ŠVENTOJO MIKALOJAUS IŠ FLUE LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventasis Mikalojau, broli Klausai, melski už mus!
Šv. Mikalojau, Dievo apdovanotasis vaike,
Šv. Mikalojau, nuo vaikystės gyvenęs dorybėmis,
Šv. Mikalojau, pasirengęs aukotis,
Šv. Mikalojau, darbštusis jaunuoli,
Šv. Mikalojau, mylintis sutuoktini,
Šv. Mikalojau, ištikimai besirūpinantis tėve,
Šv. Mikalojau, savo vaikus dorybingai išauklėjęs,
Šv. Mikalojau, rūpestingasis ugdytojau,
Šv. Mikalojau, dievobaimingasis ūkininke,
Šv. Mikalojau, kilnusis kareivi, mylintis tiesą ir teisybę,
Šv. Mikalojau, teisusis teisėjau,
Šv. Mikalojau, išmintingasis ir dievobaimingasis valdininke,
Šv. Mikalojau, šalies tarne,
Šv. Mikalojau, silpnųjų gynėjau,
Šv. Mikalojau, vargšų gynėjau,
Šv. Mikalojau, pamaldusis piligrime,
Šv. Mikalojau, bažnyčių geradary,
Šv. Mikalojau, žemiškųjų gėrybių aukotojau,
Šv. Mikalojau, Dievo pašauktasis ir viską palikęs atsiskyrėli,
Šv. Mikalojau, griežtas sau atgailautojau,
Šv. Mikalojau, maitintas dvidešimt metų vien tik Šventąja Komunija,
Šv. Mikalojau, maldos meistre,
Šv. Mikalojau, vienatvės drauge,
Šv. Mikalojau, šėtono nugalėtojau,
Šv. Mikalojau, Trejybinio Dievo pasirinktasis drauge,
Šv. Mikalojau, pamaldusis Kristaus kančios mąstytojau,
Šv. Mikalojau, dvasinis Šventųjų Mišių aukotojau,
Šv. Mikalojau, gyvasis Eucharistijos stebukle,
Šv. Mikalojau, ištikimasis Švenčiausiojo Sakramento adoruotojau,
Šv. Mikalojau, dangiškosios Motinos jautrusis gerbėjau,
Šv. Mikalojau, sielų skaistykloje padėjėjau,
Šv. Mikalojau, tėviškai raginęs nusidėjėlius atsiversti,
Šv. Mikalojau, paklydusiųjų patarėjau,
Šv. Mikalojau, gedinčiųjų guodėjau,
Šv. Mikalojau, kunigų drauge,
Šv. Mikalojau, žmonių mokytojau,
Šv. Mikalojau, tėviškės taikdary,
Šv. Mikalojau, tėvynės gelbėtojau,
Šv. Mikalojau, ištikimybės tikėjimui skelbėjau,
Šv. Mikalojau, stebuklingasis pagalbininke,
Šv. Mikalojau, užtarėjau prie Dievo sosto,
Šv. Mikalojau, visų gerųjų žemėje broli,
Šv. Mikalojau, Šveicarijos globėjau,
Šv. Mikalojau, mūsų užtarėjau,
Nuo viso blogio, gelbėk mus, Viešpatie!
Nuo nuodėmingo gyvenimo,
Nuo mirties be atgailos,
Dėl šventojo Mikalojaus nuopelnų,
Jo nuostabiuoju pašaukimu,
Jo meile Švenčiausiajam Sakramentui,
Jo nuoširdžiu atsidavimu šventajai Mergelei,
Jo neturtu ir nuolankumu,
Jo gautomis malonėmis ir nušvitimais,
Jo palaiminga mirtimi,
Mes vargšai nusidėjėliai! Tave meldžiame, išklausyk mus!
Kad per šventojo Mikalojaus nuopelnus suteiktum malonę save pačius pažinti,
Kad išmoktume įsimąstyti į Švenčiausiąjį Sakramentą,
Kad mus pripildytumei vidinės meilės Tau,
Kad įkvėptum mus nuoširdžiai garbinti Mariją, nesuteptąją Motiną,
Kad mūsų sielose giliai įrėžtum dėkingą Jėzaus kančios prisiminimą,
Kad suteiktum mums jėgų atsižadėti pasaulio,
Kad mūsų širdis tikram krikščioniškam gyvenimui pakeistum,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventasis Mikalojau!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Dieve, tu šventąjį Mikalojų iš Flue nuostabiai maitinai angelų maistu ir apipylei malonių dovanomis. Suteiki mums jo užtarimu malonę, kad visada galėtume deramai priimti mūsų Viešpaties kūną ir kraują čia, žemėje, ir vieną dieną nusipelnytume regėti Jį dangaus spindesyje. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Kovo 21 d. šv. Mikalojus iš Flue (Brolis Klausas) (Nikolaus von der Flüe)
(1417–1487) Šveicarija
VERTĖ: kun. MMSJ iš vokiečių kalbos