ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS LIGONIŲ SVEIKATOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison!
Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus!
Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Lurdo Dievo Motina,
Po kryžiumi stovinti Motina, 
Gailestingumo Motina,
Dangiškoji mūsų sielų gydytoja, 
Ligonių sveikata,
Mūsų užtarėja,
Švelnioji ir labai maloninga, 
Ligonių ir palūžusių viltie, 
Kenčiančiųjų ir persekiojamųjų stiprybe,
Nuliūdusiųjų paguoda,
Nekaltųjų ir nukentėjusiųjų atrama, 
Tyliųjų ir nuolankiųjų uola, 
Kenčiančiųjų šeimų globėja, 
Dievo ramybės skelbėja,
Prie Tavęs besiglaudančiųjų padėjėja,
Kantrybės atvaizde,
Nusidėjėlių gelbėtoja,
Kad mes ištikimai Tavo Sūnui tarnautume, užtarki mus!
Kad visame kame, Jo šventą valią vykdytume, užtarki mus!
Kad sunkiomis nuodėmėmis Jo neliūdintume, užtarki mus!
Kad mūsų kentėjimus priimtume nuolankiai, užtarki mus!
Kad į nusiminimą nepatektume, užtarki mus!
Kad ligoniams su meile tarnautume, užtarki mus!
Kad ligoje vilties neprarastume, užtarki mus!
Kad nuo sielos ir kūno pavojų būtume apsaugoti, užtarki mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Melskis už, mus, Šventoji Dievo Gimdytoja,
- kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės:
Dieve, Tu parodai mums begalinį gailestingumą per savo ženklus ir stebuklus, padarytus per Švč. Mergelės Marijos, dangiškosios gydytojos, užtarimą.
Nuolankiai Tave prašome, kad Jos užtarimu džiaugtumės sielos bei kūno sveikatos malone ir pasiektume garbę, paruoštą Tavo vaikams Dangaus karalystėje. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen