ŠV. EDITOS ŠTEIN (KRYŽIAUS TERESĖS BENEDIKTOS) LITANIJA                                INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Marija, Karmelio Karaliene ir puošmena, melski už mus!

Šventoji Edita Štein, KryžiausTerese Benedikta, melski už mus!
Šv. Edita Štein, išrinktosios tautos dukra,
Šv. Edita Štein, gimusi per Jom Kipuro šventę,
Šv. Edita Štein, augusi šeimoje, griežtai besilaikančioje žydų tradicijų,
Šv. Edita Štein, trejų metų netekusi tėvo,
Šv. Edita Štein, šešerių metų patekusi į pirmą klasę,
Šv. Edita Štein, filosofinės fenomenologijos magistre,
Šv. Edita Štein, geriausiai įvertinta absolvente,
Šv. Edita Štein, filosofo Edmundo Huserlio padėjėja,
Šv. Edita Štein, mokytoja ir dėstytoja,
Šv. Edita Štein, mokymo programų moterims kūrėja,
Šv. Edita Štein, į katalikybę atsivertusioji,
Šv. Edita Štein, priėmusi ir liudijusi Kryžiaus naštą su dieviška jėga, suteikiama visiems, kas jį neša,
Šv. Edita Štein, priėmusi viską, kas buvo ne tavo, bet Dievo planas,
Šv. Edita Štein, tvirtai įsitikinusi, kad Dievui neegzistuoja atsitiktinumai,
Šv. Edita Štein, priėmusi Krikštą ir Sutvirtinimą kaip savo priklausymo Kristui ženklą,
Šv. Edita Štein, visa į Dievo rankas atidavusioji,
Šv. Edita Štein, glaudžiai su Viešpačiu Jo paslaptyse susivienijusioji,
Šv. Edita Štein, nuolatinės maldos mergele,
Šv. Edita Štein, liturgijos paslaptį giliai išgyvenusioji,
Šv. Edita Štein, Eucharistinį Jėzų pamaldžiai garbinusioji,
Šv. Edita Štein, Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai visiškai atsidavusioji,
Šv. Edita Štein, mylimiausioji Mergelės Marijos dukra,
Šv. Edita Štein, Mergelės Marijos dorybių sekėja,
Šv. Edita Štein, Viešpaties valią ištikimai vykdžiusioji,
Šv. Edita Štein, nepaliestoji šviesa Karmelio slaptumoje,
Šv. Edita Štein, liudytoja per savo pasninką ir atgailą,
Šv. Edita Štein, su vaikišku pasitikėjimu Tėvui atsidavusioji,
Šv. Edita Štein, neturto ir paprastumo mylėtoja,
Šv. Edita Štein, giliai tikinti moterie,
Šv. Edita Štein, Kristaus Sužadėtine,
Šv. Edita Štein, Karmelio dukra,
Šv. Edita Štein, šv. Jėzaus Teresės dukra,
Šv. Edita Štein, šv. Kryžiaus Jono sekėja,
Šv. Edita Štein, išmintingoji, Dievo apšviestoji, mergele,
Šv. Edita Štein, dėmesingoji pranašų mokine,
Šv. Edita Štein, krikščione, savo tėvų tikėjimą su kaupu išgyvenusioji,
Šv. Edita Štein, visą gyvenimą tiesos paieškoms atidavusioji,
Šv. Edita Štein, kartojusi „mano tiesos ieškojimas yra vienintelė mano malda“,
Šv. Edita Štein, gyvenusi kaip šviesa, neužgožiama tamsos,
Šv. Edita Štein, krikščionių tikėjimo išpažinėja,
Šv. Edita Štein, prasmės ieškančių sielų patarėja,
Šv. Edita Štein, Viešpaties patrauktoji parodyti pasauliui dieviškąją gyvenimo prasmę,
Šv. Edita Štein, tiesos mokytoja,
Šv. Edita Štein, mergele, į amžinosios būties paslaptis pasinėrusioji,
Šv. Edita Štein, mergele, Dievą pažinti troškusioji,
Šv. Edita Štein, mergele, atvira tiesai,
Šv. Edita Štein, mergele, Dievo gailestingumu ir gerumu gyvenusioji,
Šv. Edita Štein, mergele, pažintąją Tiesą išpažinusioji ir skelbusioji,
Šv. Edita Štein, mergele, džiaugsminga širdimi Dievui ir žmonėms tarnavusioji,
Šv. Edita Štein, mergele, stiprioji gyvenimo išbandymuose,
Šv. Edita Štein, tapusi Kristaus sužadėtine per kryžiaus ženklą,
Šv. Edita Štein, ištikima Nukryžiuotojo Išganytojo mokine,
Šv. Edita Štein, kurios gyvenimas pražydo neapsakomo blogio akivaizdoje,
Šv. Edita Štein, savo kančias už vaikus paaukojusioji,
Šv. Edita Štein, su Marija po jos Sūnaus kryžiumi stovėjusioji,
Šv. Edita Štein, antisemitizmo ir tikėjimo auka,
Šv. Edita Štein, savo gyvenimą ir mirtį Vokietijos išgelbėjimui ir pasaulio taikai paaukojusioji,
Šv. Edita Štein, ryškioji žvaigžde kančių metą,
Šv. Edita Štein, liudytoja per savo maldą ir pasiaukojimą,
Šv. Edita Štein, pereskiojimuose su Nukryžiuotuoju Jėzumi tikėjimu ir meile susivienijusioji,
Šv. Edita Štein, dėl pasaulio taikos savanoriškai pasiaukojusioji,
Šv. Edita Štein, karo nuodėmių aukas užjautusioji,
Šv. Edita Štein, pykčio ir aklumo auka,
Šv. Edita Štein, žydų tautos kankine,
Šv. Edita Štein, ištikima savo Nukryžiuotajam Mokytojui,
Šv. Edita Štein, studentų užtarėja ir globėja,
Šv. Edita Štein, ligonių gydytoja,
Šv. Edita Štein, Kristaus Bažnyčios puošmena,
Šv. Edita Štein, moterų darbininkių pavyzdy,
Šv. Edita Štein, atsidavusi jaunimo mokytoja,
Šv. Edita Štein, vargšų ir silpnųjų pagalba,
Šv. Edita Štein, taikos sergėtoja ir gynėja,
Šv. Edita Štein, padėjėja visuose žmogiškuose rūpesčiuose ir reikaluose,
Šv. Edita Štein, visų tiesos ieškotojų padėjėja,
Šv. Edita Štein, vienybės ir taikos trokštančiųjų padėjėja,
Šv. Edita Štein, Europos globėja,
Šv. Edita Štein, užtarėja Dievo akivaizdoje,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šv. Edita Štein, Kryžiaus Terese Benedikta,
Kad būtume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės.
Gyvasis ir šventasis Dieve, sukūręs šv. Editą Štein kaip moterį ir tiesos ieškotoją, kuri būdama žydė, vienuolė karmelitė ir pasišventusi mergelė bei kankinė, kaip sesuo Kryžiaus Terese Benedikta paliudijo tiesą, jos gyvenimo pavyzdžiu mokyk mus visiškai atsiduoti į Tavo rankas ir patirti, ką reiškia pradėti naują dieną kaip naują gyvenimą. Jos užtarimu, suteik mums jėgų savo kančią perkeisti malone ir kantrumu, padėk mūsų žemiškuose reikaluose ir parodyk savo gailestingumą, kad po šio gyvenimo vargų regėtume Tavo šlovę danguje ir šlovintume Tavo gailestingumą per amžius. To prašome per Tavo sūnų Jėzų Kristų, kuris yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas. Amen.

Šventoji Edita Štein, sesuo Kryžiaus Teresė Benedikta OCD, gimė 1891 m. Vroclave - nukankinta 1942 m. Aušvice, Lenkijoje.
Žydė, filosofė, katalikė, karmelitė, kankinė.
Europos, atsivertusių žydų, kankinių, tėvų netekusių, Pasaulinių Jaunimo Dienų globėja.
I
š anglų, čekų ir prancūzų kalbų vertė JB, kun.MMSJ