ŠVENTOSIOS SOLANŽOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!

Šventoji Solanža, melski už mus,
Šv. Solanža, ištikimoji šventųjų mergelių sekėja,
Šv. Solanža, siekianti sielos, o ne kūno grožio,
Šv. Solanža, atsidavusi tyrumui ir skaistumui,
Šv. Solanža, mergele kūnu ir dvasia,
Šv. Solanža, šlovingoji skaistumo auka,
Šv. Solanža, angelų džiaugsme,
Šv. Solanža, sielos groži,
Šv. Solanža, aukso auka,
Šv. Solanža, be gailesčio savęs atsižadėjusioji,
Šv. Solanža, pasaulio turtų viliones visiškai atmetusioji,
Šv. Solanža, darbuose stropioji,
Šv. Solanža, Jėzaus Kristaus kančiai pasiaukojusioji,
Šv. Solanža, kankinių drauge,
Šv. Solanža, kankinystės palme papuoštoji,
Šv. Solanža, nusidėjėlių paguoda,
Šv. Solanža, nebylio kalbą išlaisvinančioji,
Šv. Solanža, kurčiajam klausą duodančioji,
Šv. Solanža, akluosius apšviečiančioji,
Šv. Solanža, neįgaliųjų sveikata,
Šv. Solanža, keliautojų kely,
Šv. Solanža, piligrimų vadove,
Šv. Solanža, ligoniams sveikatą teikiančioji,
Šv. Solanža, mūsų gynėja,
Šv. Solanža, mūsų globėja,
Šv. Solanža, mūsų parama,
Šv. Solanža, mūsų vaikų apsauga,
Šv. Solanža, tavęs besišaukiančiųjų šlove,
Šv. Solanža, gausaus derliaus globėja,
Šv. Solanža, apsauga nuo visuomenės nelaimių,
Šv. Solanža, gelbėtoja nuo sausros rykštės,
Šv. Solanža, audrų malšintoja,
Šv. Solanža, mūsų žmonių garbe,
Šv. Solanža, ne kartą rodžiusi ženklų, kad globoji nelaimėse
Šv. Solanža, padedanti pavojuose prie tavęs besiartinantiems,
Šv. Solanža, užtarianti didžiausius nusidėjėlius, kurie tavęs šaukiasi,
Šv. Solanža, tau atsidavusių brolijų globėja,
Šv. Solanža, mūsų globėja,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventoji Solanža!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Viešpatie, šventosios Solanžos užtarimu palaimink mus ir žemės vaisius, kad juos pelnytume, jais naudotumės ir dalytumės didesnei Tavo vardo šlovei. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Gegužės 10 dieną minima Šv. Solanža (863 - Burgas, Prancūzija +880)
Globėja nuo lietaus pavojų ir jo trūkumo, nuo sausros, prievartos, prievartos aukų ir piemenų.
I
š prancūzų kalbos vertė kun. Mindaugas Malinauskas SJ