ŠVENTOSIOS KOTRYNOS DREKSEL LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
šventoji Pranciška Cabrini,
Šventoji Kotryna Dreksel,
Šv. Kotryna, turtų paveldėtoja tapusioji misioniere,
Šv. Kotryna, įsteigusioji 13 mokyklų juodaodžiams,
Šv. Kotryna, įsteigusioji 50 misijų stočių indėnams 16-oje valstijų,
Šv. Kotryna, išgyvenusioji netikinčiųjų priekabiavimą ir varginimą,
Šv. Kotryna, šv. Pranciškos Cabrini drauge,
Šv. Kotryna, maldos Šv. Juozapui atsidavusioji drauge,
Šv. Kotryna, Šventoji Dvasios vadovaujamoji savo tarnystėje,
Šv. Kotryna, pašlovinusioji Dievą rūpinimusi vargšais,
Šv. Kotryna, šventumo pavyzdy gyventi gyvenimo Evangeliją,
Šv. Kotryna, besimeldusioji, kad visi būtų suvienyti su Eucharistiniu Viešpačiu,
Šv. Kotryna, Švenčiausiojo Sakramento seserų kongregacijos įkūrėja,
Šv. Kotryna, rasinio teisingumo ir filantropų globėja,
Šv. Kotryna, stebuklingų bendradarbe naujam tūkstantmečiui,
Šv. Kotryna, mūsų užtarėja,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, Šv. Kotryna!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės.
Nuolankiųjų Dieve, tavoji tarnaitė šventoji Kotryna Drexel gimė turtingoje aplinkoje, bet savo gyvenimą paskyrė vietiniams indėnams ir juodaodžiams, jų orumui ir pilietinėms teisėms ginti. Jos gyvenimas nuo turtingos merginos iki moters misionierės tęsėsi beveik šimtmetį. Jos palikimas kaip įkūrėjos, gynėjos ir maldos moters yra priminimai, kad šventumas gali būti gyvas šiandienos kultūroje. Įkvėpk ir šiandien sekti jos pavyzdžiu daugiau vyrų ir moterų, kad gyventume dėl Jėzaus jo draugystėje. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

Kovo 3 d. Šventoji Kotryna Dreksel, Antroji kanonizuota JAV šventoji 1858-1955 Filadelfija, JAV
iš anglų kalbos vertė kun. MMSJ