ŠVENTOJO BENO IŠ MAIZENO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Marija, išpažinėjų karaliene,
Šventasis vyskupe Benai, melski už mus
Šv. Benai, kilmingųjų jaunuolių pavyzdy,
Šv. Benai, prašmatnaus gyvenimo niekintojau,
Šv. Benai, vienuolinio gyvenimo pavyzdy,
Šv. Benai, kunigystės garbe,
Šv. Benai, vyskupiško kilnumo karūna,
Šv. Benai, dieviškos liturgijos skleidėjau,
Šv. Benai, ištikimasis tau patikėtos kaimenės ganytojau,
Šv. Benai, stabų naikintojau,
Šv. Benai, netikinčiųjų atvertėjau,
Šv. Benai, neįveikiamasis Bažnyčios sergėtojau,
Šv. Benai, tvirtas kaip uola persekiojimuose,
Šv. Benai, demonų siaube,
Šv. Benai, angelų džiaugsme,
Šv. Benai, neturtingųjų priebėga,
Šv. Benai, jau gyvas būdamas stebuklų darymo dovana apdovanotasis,
Šv. Benai, dėl kurio maldų iš žemės šaltinis ištryško,
Šv. Benai, sausomis kojomis upę perėjęs,
Šv. Benai, nuvargusiems darbininkams vandenį vynu pavertęs,
Šv. Benai, tavo užtarimu upėje pamestus bažnyčios raktus žuvyje surado,
Šv. Benai, pranašystės dovana apdovanotasis,
Šv. Benai, ypatinga Dievo meile uždegtasis,
Šv. Benai, nuolatinis ir ištikimas Švč. Marijos tarne,
Šv. Benai, neturto mylėtojau,
Šv. Benai, tyrumo lelija,
Šv. Benai, paklusnumo paveiksle,
Šv. Benai, apsimarinimo pavyzdy,
Šv. Benai, kontempliacijos pavyzdy,
Šv. Benai, kuklumo paveiksle,
Šv. Benai, tobulumo paveiksle,
Šv. Benai, džiaugsmingai baigęs savo gyvenimą,
Šv. Benai, danguje šlove besidžiaugiantis,
Šv. Benai, kurio šventovėse Dievas daro daug stebuklų,
Šv. Benai, kurio užtarimu įvairios sunkios ligos išvaromos,
Šv. Benai, prie kurio relikvijų ir altorių raiši ir kuproti pasveiksta,
Šv. Benai, kurio užtarimu aklieji praregi,
Šv. Benai, kuris išsigandusius protus apšvieti ir pailsini,
Šv. Benai, kuris savo gerbėjų neapleidi neišmeldęs paguodos,
Šv. Benai, atrama bėdose esantiems, nuskriaustiesiems, kenčiantiesiems, silpniesiems,
Šv. Benai, kivirčininkų gelbėtojau,
Šv. Benai, mirštančiųjų paguoda,
Šv. Benai, mielasis tėve ir užtarėjau visų, kurie vaikiškai pasitiki tavo užtarimu,
Šv. Benai, ypatingasis Bavarijos globėjau,
Šv. Benai, mūsų užtarėjau,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventasis Benai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Prašome Tavęs, Viešpatie, šventojo vyskupo ir išpažinėjo Beno užtarimu, suteik mums savo malonę ir išlaikyk ją mumyse, kad visuomet vykdytume tai, kas Tau patinka. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Amen.

Šventasis Benas iš Maizeno (Benno von Meissen),
Saksonija Vokietija (1010–1106)
vyskupas, Miuncheno, Bavarijos, Vokietijos, žvejų ir tekstilininkų globėjas.

VERTĖ: iš vokiečių kalbos kun. MMSJ