ŠVENTOJO MAGNUSO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!

Šventasis Magnusai, melski už mus!
Šv. Magnusai, giliausio nuolankumo pavyzdy,
Šv. Magnusai, krikščioniškojo savęs išsižadėjimo pavyzdy,
Šv. Magnusai, didingasis šio pasaulio paniekintojau,
Šv. Magnusai, dvasinio paklusnumo bičiuli,
Šv. Magnusai, evangelinio neturto mylėtojau,
Šv. Magnusai, kruopštusis tyrumo sergėtojau,
Šv. Magnusai, tvirtas kaip uola kentėjimuose,
Šv. Magnusai, uolusis tikėjimo skelbėjau,
Šv. Magnusai, nenuilstantis paklydėlių atvertėjau,
Šv. Magnusai, kupinas meilės Dievui ir artimui,
Šv. Magnusai, vargšų ir apleistųjų paguoda,
Šv. Magnusai, pagalbininke nuo žalingų kenkėjų,
Šv. Magnusai, pagalbos nualintiems laukams ir derliams teikėjau,
Šv. Magnusai, didis globėjau nuo infekcinių ligų,
Šv. Magnusai, ypatingasis užtarėjau,

Mes vargšai nusidėjėliai!
Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie!
Šv. Magnuso užtarimu mūsų pasigailėti teikis,
Šv. Magnuso užtarimu tarp mūsų tikėjimą išlaikyti teikis,
Šv. Magnuso užtarimu malonę nuoširdžiai atgailauti už savo nuodėmes suteiki,
Šv. Magnuso užtarimu Dievo ir artimo meilę suteikti į mūsų širdis teikis,
Šv. Magnuso užtarimu malonę vienas su kitu gyventi nuolatinėje ramybėje ir gyvoje meilėje suteiki,
Šv. Magnuso užtarimu malonę sekti jo gražiu kantrybės ir nuodėmės atsižadėjimo pavyzdžiu suteiki,
Šv. Magnuso užtarimu mūsų bendruomenę ir visą kraštą išgelbėti nuo visokių negandų teikis,
Šv. Magnuso užtarimu maloningai apsaugoti gyvulius ir žmones nuo gręsiančių epidemijų teikis,
Šv. Magnuso užtarimu mus ir mūsų laukus apsaugoti nuo krušos ir perkūnijos teikis,
Šv. Magnuso užtarimu malonę mūsų laukams ir pievoms nepatirti jokios žalos nuo kenkėjų suteiki,
Šv. Magnuso užtarimu malonę išlaikyti gerą žemės derlių ir su dėkingumu juo mėgautis suteiki,
Šv. Magnuso užtarimu malonę sulaukti palaimingos mirties valandos suteiki,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Magnusai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Visagali Dieve, apdovanojęs savo šventąjį abatą ir išpažinėją Magnusą stebuklų malone ir mums davęs kaip sekimo Tavimi pavyzdį, leisk mums jį gerbti taip, kad per jo užtarimą galėtume patirti Tavo pagalbą visuose mūsų rūpesčiuose ir sulaukti Tavo galingos paramos, kad pasiektume amžinąjį sielos išganymą. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Amen.

Šv. abatas Magnusas iš Fiuseno (Füssen) (Magnoald, Mang, Magnoaldus, Maginaldus). Gimęs 699 m. Sant Galenas, Šveicarija; Miręs 772 m. Fiusenas, Vokietija.
Pasėlių globėjas, saugotojas nuo pasėlių kenkėjų, nuo krušos, vėtrų, nuo žaibo, ir infekcinių ligų.
Iš vokiečių kalbos vertė Rūta Aleksandravičiūtė