškas ir eretiškas doktrinas, uoliai ginantis krikščioniškojo mokymo tiesas ir išganingąjį veikimą,
Šv. Justinai, Dievui prieštaraujančių stabų sunaikintojau,
Šv. Justinai, savo raštais laimėjęs daugybe pagonių atsivertimų,
Šv. Justinai, atskleidęs pagonių mąstytojų menką išprusimą,
Šv. Justinai, skelbęs drąsiai savo krikščionišką tikėjimą nepakantumo ir persekiojimų akivaizdoje,
Šv. Justinai, reikalavęs išlaisvinti brolius krikščionis,
Šv. Justinai, stebuklingo gyvenimo ir kankinio gyvenimo pabaigos,
Šv. Justinai, aptiktas kaip grėsmė pagonių religijai ir verčiamas garbinti stabus,
Šv. Justinai, drąsiai stojęs visos imperijos filosofų nuomonių iššūkiui,
Šv. Justinai, nieko labiau nevertinęs kaip kentėti dėl Kristaus,
Šv. Justinai, bandytas atsižadėti savo tikėjimo,
Šv. Justinai, atsisakęs garbinti dievaičius,
Šv. Justinai, ištvermingo tikėjimo mirties akivaizdoje,
Šv. Justinai, nebijojęs melagingų kaltinimų, kuriuos prieš imperatoriaus teismą pateikė žemės galingieji,
Šv. Justinai, ištverdamas daugybę kankinimų dėl už mus nukryžiuoto Viešpaties ant kryžiaus, džiaugsmingai šaukęs: Aleliuja,
Šv. Justinai, nukirsdintas imperatoriaus sprendimu,
Šv. Justinai, už Kristų savo sielą atidavęs,
Šv. Justinai, dirbęs dėl žmonių išganymo ir gavęs kankinio vainiką,
Šv. Justinai, su šventaisiais prieš Dievo sostą stovintis,
Šv. Justinai, priėmęs iš Visagalio rankos teisumo vainiką,
Šv. Justinai, kurio vardas Dangaus aukštybėse išaukštintas,
Šv. Justinai, įžengęs į Viešpaties džiaugsmą,
Šv. Justinai, Aukščiausiojo miesto gyventojau,
Šv. Justinai, dangiškosios palaimos malone besimėgaujantis,
Šv. Justinai, dangiškųjų turtų paveldėtojau,
Šv. Justinai, kurio darbus ir triūsą dėl Dievo garbės, daugelio žodžiai negali teisingai įvertinti,
Šv. Justinai, stovintis priešais Šlovės Karaliaus sostą ir besimeldžiantis už mus,
Šv. Justinai, tvirtas krikščionių užtarėjau,
Šv. Justinai, tau besimeldžiantiems skubantis gelbėti,
Šv. Justinai, ieškančiųjų išgelbėjimo vedly,
Šv. Justinai, šviesos švytury, kuris apšviečia tikinčiųjų širdis ir veda tuos, kurie tavęs šaukiasi, pagal Dievo mintį,
Šv. Justinai, nesugriaunama siena, ginanti nuo visų nelaimių ir sielvartų, visiems, kurie stengiasi prieiti prie tavęs maldomis,
Šv. Justinai, Dievo žvaigžde, rodanti kelią, kaip pagarbinti Dievą ir jam tarnauti, visiems, kurie trokšta išganymo,
Šv. Justinai, tiesos ieškotojų bičiuli,
Šv. Justinai, visų vargstančių ir kenčiančių užtarėjau,
Šv. Justinai, tikėjimą pastiprinantis ir viltį sutvirtinantis,
Šv. Justinai, tikrojo Dievo garbinimo mokytojau,
Šv. Justinai, vieninteliame Kristuje paguodos ieškoti mokantis,
Šv. Justinai, kantrybės ir nuolankumo mokytojau,
Šv. Justinai, kelią į išgelbėjimą mums rodantis,
Šv. Justinai, mūsų kūnų sveikata ir sielų išgelbėjime,
Šv. Justinai, iš tingumo patalo mus žadinantis,
Šv. Justinai, ištikimuosius tiesos šviesa apšviečiantis,
Šv. Justinai, kančiose Dievo šauktis mokantis,
Šv. Justinai, krikščionių apologetų, tikėjimo gynėjų svarbiausiasis pavyzdy ir mokytojau,
Šv. Justinai, sielos ir kūno žaizdas gydantis,
Šv. Justinai, silpnuosius iš aistrų vaduojantis,
Šv. Justinai, neišsenkantis sveikatos ir palaiminimų inde,
Šv. Justinai, nuo priešo žabangų nesunaikinamas gynėjau,
Šv. Justinai, per kurį nelabieji sutramdomi ir sugėdinami,
Šv. Justinai, per kurį Dievas pašlovintas,

Savo šv. kankinio Justino užtarimu, jo pagalbos iš dangaus susilaukti teikis,
Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie.
Savo šv. kankinio Justino užtarimu, pakelti mūsų protus teikis, kad į Tave, Aukščiausiasis, visiškai atsigręžtume,
Savo šv. kankinio Justino užtarimu, mums amžinojo gyvenimo palaimą suteikti tiekis, kad kartu su juo ir visais šventaisiais giedoti Tau: Aleliuja,
Savo šv. kankinio Justino užtarimu, mus į dangiškąją buveinę, nuolat šlovinti Tave, vesti teikis,
Savo šv. kankinio Justino užtarimu, mus nuo visų pagundų apsaugoti ir į išganymo kelią vesti teikis, kad garbintume Tave,
Savo šv. kankinio Justino užtarimu, mus Šventosios Dvasios buveinėmis, giedančiomis tyromis širdimis ir lūpomis „Aleliuja“, padaryti teikis,
Savo šv. kankinio Justino užtarimu, mus, kurie Tave garbiname teisume ir dvasioje, stiprinti teikis,
Savo šv. kankinio Justino užtarimu, mūsų kankintojus nugalėti ir įžūlumo demonus sutriuškinti teikis,
Savo šv. kankinio Justino užtarimu, mūsų sielas gelbėti teikis,
Savo šv. kankinio Justino užtarimu, nuo mūsų bedievybės tamsą, pažinti Kristų, tiesos saulę, visiškai atitolinti teikis,
Savo šv. kankinio Justino užtarimu, malonę suteiki, kad galėtume oriai įveikti žemiškąjį kelią ir, pasiekę dangaus buveines, nepaliaujamai giedotume Tau: Aleliuja.
Savo šv. kankinio Justino užtarimu, visus mūsų nusižengimus atleisti ir mus iš amžinybės kančių išvaduoti teikis, kad su visais šventaisiais Tavo karalystėje giedotume per amžių amžius: Aleliuja,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Justinai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Dieve, kuris per kryžių nuostabiai mokęs šventąjį kankinį Justiną Jėzaus Kristaus žmogiškąjį suvokimą viršinančio pažinimo, suteik mums jo užtarimu malonę, atmetant apgaulę ir klaidą, tapti tvirtiems tikėjime. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

Birželio 1 dieną minimas Šv.Justinas Kankinys. Apie 100 m. Judėja –165 m. Roma. Krikščionių apologetas, filosofas, kankinys.
Filosofų, intelektualų ir jų veiklos globėjas.
I
š rusų, anglų kalbų vertė kun. Mindaugas Malinauskas SJ