ŠV. KOTRYNOS RIČI LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šv. Domininkai, domininkiškos tėve, melski už mus.

Šventoji Kotryna Riči, melski už mus.
Šv. Kotryna Riči, dar vaikystėje nuo pasaulio turtų ir tuštybių pabėgusi,
Šv. Kotryna Riči, nuo ketverių metų uoliai Kristaus kančios meditacijai atsidavusi,
Šv. Kotryna Riči, ankstyvoj vaikystėj apie savo būsimą šventumą pranašiškus ženklus rodžiusi,
Šv. Kotryna Riči, nuo mažų dienų šventojo Rožinio maldai ištikima,
Šv. Kotryna Riči, nuo vaikystės į šv. Dominyko ordiną paskirtoji,
Šv. Kotryna Riči, šventą dominikonų abitą su džiaugsmu priėmusi,
Šv. Kotryna Riči, tobulai vienuolinius įžadus vykdžiusi,
Šv. Kotryna Riči, apsimarinti ir melstis pasišventusi,
Šv. Kotryna Riči, Jėzaus, mergelių Karaliaus, Sužadėtine paskirtoji,
Šv. Kotryna Riči, Dangaus meilės sužadėtine,
Šv. Kotryna Riči, Dievo meilės sudeginta,
Šv. Kotryna Riči, Šventosios Dvasios perkeista širdimi,
Šv. Kotryna Riči, Jėzaus malonių lietumi išpuoštoji,
Šv. Kotryna Riči, keliavusi karališkuoju meilės ir šviesos keliu,
Šv. Kotryna Riči, karštai amžinųjų vestuvių troškusi,
Šv. Kotryna Riči, bendravusi su angelais,
Šv. Kotryna Riči, savo angelo sargo mokyta,
Šv. Kotryna Riči, dažnai su nukryžiuotu Jėzumi kalbėjusi,
Šv. Kotryna Riči, daugybe ekstazių ir pagavų apdovanotoji,
Šv. Kotryna Riči, vidinėmis ir išorinėmis malonėmis apdovanotoji,
Šv. Kotryna Riči, pagrindines mūsų tikėjimo paslaptis regėjimuose patyrusi,
Šv. Kotryna Riči, savo kūne visus Jėzaus kančios skausmus kentėjusi,
Šv. Kotryna Riči, besimokinusi Dievo meilės iš Viešpaties Kančios ir Aukos,
Šv. Kotryna Riči, pranašysčių ir širdies pažinimo malone apdovanotoji,
Šv. Kotryna Riči, visas kliūtis kelyje į savo pašaukimą įveikusi,
Šv. Kotryna Riči, didvyriškai ir kantriai atstūmimą, ligas, velnio pagundas, skaudžiausius išbandymus ištvėrusi,
Šv Kotryna, Dievo stebuklingai išgydytoji,
Šv. Kotryna Riči, visų vienuolių pavyzdy,
Šv. Kotryna Riči, visur ir visuomet nuostabiu šventumu spindėjusi,
Šv. Kotryna Riči, su nuoširdžiu džiaugsmu kitiems savo pareigas atlikusi,
Šv. Kotryna Riči, puikus paklusnumo ir nuolankumo pavyzdy,
Šv. Kotryna Riči, gyvu tikėjimu ir tvirta viltimi apdovanotoji,
Šv. Kotryna Riči, angeliško skaistumo,
Šv. Kotryna Riči, Viešpaties lelija, tyroji pasišventusi mergele,
Šv. Kotryna Riči, taip uoliai ir tobulai neturto įžadą vykdžiusi,
Šv. Kotryna Riči, giliausiu nuolankumu persismelkusi,
Šv. Kotryna Riči, savo nuostabias mistines dovanas tikru šventumu patvirtinusi,
Šv. Kotryna Riči, Dievą mylėti savo kalbomis ir pavyzdžiu visus skatinusi,
Šv. Kotryna Riči, dėl artimo fizinio ar dvasinio palengvėjimo nuolat meldusi,
Šv. Kotryna Riči, vien savo žvilgsniu nusidėjėlius paskatinusi atsiversti,
Šv. Kotryna Riči, didžiausią gailestingumą skaistyklos sieloms rodžiusi,
Šv. Kotryna Riči, didikų ir vadovų dvasinė patarėja,
Šv. Kotryna Riči, paskutinę gyvenimo valandą giedančių angelų išlydėtoji,
Šv. Kotryna Riči, su nepriekaištinga ramybe savo sielą Dievui atidavusioji,
Šv. Kotryna Riči, daugybe stebuklų Viešpaties pagerbta,
Šv. Kotryna Riči, tiek daug stebuklų prieš ir po savo mirties padariusioji,
Šv. Kotryna Riči, priešais Atpirkėjo sostą savo tikinčiuosius užtarianti,

Kad būtume ištikimi savo pašaukimo ma
lonei,
-Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie
Kad laimėtume prieš pasaulį, velnią ir kūną,
Kad kantriai pakeltume dabartinio gyvenimo kančias,
Kad šventoji Dievo ir artimo meilė liepsnotų mumyse,
Kad visur ir visuomet skleistume gerąją Kristaus dvasią,
Kad tobulai priėmę Tave savo gyvenimuose šioje žemėje, sektume Tave į dangaus sodus, kur Tu beeitum,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventoji Kotryna Riči!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Visagalis Dieve, atvedęs seserį Kotryną į šventumą, apmąstant tavo Sūnaus kančias, prisimindami tavo Sūnaus mirtį ir prisikėlimą, padėk mums tapti drąsiais šių paslapčių skelbėjais ir mokytojais. To prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

Šventoji Kotryna Riči, Alessandra Lucrezia Romola (Caterina) de' Ricci gimė 1522 m. Florencijoje, mirė 1590 m. Toskanoje, Italijoje, mistikė. Sergančiųjų globėja.
Iš prancūzų ir anglų kalbų vertė JB, Kun Mindaugas Malinauskas SJ