ŠVENTŲJŲ APAŠTALŲ PILYPO IR JOKŪBO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, apaštalų karaliene, melski už mus,
Šv. Pilypai ir Jokūbai, melskite už mus,
Šv. Pilypai ir Jokūbai, Jėzaus pašauktieji Galilėjos ežero pakrantėje,
Šv. Pilypai ir Jokūbai, Jėzaus pašauktieji būti žmonių žvejais,
Šv. Pilypai ir Jokūbai, viską palikę ir nusekę paskui Kristų,
Šv. Pilypai ir Jokūbai, pripažinę Jėzų pažadėtuoju Mesiju, Šv. Pilypai ir Jokūbai, nuoširdieji Jėzaus draugai,
Šv. Pilypai ir Jokūbai, Jėzaus paskirtieji Jo lydėti,
Šv. Pilypai ir Jokūbai, Jėzaus įgalintieji skelbti Jo mokslą,
Šv. Pilypai ir Jokūbai, Jėzaus įgalintieji išvaryti demonus,
Šv. Pilypai ir Jokūbai, regėję Viešpaties kančią ir prisikėlimą,
Šv. Pilypai ir Jokūbai, Kristaus prisikėlimo liudytojai,
Šv. Pilypai ir Jokūbai, Dieviškajam Mokytojui prisikėlus skelbę Evangeliją,
Šv. Pilypai ir Jokūbai, tyrumu, nuolankumu ir uolumu artimi Marijai,
Šv. Pilypai ir Jokūbai, sielų vadovai, nukreipę į Dievą tiek daug širdžių,
Šv. Pilypai ir Jokūbai, septyniomis Šventosios Dvasios dovanomis papuoštieji,
Šv. Pilypai ir Jokūbai, brandaus tikėjimo vyrai, aukoję savo laiką ir užsidegimą,
Šv. Pilypai ir Jokūbai, tobulieji vyrai, atspindintys Kristaus pilnatvės didybę,
Šv. Pilypai ir Jokūbai, ryškiai šviečiančios šventumo žvaigždės,
Šv. Pilypai ir Jokūbai, Bažnyčios ramsčiai,
Šv. Pilypai ir Jokūbai, sunkiausiu metu ėję Jėzaus pėdomis,
Šv. Pilypai ir Jokūbai, palaimintieji vyrai ir Jėzaus kankiniai,
Šv. Pilypai ir Jokūbai, nusipelnę amžinąjį gyvenimą danguje,
Šv. Pilypai ir Jokūbai, gavę dangaus paveldą,
Šv. Pilypai ir Jokūbai, kurių relikvijos kartu pagerbtos Romoje, Apaštalų bažnyčioje,
Šventasis apaštale Pilypai, melski už mus,
Šv. Pilypai, Viešpaties pašauktasis po šventojo Petro ir Andriejaus,
Šv. Pilypai, kaip apaštalas Petras pamilęs Kristų,
Šv. Pilypai, buvęs šalia Jėzaus per pirmąjį stebuklą,
Šv. Pilypai, buvęs kartu per duonos padauginimo stebuklą,
Šv. Pilypai, Jėzui sakęs: „Viešpatie, parodyk mums Tėvą“,
Šv. Pilypai, kuriam Viešpats Jėzus atskleidė savo buvimo Tėve slėpinį,
Šv. Pilypai, ilgą laiką pasilikęs su Jėzumi,
Šv. Pilypai, Jėzaus vardo skelbėjau,
Šv. Pilypai, skelbęs Jėzaus, Tėvo apreiškėjo, naujieną,
Šv. Pilypai, atskleidęs Tėvo apreiškimą per Sūnų,
Šv. Pilypai, Kristaus mokymo gynėjau,
Šv. Pilypai, skelbęs Evangeliją Frygijoje,
Šv. Pilypai, kankintas dėl tikėjimo,
Šv. Pilypai, užbaigęs savo apaštalinį gyvenimą kaip kankinys,
Šv. Pilypai, nukryžiuotas ir užmuštas akmenimis ant kryžiaus,
Šventasis apaštale Jokūbai, melski už mus,
Šv. Jokūbai, Dievo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus tarne,
Šv. Jokūbai, vadinamas mažesniuoju, Alfiejaus sūnau,
Šv. Jokūbai, Viešpaties Jėzaus ir Marijos apdovanotasis giminaitis,
Šv. Jokūbai, ypatingo prisikėlusiojo Jėzaus apsireiškimo liudininke,
Šv. Jokūbai, neabejojantis Jėzaus, naujojo Mozės, galia daryti stebuklus,
Šv. Jokūbai, gyvenęs didelėje atgailoje ir griežtume sau,
Šv. Jokūbai, pamaldusis ir susitelkęs į Dievą,
Šv. Jokūbai, tikras izraelite, skelbęs Jėzų savo tikėjimu,
Šv. Jokūbai, apšviestasis krikščioniškojo gyvenimo mokytojau,
Šv. Jokūbai, tvirtasis tikrojo tikėjimo ramsti,
Šv. Jokūbai, šlovingasis tikinčiųjų gynėjau,
Šv. Jokūbai, tikinčiųjų apsauga ir tėve,
Šv. Jokūbai, apgynęs naujatikius nuo sunkių judaizmo naštų,
Šv. Jokūbai, priėmęs šv. Paulių kaip draugą,
Šv. Jokūbai, po šv. Petro iškeliavimo išrinktasis pirmuoju Jeruzalės vyskupu ir pirmosios bendruomenės galva,
Šv. Jokūbai, pagonių ir žydų šviesa,
Šv. Jokūbai, žydų vadinamas teisiuoju,
Šv. Jokūbai, save nelaimėse šaukęsis Viešpaties,
Šv. Jokūbai, žydų vadų ieškotas nuteisti myriop,
Šv. Jokūbai, nuo šventyklos šelmens nustumtasis,
Šv. Jokūbai, nužudytas vėzdu, kai sulaužytom kojom meldeisi už savo priešą,
Šv. Jokūbai, pirmojo visuotino laiško autoriau,
Šv. Jokūbai, kreipęsis į žydų kilmės krikščionis,
Šv. Jokūbai, sveikinęs dvylika pasklidusių giminių,
Šv. Jokūbai, kvietęs tikinčiuosius į maldą, viltį, meilę ir teisingumą,
Šv. Jokūbai, kvietęs džiaugtis išbandymais dėl dorybių,
Šv. Jokūbai, kvietęs ištverti pagundas,
Šv. Jokūbai, kvietęs priimti Dievo žodį,
Šv. Jokūbai, kvietęs nebūti šališkiems,
Šv. Jokūbai, kvietęs į gailestingumą,
Šv. Jokūbai, kvietęs daryti gerus darbus,
Šv. Jokūbai, kvietęs pažaboti savo sąnarius,
Šv. Jokūbai, kvietęs į nuolankumą,
Šv. Jokūbai, kvietęs artintis prie Dievo,
Šv. Jokūbai, kvietęs į kantrybę ir ištvermę,
Šv. Jokūbai, kvietęs melstis už ligonius ir atgailauti,
Šventųjų Apaštalų Pilypo ir Jokūbo užtarimu, Viešpatie prašome,
kad pakiltume iš savo nuodėmių,
kad tikrai atgailautume,
kad uoliai tarnautume Dievui,
kad elgtumėmės dorybingai,
kad gyventume vienybėje ir sutarime,
kad pasiliktume tvirti tikėjime,
kad niekada nepasiduotume abejonėms,
kad niekada neįpultume į neviltį,
kad klystančius palydėtume į teisingą kelią,
kad nuo Katalikų Bažnyčios vienybės neatkristume,
kad nuo visų dvasinių pavojų būtume apsaugoti,
kad žemiškajam gyvenimui praėjus susitiktume su Dievu,
Pasigailėk mūsų! Išgelbėk mus, Viešpatie!
Pasigailėk mūsų! Išklausyk mus, Viešpatie!
Nuo visokių nuodėmių išgelbėk mus, Viešpatie!
Nuo` visokių ligų,
Iš blogos mirties,
Per savo šventuosius apaštalus Filipą ir Jokūbą,
Per savo lojalumą
Per savo apaštalines pastangas,
Per savo darbą ir kančias,
Per šventojo apaštalo Pilypo nukryžiavimą,
Per savo šventojo apaštalo Jokūbo mirtį,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melskite už mus, Šventieji Pilypai ir Jokūbai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Dieve, pasirinkęs Šv. Pilypą ir Jokūbą būti savo Sūnaus apaštalais ir pakvietęs juos pelnyti kankinio vainiko, per jų užtarimą suteik mums savo gailestingumą, kad išpažintume Tavo sūnaus vardą kaip šv. Jokūbas ir kantriai pasiliktume prie kryžiaus su šv. Pilypu, o sekdami jų pavyzdžiu vieną dieną verti būtume su jais susijungti danguje. Per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.