PAL. MYKOLO SOPOČKOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, Dievo Motina, melski už mus
Šventoji Marija, Motina Kūrėjo,
Šventoji Marija, Motina Atpirkėjo,
Šventoji Marija, Gailestingumo Motina,
Šventoji Marija, Bažnyčios Motina,
Šventoji Marija, Motina kunigų,
Šventasis Mykolai arkangele, dangiškasis palaimintojo kunigo Mykolo globėjau, melski už mus
Šventoji Seserie Faustina, kuriai Dievas pavedė dvasiniam palydėjimui palaimintąjį kunigą Mykolą,
Palaimintasis kunige Mykolai Sapočka,
Pal. Mykolai, dieviškojo Gailestingumo apaštale,
Uolusis dieviškojo gailestingumo apaštale,
Apdovanotasis gailestingumu nuo pat jaunystės tikinčioje šeimoje,
Dieviškosios Apvaizdos parengtasis gailestingumo darbui,
skelbiantysis pasauliui dieviškojo Gailestingumo žinią,
Besidarbuojantysis gailestingumo darbe iki pasaulio pabaigos,
Pasitikėjusysis Dievo gailestingumu be galo,
Nuostabusis Vilniaus, Gailestingumo miesto, žiede,
Nepavargstantysis Dievo Gailestingumo apaštale,
Gailestingosios Meilės dainiau,
Paklusnusis Dieviškojo gailestingumo apaštalavimo pašaukimui,
Dievo gailestingumo paskirtasis kunigiškai tarnystei,
Gailestingumo pranaše,
gailestingosios Dievo Apvaizdos vadovaujamasis,
Giliai įsisavinusysis Dievo gailestingumo paslaptis,
Per kurį Dievui patiko skleisti savo gailestingumo šlovę,
Dievo parengtasis gailestingumo skelbėjau ir liudytojau,
Šlovinantysis Gailestingiausią Išganytoją jo atvaizde,
Beskleidžiantysis Dievo gailestingumą darbais, žodžiais ir malda,
Gailestingumo teikėjau artimui,
Dievo gailestingumo kovotojau,
Rodantysis Dievo gailestingumą Šventosios Dvasios darbuose,
Rodantysis Dievo gailestingumą jo darbuose,
Rodantysis Dievo gailestingumą sukurtajame pasaulyje ir žmoguje,
Rodantysis Dievo gailestingumą Jėzaus Kristaus Apreiškime,
Rodantysis Dievo gailestingumo didybę atpirkimo paslaptyje,
Maldaujantysis Dievo gailestingumo mums ir visam pasauliui
Besiveržiantysis šventojo Dievo gailestingumo,
Nuolat bemąstantis Dievo gailestingumo žinią,
Didysis Gailestingumo Motinos garbintojau,
Užtvirtintasis Dievo gailestingumo kunigystės dorybėse,
Gailestingumo Evangelijos skelbėjau pasauliui,
Nutapyto Gailestingojo Jėzaus atvaizdo iniciatoriau,
Dieviškojo Gailestingumo užtarėjau,
Besirūpinusysis teisingu Dieviškojo Gailestingumo kultu,
šv. Sesers Faustinos nuodėmklausy,
šv. Sesers Faustinos dvasinis vadove,
Šv. Sesers Faustinos saugotojau,
Šv. Sesers Faustinos drauge,
Stiprinusysis šv. Faustiną ištikimybei Dievo įkvėpimui,
Padėjėjau Šv. Faustinai suprasti Dievo apreiškimus,
Ištikimasis Dievo tarne, kuris padėjo Šventajai seseriai Faustinai įvykdyti Dievo valią,
Palydėtojau Šv. Faustinos į šventumo viršūnę,
Dievo gailestingumo pasirinktasis nuodėmklausiu Šv. Faustinai,
Įvykdytojau šv. Faustinos misijos iki galo,
Paaukotasis Dievo tarnybai,
Dievo pamiltasis,
Gaunantysis jėgų tik iš Dievo,
Didžiosios vilties vyre,
Mūsų šalies pasididžiavime,
Apsiaustasis Marijos apsiaustu,
Kantrusis gyvenimo sunkumuose,
Nuolat siekiantysis šventumo,
Apdovanotasis už kantrybę ir darbštumą dėl Dievo,
vadovaujamasis Dievo Dvasios,
Virš kurio ilsėjosi Dievo žvilgsnis dieną ir naktį,
Klupantysis prie Jėzaus kojų,
Susijusysis glaudžiai savo mintimi su Dievo mintim,
Mylintysis Dievą labiau už viską,
Sudėjusysis viltis į Dievą,
nuolankusis ir drąsusis,
Nuolankusis Kristaus tarne,
Paklusnusis Dievo valiai,
Nuolat begyvenantysis maldos dvasioje,
Maldos vyre,
Šventosios Eucharistijos Susižavėtasis,
Paslėptasis Jėzaus širdyje,
kurio karūnoje yra tiek daug karūnų, kiek yra išgelbėtų sielų gailestingumo darbe,
Garbinantysis Dievą jo neišmatuojamajame gailestingume,
Garbinantysis Dievą Trejybėje ir Gailestingume,
Ištikimasis atliepėjau į Dievo kvietimą,
Tikrasis Bažnyčios sūnau,
Dievo pasirinktasis,
Vynuogės šakele, Viešpaties pasirinktoji ir įmestoji į kančios spaustuvą, kad matytum Dievo įvykdomus planus,
Patyrusysis kančias,
išgyvenusysis daugybę pažeminimų ir kančių,
Patyrusysis pasipriešinimą savo apaštališkoje misijoje,
Pažymėtasis kančios apaštališkame darbe,
Nepalaužiamasis šventame tikėjime,
Susiduriusysis su audromis ir pasipriešinimai,
patyrusysis kančią dėl gailestingumo darbų,
Viešpaties šventyklų statytojau,
Besirūpinantis krikščioniškomis šeimomis,
Gerasis ganytojau, besirūpinusysis savo avimis,
Gerasis ganytojau, jautrusis tikinčiųjų klaidoms,
tikinčių pasauliečių ganytojau,
Kariuomenės kapelione,
Drąsusis karių kapelione,
Kristaus Evangelijos skelbėjau,
Blaivumo apaštale,
Uolusis kunige
Tyros širdies kunige,
Nuolankusis kunige,
Teisingasis kunige,
Pasitikintysis kunige nepaisant bet kokios situacijos,
Kunige pagal Dievo širdį,
Ištikimasis kunige,
Atkaklusis kunige,
Sergančiųjų sielų gydytojau,
Išmintingasis dvasinis vadove,
Mylintysis savo tautą,
Kunigų vadove ir drauge,
Mokytojau ir globėjau pašauktųjų tarnauti Dievui,
Gyvojo tikėjimo mokytojau,
Apleistųjų tėve,
Vargšų tėve,
Prislėgtųjų tėve,
Išpažinėjų globėjau,
Per kurį Dievas skleidžia paguodą kenčiančioms ir kankinamoms sieloms,
Evangelinių dorybių pavyzdy,
kupinas gailestingumo nuodėmklausy,
Šventųjų sakramentų prievaizde,
kurio pastangomis Dievo bažnyčia suspindėjo nauja šviesa,
Vaikų ir jaunimo mokytojau,
Universiteto dėstytojau,
Kunigiško gyvenimo pavyzdy,
Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacijos įkūrėjas,
Jėzaus norimos kongregacijos Įkūrėjau, nukentėjusios žmonių apleidimą ir pasipriešinimą,
Susirūpinusysis žmonių išgelbėjimu,
Skaistybės, kunigystės ir kankinystės pavyzdy,
Vadove šventumo keliuose,
Vadove Dievo keliuose,
Mūsų užtarėjau danguje,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus palaimintasis kunige Mykolai,
Kad galėtume patirti Dieviškojo Gailestingumo malonę
Melskimės. Visagali gailestingasis Dieve, pasirinkęs palaimintąjį kunigą Mykolą skelbti pasauliui savo gailestingumo žinios, prašome, suteik malonę, kad jo ištikimas tarnavimas visiems žmonėms neštų gausius atsivertimo ir šventumo vaisius. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Gailestingumo karalių, kuris gyvena ir viešpatauja su tavimi ir Šventąja Dvasia per amžių amžius. Amen.

Vasario 15 d. pal. Mykolas Sopočka, (1888- 1975) Lenkija
Adaptuota kun. MMSJ pagal litanijas lenkų kalba