ŠV. ONOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison!
Christe, eleison! Kyrie, eleison!

Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,
Šventoji Dvasia, Dieve,
Šventoji Trejybe, vienas Dieve,
Šventoji Marija, R. melski už mus!
Šventoji Ona,
Jėzaus Kristaus senele,
Nekaltai pradėtosios Švč. Mergelės Marijos motina,
Šventojo Joakimo žmona,
Teisiojo Nojaus arka,
Taikos skrynia,
Jėzaus šaknie,
Iš karališko kraujo kilusi,
Betliejaus šlove,
Dievo namai,
Grožybės namai,
Šviesusis debesie,
Inde, pilnas Dievo malonių,
Paklusnumo pavyzdy,
Kantrumo pavyzdy,
Gailestingumo pavyzdy,
Maldingumo paveiksle,
Dievo Bažnyčios gynėja,
Skęstančiųjų išgelbėjime,
Keliaujančiųjų tikrasis kely,
Belaisvių vaduotoja,
Vargšų ir našlaičių globėja,
Santuokos luomo grožybe,
Vargingųjų našlių motina,
Nebyliųjų liežuvi pas Dievą,
Ligonių gydytoja,
Nusidėjėlių užtarėja,
Tikinčiųjų šelpėja,
Dangaus pagalba visiems tavęs besišaukiantiems
Angelų linksmybe,
Patriarchų dukra,
Pranašų tiesa,
Apaštalų vadove,
Kankinių tvirtybe,
Kunigų ir levitų garbe,
Išpažinėjų stiprintoja,
Mergelių vainike,
Visų šventųjų papuošale,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. pasigailėk mūsų!
Kristau, išgirsk mus! V. Kristau, išklausyk mus!
Kyrie, eleison!
Christe, eleison! Kyrie, eleison!

Tėve mūsų..., Sveika, Marija.
V. Tavo lūpos papuoštos malone. R. Todėl Dievas tave palaimino per amžius.
Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, Tu teikeisi šventąją Oną išrinkti Tavo viengimio Sūnaus Švenčiausiosios Gimdytojos motina. Duok mums, nuolankiai prašome, kad mes, kurie pamaldžiai ją minime, per jos nuopelnus gautume amžinąjį gyvenimą. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.